Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TAR103 Genel Türk Tarihi I 927001 1 1 3

Dersin Amacı

Türk Milletinin ortaya çıkışı, devletleşme olgusu, Türk Tarihinin başlangıcından itibaren Anadolu dışındaki coğrafyalarda Türk varlığının araştırılması ile ilgili temel kavramların ve bilgilerin öğrencilere kazandırılmasıdır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Dursun Ali AKBULUT

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

B.Ögel, Büyük Hun İmparatorluğu Tarihi I-II, Ankara, 1981 B. Ögel, İslamiyetten Önce Türk Kültür Tarihi, Ankara, 1984. B. Ögel, Türk Mitolojisi I, Ankara, 1971. İ.Kafesoğlu, Türk Milli Kültürü, İstanbul, 1971. J. P. Roux, Türklerin Tarihi, İstanbul, 2004. L. Ligeti, Bilinmeyen İç Asya, Ankara, 1986. L. N. Gumilov, Eski Türkler, İstanbul, 1999. L. N. Gumilev, Hunlar, İstanbul, 2013. P. B. Golden, Türk Halkları Tarihine Giriş, Ankara, 2002. R .Grousset, Bozkır İmparatorluğu, İstanbul, 1980. R. N. Frye, Orta Asya Mirası, Ankara, 2009. Z. V. Togan, Umumi Türk Tarihine Giriş, İstanbul, 1970.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Türk tarihinin erken devirleriyle ilgili bilgiler verilir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 21 21
34 Okuma 2 4 8

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tarih nedir? Türk Tarihi'nin başlangıcı, Türk Tarihin tasnifi, Tarihte Türk Devletleri ve hanedanları, dersin kaynakları.
2 Asya Hunları: Hükümdar, Devlet Meclisi, Vezir, Ordu
3 Hun Tarıkutluğu'nun siyasi yapısı, Hunlarda sosyal hayat
4 Hun Tarihinin başlangıcında Asya'nın siyasi ve etnik durumu
5 Hun Tanrıkutluğu'nun kuruluşu:Teoman. Mete'nin geçliği ve tahta geçmesi
6 Mete ve Hun Tanrıkutluğu'nun yükselme dönemi.Asya'da Hun birliğinin sağlanması
7 Mete'den sonra Hunlar
8 Hun Tanrıkutluğu'nun zayıflaması ve yıkılışı. Hun soylu boyların durumu
9 Arasınav
10 Avrupa Hunları:Kaynakları ve siyasi tarihleri
11 Attila ve Avrupa Hun İmparatorluğu
12 Hun maddi kültürü unsurları
13 Hunlardan Göktürklere Orta Asya: Hsien-pi ve Juan-juanlar.
14 Eftalit/Akhun Devleti

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1121081 Öğrenciler Türk tarihinin nasıl, ne zaman ve nerede başladığını öğrenir.
2 1272699 Genel Türk Tarihi'nin kapsamını açıklayabilme
3 1272700 Genel Türk Tarihi'nin kaynaklarını açıklayabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63697 Amaç: Tarihi süreçte meydana gelen olayları ve olguları çağdaş yöntemlerle tartışıp araştıran, akademik çalışmalar sonucu meydana gelen bilgi değişikliklerini ve konulara yönelik yaklaşım farklılıklarını takip edebilme ve öğrenebilme yöntemini edinen bu donanımla alanlarındaki gelişmeleri yakından takip eden ve edindiği bilgi ve yaklaşımları çevresiyle paylaşabilen bir öğrenci profili oluşmasına yönelik bir program uygulamak.
2 63698 Hedef:Tarihi olaylar arasında sebep sonuç ilişkisi kurabilen, tarihi bir temelden kaynaklanan günlük sorunlara tarihi açıdan bakabilen ve tarihi çıkarımlarda bulunabilen, sürekli kendini yenileyebilen, bilgiye ulaşabilen eğitim kurumlarında öğretmen, kamu ve özel kurumlarda araştırmacı olarak görev alabilecek becerileri kazanmasına yardım etmek.
3 63699 Genel kültür ve tarihte yardımcı bilimlerle ilgili, güncel bilgileri içeren kitapları, uygulama araç- gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen üst düzey bilgi ve becerilere sahiptir. Bu bilgi ve becerileri mesleğinde ve araştırmalarında kullanır.
4 63700 Alanında gerçekleştirilmiş araştırmaları ve yayınları takip eder.
5 63701 Tarihi temalarla ilgili kamuyu bilgilendirme ve kamuoyu oluşturmada inisiyatif alır.
6 63702 Kamuyu bulunduğu bölgenin tarihi geçmişi hakkında bilgilendirecek bilgi donanımına sahiptir.
7 63703 Lisans eğitimi sonrası yaşadığı yerde yer alan tarihi kaynakları toplama ve değerlendirmede bulunarak yerel ve milli tarih araştırmalarına katkıda bulunacak yeterlilikte alt yapıya sahip olur.
8 63704 Tarih alanının gerektirdiği oranda bilgisayar donanımına sahiptir. Çağdaş bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
9 63705 Yapacağı çalışmalar sonucu elde edeceği bilgi ve yaklaşımların paylaşımında toplumsal, insanî, bilimsel ve milli değerleri gözetir.
10 63706 Milli ve evrensel değerleri kavramış, Atatürk ilkelerine bağlı yeni bilgi ve fikirlere açıktır.
11 63707 İnsanlık tarihini, temel insanî değerleri ve demokrasiyi tanıyıp tanıtacak ve yayacak donanıma sahiptir.
12 63708 Toplumunun ve insanlığın geçmiş kurumları ve zihniyetlerinin günümüze etkisi hakkında fikir yürütebilir.
13 63696 Tarih disiplini ile ilgili kavramları, fikirleri ve verileri, sosyal bilimler araştırma metotlarıyla inceler ve değerlendirir, gün yüzüne çıkmamış (henüz araştırılmamış) konuları tanılar, analiz eder ve tartışır, bunlarla ilgili bilimsel bulgular ve kanıtlara dayalı öneriler geliştirir.
14 63709 Tarihe konu olan olgular hakkında bağımsız olarak araştırma ve inceleme yapma ve bunları yazıya dökme veya bu konularda dersler ve konferanslar verme yetisi kazanır.
15 63713 Tarihle ilgili konularda yayın yapma, dergi çıkarma, toplumsal projeler organize etme vs. becerisi kazanır
16 63695 Tarih bilgisi ile diğer alanlarda mukayeseler yapma, danışmanlık yapma ve topluma katkı sağlama yetisi
17 63710 İlgi alanına giren konuların nasıl araştırılacağı, araştırma alanının sınır ve kapsamı, zaman ve mekan gibi sınırlılıkları belirleyebilir.
18 63711 Alanı ile ilgili toplumu aydınlatacak etkinliklerde görev alabilir.
19 63712 Tarih araştırmaları dersleri ve konferanslar verme gib konularda yetkinlik kazanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
1 5 3 3 5 2 3 3 2 4 5 5 4 4 5 5 4 5 3 3
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4
3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 3 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek