Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TAR321 Kafkas Tarihi I 927003 3 5 3

Dersin Amacı

Kafkas coğrafyasının Türk tarihi ve dünya tarihi için taşıdığı önemden dolayı, bu yörenin tarihi Türk ve dünya tarihinin mütemmim cüzüdür. Bu gerçeğin etkisiyle adı geçen coğrafyada yaşayan onlarca toplum ve özellikle Türkler ve Ermenilerin gerek tarihleri gerekse günümüz siyasetindeki konumlarının önemi vurgulanacaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Fahri Sakal

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

T. Swietochowsky, Rus Azerbaycanı, İA "Azerbaycan" mad., M. Saray, Azerbaycan Türkleri tarihi, Hayati Biçe, Kafkasya'dan Anadolu'ya Göçler, Heyet, Azerbaycan'da Dövri Metbuat,Veli Memmedov, Ekinci Gezeti.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Kafkasların Tarihi coğrafyası, Kafkasya'da yaşayan toplumlar. Kafkas geostratejisi, Türklerin Kafkasya'ya girişi, Azerbaycan'da Türklerin yerleşmesi, İldenizliler, Azerbaycan Hanlıkları, Azerbaycan'ın Güney ve Kuzey diye ikiye atrılması. Kuzey Azebaycan bağımsızlık ve Rus hakimiyetine girmesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 40 40
2 Final Sınavı 1 35 35

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin önemi ve kaynaklarının tanıtılması
2 Kafkasya'nın tarihi coğrafyası ve etnik yapısı
3 Tarihte Kafkas Halkları ve Kafkasya'ya göçler.
4 Kafkasya'da Türkler. Türk boyları, Selçuklular
5 İldenizliler, Atabeğler
6 Kafkasya üzerinde dış güçler: Moğollar, İranlılar, Ruslar
7 Azerbaycan'da Safaviler
8 Yarıyıl sınavı
9 Nadir Şah ve Kaçarlar Zamanında Azerbaycan
10 Azerbaycan Hanlıklarının kuruluşu
11 Azerbaycan hanlıklarının ihtilafları Osmanlı, İran ve Rusya faktörü
12 Rusların Kafkasya'ya girişi
13 Azerbaycan ve Kafkasya'da Rus Çarlığının hakimiyet kurması
14 Azerbaycan'ın Kuzey ve Güney olarak ikiye ayrılması
15 Kuzey Azerbaycan'da Rus tahakkümü
16 Yıl sonu sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1447876 Rusya, İran ve diğer büyük güçlerin Kafkasya Politikasını anlamak ve karşı politikalar geliştirmek için öğrenci gerekli bilgileri edinir.
2 1447879 Türk-Ermeni münasebetlerindeki iç ve dış kaynaklı bütün etkenleri görür ve değerlendirmesini doğru olarak yapabilir.
3 1447891 Sovyet rejiminin Kafkasya ve Azerbaycan üzerindeki etki ve politikasını görür, tanır ve doğru değerlendirmeler için altyapı kazanır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71466 Amaç: Tarihi süreçte meydana gelen olayları ve olguları çağdaş yöntemlerle tartışıp araştıran, akademik çalışmalar sonucu meydana gelen bilgi değişikliklerini ve konulara yönelik yaklaşım farklılıklarını takip edebilme ve öğrenebilme yöntemini edinen bu donanımla alanlarındaki gelişmeleri yakından takip eden ve edindiği bilgi ve yaklaşımları çevresiyle paylaşabilen bir öğrenci profili oluşmasına yönelik bir program uygulamak.
2 71467 Hedef:Tarihi olaylar arasında sebep sonuç ilişkisi kurabilen, tarihi bir temelden kaynaklanan günlük sorunlara tarihi açıdan bakabilen ve tarihi çıkarımlarda bulunabilen, sürekli kendini yenileyebilen, bilgiye ulaşabilen eğitim kurumlarında öğretmen, kamu ve özel kurumlarda araştırmacı olarak görev alabilecek becerileri kazanmasına yardım etmek.
3 71468 Genel kültür ve tarihte yardımcı bilimlerle ilgili, güncel bilgileri içeren kitapları, uygulama araç- gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen üst düzey bilgi ve becerilere sahiptir. Bu bilgi ve becerileri mesleğinde ve araştırmalarında kullanır.
4 71469 Alanında gerçekleştirilmiş araştırmaları ve yayınları takip eder.
5 71470 Tarihi temalarla ilgili kamuyu bilgilendirme ve kamuoyu oluşturmada inisiyatif alır.
6 71471 Kamuyu bulunduğu bölgenin tarihi geçmişi hakkında bilgilendirecek bilgi donanımına sahiptir.
7 71472 Lisans eğitimi sonrası yaşadığı yerde yer alan tarihi kaynakları toplama ve değerlendirmede bulunarak yerel ve milli tarih araştırmalarına katkıda bulunacak yeterlilikte alt yapıya sahip olur.
8 71473 Tarih alanının gerektirdiği oranda bilgisayar donanımına sahiptir. Çağdaş bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
9 71474 Yapacağı çalışmalar sonucu elde edeceği bilgi ve yaklaşımların paylaşımında toplumsal, insanî, bilimsel ve milli değerleri gözetir.
10 71475 Milli ve evrensel değerleri kavramış, Atatürk ilkelerine bağlı yeni bilgi ve fikirlere açıktır.
11 71476 İnsanlık tarihini, temel insanî değerleri ve demokrasiyi tanıyıp tanıtacak ve yayacak donanıma sahiptir.
12 71477 Toplumunun ve insanlığın geçmiş kurumları ve zihniyetlerinin günümüze etkisi hakkında fikir yürütebilir.
13 71465 Tarih disiplini ile ilgili kavramları, fikirleri ve verileri, sosyal bilimler araştırma metotlarıyla inceler ve değerlendirir, gün yüzüne çıkmamış (henüz araştırılmamış) konuları tanılar, analiz eder ve tartışır, bunlarla ilgili bilimsel bulgular ve kanıtlara dayalı öneriler geliştirir.
14 71478 Tarihe konu olan olgular hakkında bağımsız olarak araştırma ve inceleme yapma ve bunları yazıya dökme veya bu konularda dersler ve konferanslar verme yetisi kazanır.
15 71482 Tarihle ilgili konularda yayın yapma, dergi çıkarma, toplumsal projeler organize etme vs. becerisi kazanır
16 71464 Tarih bilgisi ile diğer alanlarda mukayeseler yapma, danışmanlık yapma ve topluma katkı sağlama yetisi
17 71479 İlgi alanına giren konuların nasıl araştırılacağı, araştırma alanının sınır ve kapsamı, zaman ve mekan gibi sınırlılıkları belirleyebilir.
18 71480 Alanı ile ilgili toplumu aydınlatacak etkinliklerde görev alabilir.
19 71481 Tarih araştırmaları dersleri ve konferanslar verme gib konularda yetkinlik kazanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 4 4 3
2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4
3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek