Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TAR109 İslam Tarihi I 927001 1 1 4

Dersin Amacı

Öğrencilerin, İslam Dini'nin doğuş, gelişim ve olgunlaşma dönemlerini, Peygamber ve sahabelerin fikirlerini ve hayatlarını, İslam Medeniyeti'nin insanlık medeniyeti içindeki yerini ve rolünü diğer din ve düşünce sistemleriyle mukayese edebilecek, tartışacak, günümüze etkilerini yorumlayacak donanıma kavuşmasını sağlamak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Özlem Genç

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

A. Cevdet Paşa, Kısas-ı Enbiya ve Tevarih-i Hulefa, İst. Philip K. Hitti, Siyasi ve Kültürel İslam Tarihi, H. Dursun Yıldız,Doğuştan Günümüze Büyük İslam Tarihi,Çağ Yay. J. Welhausen, Arap Devleti ve Sükutu, Kenan Ayar, Dört Halife Devri Siyasi Olaylarında Kuran'ın Rolü, Etüt Yay. Samsun 2011, Corci Zeydan, İslam Medeniyeti Tarihi, İstanbul 1328,Hi Gazi Yurdaydın, İslam tarihi Dersleri, Ankara 11982. W.Barthold, İslam Medeniyeti Tarihi, Carl Brockelman, GAL, Fuat Sezgin GAS, F. Sezgin, İslamda Bilim ve Teknik, Tüba Yay. Ankara 2007, İA ve TDVİA ilgili maddeler.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 80 1
4 Quiz 1 20 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 8 8
2 Final Sınavı 1 8 8
5 Derse Katılım 14 2 28
8 Rehberli Problem Çözümü 13 4 52
54 Ev Ödevi 1 5 5

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ortadoğu dinleri: Pagan dinler Semavi dinlerin tarihi açıdan genel değerlendirilmesi
2 Arabistan coğrafyasının İslam öncesi siyasi ve kültürel durumu, Mekke'de sosyoekonomik yapı ve Kureyş Kabilesi
3 Hz. Muhammed. Doğumu, gençliği ve nübüvet İslamda Asrı saadet dönemi
4 Hz Muhammed'in Ölümü ve Dört Halife devri Hz. Ebubekir ve Hz. Ömer Devri
5 İslamda Siyasi Ayrılık: Hz. Osman Devri Hz. Ali Devri
6 İslamda Siyasi Ayrılığın Savaşa dönüşmesi Ali-Muaviye ihtilafı, Kerbela Olayı ve İslamda saltanatın başlangıcı
7 Emevi saltanatı ve Devlet anlayışı Kadrolaşma ve Şuubiyye inancı
8 Arasınav
9 Emevi Fetihleri: Suriye,İran ve Türkistan
10 Emevi Fetihleri: Akdeniz, Kuzey Afrika ve İspanya Emeviler ve Mevaliler:Emevi Arap Devleti'nin sükutu
11 Abbasiler: Devlet Anlayışında Değişiklik. Siyasi ve askeri olaylar
12 İslam Devleti'nin Olgunluk Çağı Bilim, Kültür ve Medeniyet Hamleleri
13 İslam Medeniyeti ve tarihteki rolü, İslam Medeniyetinde Çöküşün Sebepleri: Moğol İstilası, Din Mezhep Hoşgörüsüzlüğü, Ortadoğu ataleti vs.
14 Yarıyıl sonu sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1369117 Bu dersi alıp başarılı olan öğrenci din olgusunun insanlık tarihindeki yerini, rolünü ve etkilerini sağlıklı olarak kavrar
2 1370497 İslam medeniyetinin yükseliş ve çöküş dönemlerinin mukayesesli yorumunu yapar; yükselişteki ve çöküşteki sebep ve etkenleri açıklayabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71466 Amaç: Tarihi süreçte meydana gelen olayları ve olguları çağdaş yöntemlerle tartışıp araştıran, akademik çalışmalar sonucu meydana gelen bilgi değişikliklerini ve konulara yönelik yaklaşım farklılıklarını takip edebilme ve öğrenebilme yöntemini edinen bu donanımla alanlarındaki gelişmeleri yakından takip eden ve edindiği bilgi ve yaklaşımları çevresiyle paylaşabilen bir öğrenci profili oluşmasına yönelik bir program uygulamak.
2 71467 Hedef:Tarihi olaylar arasında sebep sonuç ilişkisi kurabilen, tarihi bir temelden kaynaklanan günlük sorunlara tarihi açıdan bakabilen ve tarihi çıkarımlarda bulunabilen, sürekli kendini yenileyebilen, bilgiye ulaşabilen eğitim kurumlarında öğretmen, kamu ve özel kurumlarda araştırmacı olarak görev alabilecek becerileri kazanmasına yardım etmek.
3 71468 Genel kültür ve tarihte yardımcı bilimlerle ilgili, güncel bilgileri içeren kitapları, uygulama araç- gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen üst düzey bilgi ve becerilere sahiptir. Bu bilgi ve becerileri mesleğinde ve araştırmalarında kullanır.
4 71469 Alanında gerçekleştirilmiş araştırmaları ve yayınları takip eder.
5 71470 Tarihi temalarla ilgili kamuyu bilgilendirme ve kamuoyu oluşturmada inisiyatif alır.
6 71471 Kamuyu bulunduğu bölgenin tarihi geçmişi hakkında bilgilendirecek bilgi donanımına sahiptir.
7 71472 Lisans eğitimi sonrası yaşadığı yerde yer alan tarihi kaynakları toplama ve değerlendirmede bulunarak yerel ve milli tarih araştırmalarına katkıda bulunacak yeterlilikte alt yapıya sahip olur.
8 71473 Tarih alanının gerektirdiği oranda bilgisayar donanımına sahiptir. Çağdaş bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
9 71474 Yapacağı çalışmalar sonucu elde edeceği bilgi ve yaklaşımların paylaşımında toplumsal, insanî, bilimsel ve milli değerleri gözetir.
10 71475 Milli ve evrensel değerleri kavramış, Atatürk ilkelerine bağlı yeni bilgi ve fikirlere açıktır.
11 71476 İnsanlık tarihini, temel insanî değerleri ve demokrasiyi tanıyıp tanıtacak ve yayacak donanıma sahiptir.
12 71477 Toplumunun ve insanlığın geçmiş kurumları ve zihniyetlerinin günümüze etkisi hakkında fikir yürütebilir.
13 71465 Tarih disiplini ile ilgili kavramları, fikirleri ve verileri, sosyal bilimler araştırma metotlarıyla inceler ve değerlendirir, gün yüzüne çıkmamış (henüz araştırılmamış) konuları tanılar, analiz eder ve tartışır, bunlarla ilgili bilimsel bulgular ve kanıtlara dayalı öneriler geliştirir.
14 71478 Tarihe konu olan olgular hakkında bağımsız olarak araştırma ve inceleme yapma ve bunları yazıya dökme veya bu konularda dersler ve konferanslar verme yetisi kazanır.
15 71482 Tarihle ilgili konularda yayın yapma, dergi çıkarma, toplumsal projeler organize etme vs. becerisi kazanır
16 71464 Tarih bilgisi ile diğer alanlarda mukayeseler yapma, danışmanlık yapma ve topluma katkı sağlama yetisi
17 71479 İlgi alanına giren konuların nasıl araştırılacağı, araştırma alanının sınır ve kapsamı, zaman ve mekan gibi sınırlılıkları belirleyebilir.
18 71480 Alanı ile ilgili toplumu aydınlatacak etkinliklerde görev alabilir.
19 71481 Tarih araştırmaları dersleri ve konferanslar verme gib konularda yetkinlik kazanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 2 2 3 4 4 5 4 3 3
2 5 4 2 4 3 4 4 5 4 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek