Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TAR209 Türkiye Cumhuriyeti Siyasal Tarihi I 927001 2 3 3

Dersin Amacı

Türkiye Cumhuriyetinin kurulduğu temelleri, kuruluş felsefesini ve siyasi yapısını kavratmak, ve Cumhuriyet Dönemi başlıca siyasi gelişmelerini incelemek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Fahri Sakal

Ön Koşul Dersleri

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Mete Tunçay, Türkiye Cumhuriyeti'nde tek-Parti Yönetiminin Kurulması, tarih vakfı yurt yayınları, İstanbul 1999.; Cumhuriyet Dönemi Türk Kültürü, cilt , Ankara 2010.; Ahmet Yeşil, terakkiperver cumhuriyet Fırkası, Ankara 2002.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Cumhuriyetin ilanı süreci, Cumhuriyetin ilanı sonrasında siyasi gelişmeler ve tek parti yönetiminin kurulması, Atatürk dönemi muhalefetin doğuşu ve iktidar muhalefet ilişkileri, Takriri sükun dönemi ve uygulamaları , Atatürk dönemi Doğu sorunu ve uygulamaları, 1930 sonrası ulus devlet politikaları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
8 Rehberli Problem Çözümü 14 2 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Osmanlı Devleti'nden Türkiye Cumhuriyetine intikal eden siyasi ve idari miras: İttihat ve Terakki Partisinden Halk Partisine Türkiyede siyasal kültür
2 Cumhuriyetin ilanını hazırlayan süreç
3 Halifeliğin kaldırılması ve muhalafetin tutumu
4 1924 Anayasası ve Halk Fırkasının örgütlenmesi
5 Cumhuriyet hükümetleri ve yapısı
6 İlk Çok Partili hayata geçiş denemeleri: Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının kuruluşu ve yapısı
7 Takriri Sükun Döneminin başlaması : Muhalefetin susturulması ve tek parti yönetiminin kurulması
8 1925-1930 yılları arasında modernleşme çabaları
9 II. Çok Partili hayata geçiş çabaları: 1930 serbest Cumhuriyet Fırkasının kuruluşu ve yapısı ve diğer siyasi oluşumlar
10 Vize sınavı
11 Tek partinin tam iktidarı dönemi 1930'lu yıllar ve ulus devlet politikaları- iktidar- muhalefet ilişkileri
12 Cumhuriyet Halk Fırkasının siyaset anlayışı ve politikaları
13 Atatürk Dönemi Türk dış politikası
14 Atatürk dönemi siyasal hayatının genel değerlendirmesi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
10274 1126509 Türkiye Cumhuriyetinin siyasi yapısı hakkında bilgi sahibi olur
19712 1139300 Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş felsefesini bilir
25443 1222729 Türkiye cumhuriyeti iktidar muhalafet ilişkilerinin nasıl şekillendiği hakkında bilgi sahibi olur

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63697 Amaç: Tarihi süreçte meydana gelen olayları ve olguları çağdaş yöntemlerle tartışıp araştıran, akademik çalışmalar sonucu meydana gelen bilgi değişikliklerini ve konulara yönelik yaklaşım farklılıklarını takip edebilme ve öğrenebilme yöntemini edinen bu donanımla alanlarındaki gelişmeleri yakından takip eden ve edindiği bilgi ve yaklaşımları çevresiyle paylaşabilen bir öğrenci profili oluşmasına yönelik bir program uygulamak.
2 63698 Hedef:Tarihi olaylar arasında sebep sonuç ilişkisi kurabilen, tarihi bir temelden kaynaklanan günlük sorunlara tarihi açıdan bakabilen ve tarihi çıkarımlarda bulunabilen, sürekli kendini yenileyebilen, bilgiye ulaşabilen eğitim kurumlarında öğretmen, kamu ve özel kurumlarda araştırmacı olarak görev alabilecek becerileri kazanmasına yardım etmek.
3 63699 Genel kültür ve tarihte yardımcı bilimlerle ilgili, güncel bilgileri içeren kitapları, uygulama araç- gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen üst düzey bilgi ve becerilere sahiptir. Bu bilgi ve becerileri mesleğinde ve araştırmalarında kullanır.
4 63700 Alanında gerçekleştirilmiş araştırmaları ve yayınları takip eder.
5 63701 Tarihi temalarla ilgili kamuyu bilgilendirme ve kamuoyu oluşturmada inisiyatif alır.
6 63702 Kamuyu bulunduğu bölgenin tarihi geçmişi hakkında bilgilendirecek bilgi donanımına sahiptir.
7 63703 Lisans eğitimi sonrası yaşadığı yerde yer alan tarihi kaynakları toplama ve değerlendirmede bulunarak yerel ve milli tarih araştırmalarına katkıda bulunacak yeterlilikte alt yapıya sahip olur.
8 63704 Tarih alanının gerektirdiği oranda bilgisayar donanımına sahiptir. Çağdaş bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
9 63705 Yapacağı çalışmalar sonucu elde edeceği bilgi ve yaklaşımların paylaşımında toplumsal, insanî, bilimsel ve milli değerleri gözetir.
10 63706 Milli ve evrensel değerleri kavramış, Atatürk ilkelerine bağlı yeni bilgi ve fikirlere açıktır.
11 63707 İnsanlık tarihini, temel insanî değerleri ve demokrasiyi tanıyıp tanıtacak ve yayacak donanıma sahiptir.
12 63708 Toplumunun ve insanlığın geçmiş kurumları ve zihniyetlerinin günümüze etkisi hakkında fikir yürütebilir.
13 63696 Tarih disiplini ile ilgili kavramları, fikirleri ve verileri, sosyal bilimler araştırma metotlarıyla inceler ve değerlendirir, gün yüzüne çıkmamış (henüz araştırılmamış) konuları tanılar, analiz eder ve tartışır, bunlarla ilgili bilimsel bulgular ve kanıtlara dayalı öneriler geliştirir.
14 63709 Tarihe konu olan olgular hakkında bağımsız olarak araştırma ve inceleme yapma ve bunları yazıya dökme veya bu konularda dersler ve konferanslar verme yetisi kazanır.
15 63713 Tarihle ilgili konularda yayın yapma, dergi çıkarma, toplumsal projeler organize etme vs. becerisi kazanır
16 63695 Tarih bilgisi ile diğer alanlarda mukayeseler yapma, danışmanlık yapma ve topluma katkı sağlama yetisi
17 63710 İlgi alanına giren konuların nasıl araştırılacağı, araştırma alanının sınır ve kapsamı, zaman ve mekan gibi sınırlılıkları belirleyebilir.
18 63711 Alanı ile ilgili toplumu aydınlatacak etkinliklerde görev alabilir.
19 63712 Tarih araştırmaları dersleri ve konferanslar verme gib konularda yetkinlik kazanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
10274 5 3 3 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 3
19712 5 3 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 4
25443 5 3 3 3 3 4 3 2 3 2 3 3 3 3 3 5 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek