Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TAR334 Türk Basın Tarihi II 927003 3 6 3

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, toplumlar için kültürel anlamda çok önemli bir yer işgal eden kitle iletişim araçlarından olan gazete ve dergilerin Osmanlı’da ve Türkiye’de ortaya çıkış ve gelişim süreçleri ile içeriklerine dair bilgi vermek; basının, siyaset/ toplum ve iktidar ile ilişkilerini ya da sorunlarını ortaya koymak, öğrencilere basının tarihsel gelişimi ile paralel yakın dönem Türkiye tarihine ait bilgilerini pekiştirme olanağı tanımaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Önder Duman

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Bayrak, M.O. (1993). Türkiye’de Gazeteler ve Dergiler Sözlüğü (1831-1993), İstanbul:Kül Yayınları. 2 Girgin, A. Türk Basın Tarihi’nde Yerel Gazetecilik, İstanbul: İnkılap Kitapevi. 3 İnuğur, M.N.. (1993). Basın ve Yayın Tarihi, İstanbul: Der Yayınları. 4 Jeanneney, Jean Noel. (2009). Başlangıcından Günümüze Medya Tarihi, (Çev: Esra Atuk), İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. 5 Kabacalı, A. (2000). Başlangıcından Günümüze Türkiye’de Matbaa, Basın ve Yayın. İstanbul: Literatür Yayıncılık. 6 Keane, John. (2010). Medya ve Demokrasi, (Çev: Haluk Şahin), İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Ders kapsamında, sözlü kültürle birlikte başlayan iletişimin, yazının bulunmasını izleyen dönemde zaman içinde gelişen teknik ve teknolojik gelişmelere paralel olarak ortaya çıkan kitle iletişim araçlarıyla birlikte aldığı boyut incelenmektedir. Bu bağlamda Avrupa’da, Osmanlı’da Devleti’nde (ve Türkiye’de) matbaacılık ve ardından gazetecilik faaliyetlerinin başlangıç dönemlerine ilişkin bilgi verilecektir. Bu doğrultuda Batı’da gazeteciliğin doğuşu konusuna da kısaca değinilecektir. Gazeteciliğin Türkiye’de gelişim süreci, tarihsel dönemlendirmeler içinde ele alınacaktır. Bunlara ek olarak Tanzimat Dönemi, Meşrutiyet Dönemi, 2. Meşrutiyet Dönemi, İttihat ve Terakki Dönemi, Mütareke Dönemi ve Cumhuriyetin ilk yıllarında Türk basını incelenecektir. Günümüzdeki medya-demokrasi-kamuoyu kavramlarına dair temel bilgiler verilecektir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 40 1
27 Makale Yazma 1 30 1
34 Okuma 1 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 2 26
29 Bireysel Çalışma 13 1 13
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
34 Okuma 13 1 13

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Basın, gazete, süreli yayın, dergi nedir?
2 Meşrutiyet dönemi basın
3 Meşrutiyet dönemi basın
4 Meşrutiyet dönemi basın
5 Milli Mücadele dönemi basın
6 Milli Mücadele dönemi basın
7 Milli Mücadele dönemi basın
8 Milli Mücadele dönemi basın
9 Sınav
10 Cumhuriyet dönemi basın
11 Cumhuriyet dönemi basın
12 Cumhuriyet dönemi basın
13 Cumhuriyet dönemi basın
14 Cumhuriyet dönemi basın
15 Sınav

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1241060 Meşrutiyet dönemi basın rejimini öğrenir
2 1241061 Milli Mücadele dönemi basın rejimini betimler
3 1241062 Cumhuriyet dönemi basın rejimini anlatır

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63697 Amaç: Tarihi süreçte meydana gelen olayları ve olguları çağdaş yöntemlerle tartışıp araştıran, akademik çalışmalar sonucu meydana gelen bilgi değişikliklerini ve konulara yönelik yaklaşım farklılıklarını takip edebilme ve öğrenebilme yöntemini edinen bu donanımla alanlarındaki gelişmeleri yakından takip eden ve edindiği bilgi ve yaklaşımları çevresiyle paylaşabilen bir öğrenci profili oluşmasına yönelik bir program uygulamak.
2 63698 Hedef:Tarihi olaylar arasında sebep sonuç ilişkisi kurabilen, tarihi bir temelden kaynaklanan günlük sorunlara tarihi açıdan bakabilen ve tarihi çıkarımlarda bulunabilen, sürekli kendini yenileyebilen, bilgiye ulaşabilen eğitim kurumlarında öğretmen, kamu ve özel kurumlarda araştırmacı olarak görev alabilecek becerileri kazanmasına yardım etmek.
3 63699 Genel kültür ve tarihte yardımcı bilimlerle ilgili, güncel bilgileri içeren kitapları, uygulama araç- gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen üst düzey bilgi ve becerilere sahiptir. Bu bilgi ve becerileri mesleğinde ve araştırmalarında kullanır.
4 63700 Alanında gerçekleştirilmiş araştırmaları ve yayınları takip eder.
5 63701 Tarihi temalarla ilgili kamuyu bilgilendirme ve kamuoyu oluşturmada inisiyatif alır.
6 63702 Kamuyu bulunduğu bölgenin tarihi geçmişi hakkında bilgilendirecek bilgi donanımına sahiptir.
7 63703 Lisans eğitimi sonrası yaşadığı yerde yer alan tarihi kaynakları toplama ve değerlendirmede bulunarak yerel ve milli tarih araştırmalarına katkıda bulunacak yeterlilikte alt yapıya sahip olur.
8 63704 Tarih alanının gerektirdiği oranda bilgisayar donanımına sahiptir. Çağdaş bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
9 63705 Yapacağı çalışmalar sonucu elde edeceği bilgi ve yaklaşımların paylaşımında toplumsal, insanî, bilimsel ve milli değerleri gözetir.
10 63706 Milli ve evrensel değerleri kavramış, Atatürk ilkelerine bağlı yeni bilgi ve fikirlere açıktır.
11 63707 İnsanlık tarihini, temel insanî değerleri ve demokrasiyi tanıyıp tanıtacak ve yayacak donanıma sahiptir.
12 63708 Toplumunun ve insanlığın geçmiş kurumları ve zihniyetlerinin günümüze etkisi hakkında fikir yürütebilir.
13 63696 Tarih disiplini ile ilgili kavramları, fikirleri ve verileri, sosyal bilimler araştırma metotlarıyla inceler ve değerlendirir, gün yüzüne çıkmamış (henüz araştırılmamış) konuları tanılar, analiz eder ve tartışır, bunlarla ilgili bilimsel bulgular ve kanıtlara dayalı öneriler geliştirir.
14 63709 Tarihe konu olan olgular hakkında bağımsız olarak araştırma ve inceleme yapma ve bunları yazıya dökme veya bu konularda dersler ve konferanslar verme yetisi kazanır.
15 63713 Tarihle ilgili konularda yayın yapma, dergi çıkarma, toplumsal projeler organize etme vs. becerisi kazanır
16 63695 Tarih bilgisi ile diğer alanlarda mukayeseler yapma, danışmanlık yapma ve topluma katkı sağlama yetisi
17 63710 İlgi alanına giren konuların nasıl araştırılacağı, araştırma alanının sınır ve kapsamı, zaman ve mekan gibi sınırlılıkları belirleyebilir.
18 63711 Alanı ile ilgili toplumu aydınlatacak etkinliklerde görev alabilir.
19 63712 Tarih araştırmaları dersleri ve konferanslar verme gib konularda yetkinlik kazanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3
2 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3
3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek