Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TAR108 Türkiye Selçuklu Devleti Tarihi 927001 1 2 5

Dersin Amacı

Türkiye Selçukluları ve bunun bir devamı olan Doğu Anadolu ve Batı Anadolu Türkmen Beyliklerinin Anadolu’nun Türk yurdu haline gelmesindeki rollerini araştırmak, bu arada komşu devletler ve Haçlılarla olan ilişkileri ele alarak Osmanlı Devletini ve günümüzdeki şartları daha iyi kavramayı sağlamak.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Cl. Cahen, Osmanlılardan Önce Anadolu, İst., 2000. I. Demirkent, Urfa Haçlı Kontluğu Tarihi (1098-1118), Ank., 1990. I. Demirkent, Haçlı Seferleri, İst., 1997. F. Emecen, İlk Osmanlılar ve Batı Anadolu Beylikler Dünyası, İst., 2001. V. Gordlevski, Anadolu Selçuklu Devleti, Çev. A. Yaran, Ank., 1988. P.M. Holt, Haçlılar Çağı, 11.Yüzyıldan 1517’ye Yakındoğu, Çev. Ö. Arıkan, İst.,1999. İ. Kafesoğlu, Selçuklu Tarihi, İst., 1972. M. Kesik, Türkiye Selçuklu Devleti Tarihi. Sultan I. Mesud Dönemi (1116-1155),Ank., 2003. S. Koca, Sultan I. İzzeddin Keykavus (1211-1220), Ank., 1997. S. Koca, Türkiye Selçukluları Tarihi, II. Cilt: Malazgirt’ten Miryokefalon’a (1071-1176), Çorum, 2003. E. Merçil, Müslüman Türk Devletleri Tarihi, İst., 1985. A. Y. Ocak, Babaîler İsyanı. İst., 1996. S. Runciman, Haçlı Seferleri Tarihi, c. I-III, Çev. F. Işıltan, TTK, Ank., 1989-1992. A. Sevim, Anadolu’nun Fethi. Selçuklular Dönemi, Ank., 1993. A. Sevim – E. Merçil, Selçuklu Devletleri Tarihi, Ank., 1995. F. Sümer, “Anadolu’da Moğollar”, SAD, I (1969), s. 1-147. F. Sümer, Selçuklular Devrinde Doğu Anadolu’da Türk Beylikleri, Ank., 1990. O. Turan, Doğu Anadolu Türk Devletleri Tarihi, İst., 1973. O. Turan, Türk Cihân Hâkimiyeti Mefkûresi Tarihi. I-II, İst., 1979. O. Turan, Selçuklular Tarihi ve Türk-İslâm Medeniyeti, İst., 1980. O. Turan, Selçuklular Zamanında Türkiye Tarihi. Siyâsî Tarih, İst., 1984. O. Turan, Türkiye Selçukluları Hakkında Resmî Vesikalar. Ank., 1988. Y. Yücel, Anadolu Beylikleri Hakkında Araştırmalar, I-II, Ank., 1991. M. Fuad Köprülü, “Anadolu Selçukluları Tarihi’nin Yerli Kaynakları”, Belleten VII/27, (Temmuz 1943).

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Anadolu'nun fethinden Osmanlı Devleti'nin kuruluşu arasındaki dönemi öğrencilere anlatmak.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 75 1
4 Quiz 1 15 1
54 Ev Ödevi 1 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
3 Bütünleme Sınavı 1 2 2
4 Quiz 1 15 15
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 5 40
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 8 7 56
54 Ev Ödevi 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kaynaklar ve Araştırmalar
2 XI. Yüzyıldan Önce Anadolu’ya Gelen Türkler, Büyük Selçuklu Devleti’nin Anadolu’ya Yönelme Sebepleri, Çağrı Bey’in Batı Seferinden Malazgirt Meydan Muharebesine Kadar Selçukluların Anadolu’ya İlk Akınları
3 Anadolu’da Kurulan İlk Türkmen Beylikleri
4 Anadolu’da Kurulan İlk Türkmen Beylikleri
5 Anadolu’da Kurulan İlk Türkmen Beylikleri
6 Kutalmışoğlu Süleyman Şah Devri ve Türkiye Selçuklu Devleti’nin Kuruluşu
7 I. Kılıç Arslan Dönemi; Haçlı Seferleri, I. Haçlı Seferi ve Haçlılarla Mücadele
8 Ara Sınav
9 Sultan I. Mes’ud ve II. Haçlı Seferi, Sultan II. Kılıç Arslan Döneminde Anadolu Birliği Mücadelesi: Bizans ve III. Haçlı Seferi ile Mücadeleler, Myriokefalon Meydan Muharebesi (1176) ve Sonuçları
10 II. Kılıç Arslan Dönemi
11 I. Gıyaseddin Keyhüsrev ve Rükneddin Süleymanşah Dönemleri
12 İzzeddin Keykavus Dönemi
13 I. Alâeddin Keykubad Devri
14 1243 Kösedağ Savaşı ve Moğol İstilası, Türkiye’de Selçuklu Hâkimiyetinin Ortadan Kalkması

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1109666 Anadolu'nun fethinin aşamalarını öğretir.
2 1109667 Anadolu'da kurulan ilk Türk beylikleri hakkında bilgi verir.
3 1109668 Haçlı seferlerinin Anadolu'ya ve İslam dünyasına etkilerini gösterir.
4 1109669 Bizans İmparatorluğunun tarihinden Türklerle ilişkiler nispetinde bahseder.
5 1109670 XI. yüzyıl başlarından Osmanlı devletinin kuruluşuna kadar Anadolunun durumu hakkında bilgi sahibi yapar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63697 Amaç: Tarihi süreçte meydana gelen olayları ve olguları çağdaş yöntemlerle tartışıp araştıran, akademik çalışmalar sonucu meydana gelen bilgi değişikliklerini ve konulara yönelik yaklaşım farklılıklarını takip edebilme ve öğrenebilme yöntemini edinen bu donanımla alanlarındaki gelişmeleri yakından takip eden ve edindiği bilgi ve yaklaşımları çevresiyle paylaşabilen bir öğrenci profili oluşmasına yönelik bir program uygulamak.
2 63698 Hedef:Tarihi olaylar arasında sebep sonuç ilişkisi kurabilen, tarihi bir temelden kaynaklanan günlük sorunlara tarihi açıdan bakabilen ve tarihi çıkarımlarda bulunabilen, sürekli kendini yenileyebilen, bilgiye ulaşabilen eğitim kurumlarında öğretmen, kamu ve özel kurumlarda araştırmacı olarak görev alabilecek becerileri kazanmasına yardım etmek.
3 63699 Genel kültür ve tarihte yardımcı bilimlerle ilgili, güncel bilgileri içeren kitapları, uygulama araç- gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen üst düzey bilgi ve becerilere sahiptir. Bu bilgi ve becerileri mesleğinde ve araştırmalarında kullanır.
4 63700 Alanında gerçekleştirilmiş araştırmaları ve yayınları takip eder.
5 63701 Tarihi temalarla ilgili kamuyu bilgilendirme ve kamuoyu oluşturmada inisiyatif alır.
6 63702 Kamuyu bulunduğu bölgenin tarihi geçmişi hakkında bilgilendirecek bilgi donanımına sahiptir.
7 63703 Lisans eğitimi sonrası yaşadığı yerde yer alan tarihi kaynakları toplama ve değerlendirmede bulunarak yerel ve milli tarih araştırmalarına katkıda bulunacak yeterlilikte alt yapıya sahip olur.
8 63704 Tarih alanının gerektirdiği oranda bilgisayar donanımına sahiptir. Çağdaş bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
9 63705 Yapacağı çalışmalar sonucu elde edeceği bilgi ve yaklaşımların paylaşımında toplumsal, insanî, bilimsel ve milli değerleri gözetir.
10 63706 Milli ve evrensel değerleri kavramış, Atatürk ilkelerine bağlı yeni bilgi ve fikirlere açıktır.
11 63707 İnsanlık tarihini, temel insanî değerleri ve demokrasiyi tanıyıp tanıtacak ve yayacak donanıma sahiptir.
12 63708 Toplumunun ve insanlığın geçmiş kurumları ve zihniyetlerinin günümüze etkisi hakkında fikir yürütebilir.
13 63696 Tarih disiplini ile ilgili kavramları, fikirleri ve verileri, sosyal bilimler araştırma metotlarıyla inceler ve değerlendirir, gün yüzüne çıkmamış (henüz araştırılmamış) konuları tanılar, analiz eder ve tartışır, bunlarla ilgili bilimsel bulgular ve kanıtlara dayalı öneriler geliştirir.
14 63709 Tarihe konu olan olgular hakkında bağımsız olarak araştırma ve inceleme yapma ve bunları yazıya dökme veya bu konularda dersler ve konferanslar verme yetisi kazanır.
15 63713 Tarihle ilgili konularda yayın yapma, dergi çıkarma, toplumsal projeler organize etme vs. becerisi kazanır
16 63695 Tarih bilgisi ile diğer alanlarda mukayeseler yapma, danışmanlık yapma ve topluma katkı sağlama yetisi
17 63710 İlgi alanına giren konuların nasıl araştırılacağı, araştırma alanının sınır ve kapsamı, zaman ve mekan gibi sınırlılıkları belirleyebilir.
18 63711 Alanı ile ilgili toplumu aydınlatacak etkinliklerde görev alabilir.
19 63712 Tarih araştırmaları dersleri ve konferanslar verme gib konularda yetkinlik kazanır.