Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TAR104 Genel Türk Tarihi II 927001 1 2 3

Dersin Amacı

Göktürkler, Uygurlar, Kırgızlar, Hazarlar ve batıya giden diğer Türk boylarının tarihlerini, dini, iktisadi, sosyal ve kültürel durumlarını tespit ederek öğrencilerin Türk Tarihini bir bütün olarak algılamalarını sağlamak, iyi öğreticiler olmalarına katkıda bulunmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Dursun Ali AKBULUT

Önerilen Diğer Hususlar

-

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Taşağıl,A. Göktürkler, I-III, Ankara 2004. Kafesoğlu, İbrahim, Türk Milli Kültürü, İstanbul 2017. Shiratori, Kurakichi, Kaghan Unvanının Menşei, Belleten, IX/36 (1945), s. 497-504. İzgi, Özkan, Kutluk Bilge Kül Kağan-Bögü Kağan ve Uygurlar, Ankara 1986. Tekin, Talat, İpek Yolundan Bin Yıllık Türkçe Mektuplar, Tarih ve Toplum, Ocak 1987, s. 59-63. Artamonov, M.İ. Hazar Tarihi, İstanbul 2004. Karatay Osman, Hazarlar Yahudi Türkler, Türk Yahudiler ve Ötekiler, Ankara 2016. Koestler, A., Onüçüncü Kabile, çeviren Belkıs Çorakçı, İstanbul 1976. Kuzgun, Şaban, Hazar ve Karay Türkleri, Ankara 1985. Ögel, B. Türk Mitolojisi, I, Ankara 1971. Ögel, B. İslamiyetten Önce Türk Kültür Tarihi, Ankara 1962. Rasonyi, L., Tarihte Türklük, Ankara 1971. Barthold, V.V. Orta Asya Türk Tarihi Hakkında Dersler, Ankara 1975. Kurat, A.N. Karadeniz'in Kuzeyinde Türk Kavimleri, Ankara 2002. İnan, A. Tarihte ve Bugün Şamanizm, Ankara 1986. İnan, A. Eski Türk Dini Tarihi, İstanbul 1976. Ergin, M. Orhun Abideleri, İstanbul 1975.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

-

Dersin İçeriği

Öğrenciler Orta Asya'da kurulan Türk devletleri ve batıya giden Türk boyları hakkında bilgilendirilir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 6 6
2 Final Sınavı 1 9 9
5 Derse Katılım 14 4 56

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Göktürk Kağanlığı'nın Kuruluşu (552) - - I. ve II. Haftalar.pdf
2 Mukan Kağan (553-572) ve İstemi Kağan (552-576); İstemi Kağan'ın Batı Siyasetinin Esasları ve Sonuçları - I. ve II. Haftalar.pdf
3 Göktürk Kağanlığı'nın İkiye Ayrılması (582); Doğu Göktürk Kağanlığı'nın Yıkılışı (630) - 3. ve 4. Haftalar.pdf
4 Tardu Kağan (576-603) ve Batı Göktürk Kağanlığı'nın Yıkılışı (658) - 3. ve 4. Haftalar.pdf
5 İl Kağan ve 100.000 Tutsak Türk'ün Kuzey Çin'e Yerleştirilmeleri; Chieh-she-shuai Olayı (639) - 5. ve 6. Haftalar.pdf
6 Türk ve Çin Kaynaklarına Göre Göktürk Kağanlığı'nın Yıkılış Sebepleri; II. Göktürk Kağanlığı'nın Kuruluşu (681) - 5. ve 6. Haftalar.pdf
7 Kapağan Kağan (692-716), Oğlu İnal (716), Bilge ve Kültigin Kağanlar: Bilge Tonyukuk - 7. ve 8. Haftalar .pdf
8 Bilge Kağan'ın ölümü (716-734), Bilge Kağan'dan sonra Göktürk Kağanları - 7. ve 8. Haftalar .pdf
9 Ara sınav -
10 Uygur Kağanlığı (744-840): Kutlug Bilge Kül (744-747), Moyençur (747-762), Bögü (762-779) Kağanlar Dönemi - Uygur Kağnlığının Kuruluş ve Yükseliş Dönemi.pdf
10. Hafta.pdf
11 Manieizm ve Uygurlar Arasındaki Tesirleri; Ötüken Uygur Devleti'nin Yıkılışı (840), Kırgız Devleti (840-920) - 11. Hafta.pdf
12 Ötüken dışındaki Uygur Devletleri: Turfan Uygur Devleti, Kansu Uygur Devleti ve Kütürel Tesirleri - 12.Hafta.pdf
13 Hazar Kağanlığı (658-965), Hazarların Yükselişi, Hazar-Arap İlişkileri - 13. Hafta.pdf
14 Hazar Barışı, Hazar Hanedanı'nın Museviliği Kabulü, Hazar-Rus İlişkileri ve Kağanlığın Yıkılışı - 14. Hafta.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1385505 Türk kültürünün İslam öncesi maddi ve manevi unsurlarını tanımlayabilme
2 1371325 Orta Asya'daki Türk izlerini açıklayabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71466 Amaç: Tarihi süreçte meydana gelen olayları ve olguları çağdaş yöntemlerle tartışıp araştıran, akademik çalışmalar sonucu meydana gelen bilgi değişikliklerini ve konulara yönelik yaklaşım farklılıklarını takip edebilme ve öğrenebilme yöntemini edinen bu donanımla alanlarındaki gelişmeleri yakından takip eden ve edindiği bilgi ve yaklaşımları çevresiyle paylaşabilen bir öğrenci profili oluşmasına yönelik bir program uygulamak.
2 71467 Hedef:Tarihi olaylar arasında sebep sonuç ilişkisi kurabilen, tarihi bir temelden kaynaklanan günlük sorunlara tarihi açıdan bakabilen ve tarihi çıkarımlarda bulunabilen, sürekli kendini yenileyebilen, bilgiye ulaşabilen eğitim kurumlarında öğretmen, kamu ve özel kurumlarda araştırmacı olarak görev alabilecek becerileri kazanmasına yardım etmek.
3 71468 Genel kültür ve tarihte yardımcı bilimlerle ilgili, güncel bilgileri içeren kitapları, uygulama araç- gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen üst düzey bilgi ve becerilere sahiptir. Bu bilgi ve becerileri mesleğinde ve araştırmalarında kullanır.
4 71469 Alanında gerçekleştirilmiş araştırmaları ve yayınları takip eder.
5 71470 Tarihi temalarla ilgili kamuyu bilgilendirme ve kamuoyu oluşturmada inisiyatif alır.
6 71471 Kamuyu bulunduğu bölgenin tarihi geçmişi hakkında bilgilendirecek bilgi donanımına sahiptir.
7 71472 Lisans eğitimi sonrası yaşadığı yerde yer alan tarihi kaynakları toplama ve değerlendirmede bulunarak yerel ve milli tarih araştırmalarına katkıda bulunacak yeterlilikte alt yapıya sahip olur.
8 71473 Tarih alanının gerektirdiği oranda bilgisayar donanımına sahiptir. Çağdaş bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
9 71474 Yapacağı çalışmalar sonucu elde edeceği bilgi ve yaklaşımların paylaşımında toplumsal, insanî, bilimsel ve milli değerleri gözetir.
10 71475 Milli ve evrensel değerleri kavramış, Atatürk ilkelerine bağlı yeni bilgi ve fikirlere açıktır.
11 71476 İnsanlık tarihini, temel insanî değerleri ve demokrasiyi tanıyıp tanıtacak ve yayacak donanıma sahiptir.
12 71477 Toplumunun ve insanlığın geçmiş kurumları ve zihniyetlerinin günümüze etkisi hakkında fikir yürütebilir.
13 71465 Tarih disiplini ile ilgili kavramları, fikirleri ve verileri, sosyal bilimler araştırma metotlarıyla inceler ve değerlendirir, gün yüzüne çıkmamış (henüz araştırılmamış) konuları tanılar, analiz eder ve tartışır, bunlarla ilgili bilimsel bulgular ve kanıtlara dayalı öneriler geliştirir.
14 71478 Tarihe konu olan olgular hakkında bağımsız olarak araştırma ve inceleme yapma ve bunları yazıya dökme veya bu konularda dersler ve konferanslar verme yetisi kazanır.
15 71482 Tarihle ilgili konularda yayın yapma, dergi çıkarma, toplumsal projeler organize etme vs. becerisi kazanır
16 71464 Tarih bilgisi ile diğer alanlarda mukayeseler yapma, danışmanlık yapma ve topluma katkı sağlama yetisi
17 71479 İlgi alanına giren konuların nasıl araştırılacağı, araştırma alanının sınır ve kapsamı, zaman ve mekan gibi sınırlılıkları belirleyebilir.
18 71480 Alanı ile ilgili toplumu aydınlatacak etkinliklerde görev alabilir.
19 71481 Tarih araştırmaları dersleri ve konferanslar verme gib konularda yetkinlik kazanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 4 5 4 5 4 5 3 5 4 5 4 4 4 4 4 3 4
2 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek