Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TAR107 Büyük Selçuklu Devleti Tarihi 927001 1 1 5

Dersin Amacı

Selçukluların Türk ve dünya tarihindeki yeri, İslam dinini benimsemeleri, Horasan-Maveraünnehir bölgelerine yerleşmeleri, devlet kurmaları ve Anadolu’yu fethedip yurt edinerek bugünlere miras bırakmaları konularına temas edilecektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. İbrahim Tellioğlu

Ön Koşul Dersleri

yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

O. Turan, Selçuklular Tarihi ve Türk-İslam Medeniyeti, İstanbul 1980. M.A. Köymen, Büyük Selçuklu İmparatorluğu Tarihi, C. I-II-III,Ankara, 1989. İ. Kafesoğlu, Selçuklu Tarihi, İstanbul, 1972. F. Sümer, Oğuzlar (Türkmenler), İstanbul, 1999.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Selçukluların Türk ve Dünya tarihi içerisindeki önemini anlatmak.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 3 39
29 Bireysel Çalışma 13 5 65
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 9 9
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 9 9

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kaynak Tanıtımı 1.pdf
2 Selçuklulardan Önce Önasya, Selçukluların Ataları ve Maveraünnehir’e Gelişleri 2.pdf
3 Karahanlı ve Gazneli Devletleriyle Münasebetler 3.pdf
4 Büyük Selçuklu Devleti’nin Kuruluşu (1040) ve Tuğrul Bey Dönemi 4.pdf
5 Tuğrul Bey Dönemi 5.pdf
6 Sultan Alparslan Dönemi 6.pdf
7 Sultan Alparslan Dönemi 7.pdf
8 Vize Haftası
9 Sultan Melikşah Dönemi 9.pdf
10 Sultan Melikşah Dönemi 10.pdf
11 Sultan Melikşah Dönemi 11.pdf
12 İç Mücadele ve Sultan Berkiyaruk Dönemi 12.pdf
13 Sultan Muhammed Tapar Dönemi 13.pdf
14 Sultan Sencer Dönemi 14.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1108080 Selçuklu devletinin kurulmasıyla birlikte dünya tarihindeki değişimi göz önüne serer.
2 1108081 Anadolunun fetih sürecini ortaya koyar.
3 1108082 Selçukluların İslam tarihindeki yerini ortaya koyar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63697 Amaç: Tarihi süreçte meydana gelen olayları ve olguları çağdaş yöntemlerle tartışıp araştıran, akademik çalışmalar sonucu meydana gelen bilgi değişikliklerini ve konulara yönelik yaklaşım farklılıklarını takip edebilme ve öğrenebilme yöntemini edinen bu donanımla alanlarındaki gelişmeleri yakından takip eden ve edindiği bilgi ve yaklaşımları çevresiyle paylaşabilen bir öğrenci profili oluşmasına yönelik bir program uygulamak.
2 63698 Hedef:Tarihi olaylar arasında sebep sonuç ilişkisi kurabilen, tarihi bir temelden kaynaklanan günlük sorunlara tarihi açıdan bakabilen ve tarihi çıkarımlarda bulunabilen, sürekli kendini yenileyebilen, bilgiye ulaşabilen eğitim kurumlarında öğretmen, kamu ve özel kurumlarda araştırmacı olarak görev alabilecek becerileri kazanmasına yardım etmek.
3 63699 Genel kültür ve tarihte yardımcı bilimlerle ilgili, güncel bilgileri içeren kitapları, uygulama araç- gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen üst düzey bilgi ve becerilere sahiptir. Bu bilgi ve becerileri mesleğinde ve araştırmalarında kullanır.
4 63700 Alanında gerçekleştirilmiş araştırmaları ve yayınları takip eder.
5 63701 Tarihi temalarla ilgili kamuyu bilgilendirme ve kamuoyu oluşturmada inisiyatif alır.
6 63702 Kamuyu bulunduğu bölgenin tarihi geçmişi hakkında bilgilendirecek bilgi donanımına sahiptir.
7 63703 Lisans eğitimi sonrası yaşadığı yerde yer alan tarihi kaynakları toplama ve değerlendirmede bulunarak yerel ve milli tarih araştırmalarına katkıda bulunacak yeterlilikte alt yapıya sahip olur.
8 63704 Tarih alanının gerektirdiği oranda bilgisayar donanımına sahiptir. Çağdaş bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
9 63705 Yapacağı çalışmalar sonucu elde edeceği bilgi ve yaklaşımların paylaşımında toplumsal, insanî, bilimsel ve milli değerleri gözetir.
10 63706 Milli ve evrensel değerleri kavramış, Atatürk ilkelerine bağlı yeni bilgi ve fikirlere açıktır.
11 63707 İnsanlık tarihini, temel insanî değerleri ve demokrasiyi tanıyıp tanıtacak ve yayacak donanıma sahiptir.
12 63708 Toplumunun ve insanlığın geçmiş kurumları ve zihniyetlerinin günümüze etkisi hakkında fikir yürütebilir.
13 63696 Tarih disiplini ile ilgili kavramları, fikirleri ve verileri, sosyal bilimler araştırma metotlarıyla inceler ve değerlendirir, gün yüzüne çıkmamış (henüz araştırılmamış) konuları tanılar, analiz eder ve tartışır, bunlarla ilgili bilimsel bulgular ve kanıtlara dayalı öneriler geliştirir.
14 63709 Tarihe konu olan olgular hakkında bağımsız olarak araştırma ve inceleme yapma ve bunları yazıya dökme veya bu konularda dersler ve konferanslar verme yetisi kazanır.
15 63713 Tarihle ilgili konularda yayın yapma, dergi çıkarma, toplumsal projeler organize etme vs. becerisi kazanır
16 63695 Tarih bilgisi ile diğer alanlarda mukayeseler yapma, danışmanlık yapma ve topluma katkı sağlama yetisi
17 63710 İlgi alanına giren konuların nasıl araştırılacağı, araştırma alanının sınır ve kapsamı, zaman ve mekan gibi sınırlılıkları belirleyebilir.
18 63711 Alanı ile ilgili toplumu aydınlatacak etkinliklerde görev alabilir.
19 63712 Tarih araştırmaları dersleri ve konferanslar verme gib konularda yetkinlik kazanır.