Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TAR336 Helen ve Roma Dönemlerinde Anadolu 927003 3 6 3

Dersin Amacı

Bu dersin amacı öğrencilerin; Büyük İskender’in Doğu seferinin adından jeopolitik değeri daha da artan Anadolu’da kurulan krallıkları kavrayabilmelerini, Anadolu’nun Hellenistik dönem siyasi tarihine damgasını vuran Galatları, Hellenistik krallıklar ile Galatlar arasındaki ilişkileri, Batı Anadolu kent devletlerinin özgürlük mücadelesini, Hellenistik dönem ile birlikte Anadolu’nun politik, sosyal ve ekonomik hayatındaki yeni gelişmeleri fark edebilmelerini, Anadolu’da Roma egemenliğinin gelişim süreçlerini anlamalarını, Roma egemenliğine karşı tepkileri ve savaşları, Roma’nın eyaletler, bağımlı krallıklar ve kentleşme politikasını kavramalarını sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet AKŞAR

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Sabahat Atlan, Roma Tarihinin Ana Hatları, İstanbul 1970. George Thomson, Tarih Öncesi Ege, İstanbul 1983-1984. Halil Demircioğlu, Roma Tarihi, Ankara 1953. Oktay Akşit, Roma İmparatorluk Tarihi, İstanbul 1985. Arif Müfid Mansel, Ege ve Yunan Tarihi, Ankara 2011. Oğuz Tekin, Eski Yunan ve Roma Tarihine Giriş, İstanbul, 2008.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

1. Hellenistik Dönemde Anadolu’da kurulan krallıkları karşılaştırmalı olarak analiz edebilme 2. Hellenistik uygarlığa yabancı, barbar bir kavim olan Galatların Anadolu’yu istilasını, Orta Anadolu’yu yurt edinmelerini, siyasal, sosyal ve kültürel özelliklerini değerlendirebilme 3. Roma cumhuriyetinin Anadolu’ya müdahalesini ve nüfuzunu, Anadolu’ya egemen olma sürecindeki gelişmeleri, Roma emperyalizmine Anadolu’nun başkaldırışını kavrayabilme 4. Roma emperyalizminin zaferi, Roma egemenlik politikası çerçevesinde Anadolu’daki bağımlı krallıklar, Roma eyaletleri ve kentleşme hakkında fikir yürütebilme

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 2 26
29 Bireysel Çalışma 13 2 26
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 8 8
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 12 12

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Büyük İskender’in Pers Seferi Ardından Anadolu
2 Diodokhlar Dönemi
3 Pergamon Krallığı
4 Bithynia Krallığı
5 Pontos Krallığı
6 Kappadokia Krallığı, Armenia Krallığı, Kommagene Krallığı
7 Galatların Anadolu’yu İstilası ve Anadolu’da Galat Hakimiyeti
8 Augustus ve Julius-Claudiuslar Dönemlerinde Roma’nın Doğu Politikası ve Anadolu
9 Ara Sınav
10 Flaviuslar ve Antoninler Döneminde Roma’nın Doğu Politikası ve Anadolu
11 M.S. II. Yüzyılda Roma’nın Doğu Politikası ve Anadolu
12 M. S. III. Yüzyılda Roma’nın Doğu Politikası ve Anadolu
13 Anadolu’da Roma Yönetimi
14 Anadolu’da Roma Eyaletleri

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1282236 Hellenler ve Romalılar’ın Anadolu’ya nasıl ve ne için geldikleri hakkında fikirler edinebilme.
2 1282237 Hellenler ve Romalılar dönemlerinde Anadolu’nun siyasal yapısı hakkında bilgiler edinebilme.
3 1282238 Hellenler ve Romalılar’ın hakimiyet dönemlerinde Anadolu’daki etnik gruplar hakkında bilgiler edinme.
4 1282239 Anadolu’daki Hellen Dönemi kentleri hakkında bilgiler edinme
5 1282240 Anadolu’daki Roma eyaletleri hakkında bilgi sahibi olabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63697 Amaç: Tarihi süreçte meydana gelen olayları ve olguları çağdaş yöntemlerle tartışıp araştıran, akademik çalışmalar sonucu meydana gelen bilgi değişikliklerini ve konulara yönelik yaklaşım farklılıklarını takip edebilme ve öğrenebilme yöntemini edinen bu donanımla alanlarındaki gelişmeleri yakından takip eden ve edindiği bilgi ve yaklaşımları çevresiyle paylaşabilen bir öğrenci profili oluşmasına yönelik bir program uygulamak.
2 63698 Hedef:Tarihi olaylar arasında sebep sonuç ilişkisi kurabilen, tarihi bir temelden kaynaklanan günlük sorunlara tarihi açıdan bakabilen ve tarihi çıkarımlarda bulunabilen, sürekli kendini yenileyebilen, bilgiye ulaşabilen eğitim kurumlarında öğretmen, kamu ve özel kurumlarda araştırmacı olarak görev alabilecek becerileri kazanmasına yardım etmek.
3 63699 Genel kültür ve tarihte yardımcı bilimlerle ilgili, güncel bilgileri içeren kitapları, uygulama araç- gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen üst düzey bilgi ve becerilere sahiptir. Bu bilgi ve becerileri mesleğinde ve araştırmalarında kullanır.
4 63700 Alanında gerçekleştirilmiş araştırmaları ve yayınları takip eder.
5 63701 Tarihi temalarla ilgili kamuyu bilgilendirme ve kamuoyu oluşturmada inisiyatif alır.
6 63702 Kamuyu bulunduğu bölgenin tarihi geçmişi hakkında bilgilendirecek bilgi donanımına sahiptir.
7 63703 Lisans eğitimi sonrası yaşadığı yerde yer alan tarihi kaynakları toplama ve değerlendirmede bulunarak yerel ve milli tarih araştırmalarına katkıda bulunacak yeterlilikte alt yapıya sahip olur.
8 63704 Tarih alanının gerektirdiği oranda bilgisayar donanımına sahiptir. Çağdaş bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
9 63705 Yapacağı çalışmalar sonucu elde edeceği bilgi ve yaklaşımların paylaşımında toplumsal, insanî, bilimsel ve milli değerleri gözetir.
10 63706 Milli ve evrensel değerleri kavramış, Atatürk ilkelerine bağlı yeni bilgi ve fikirlere açıktır.
11 63707 İnsanlık tarihini, temel insanî değerleri ve demokrasiyi tanıyıp tanıtacak ve yayacak donanıma sahiptir.
12 63708 Toplumunun ve insanlığın geçmiş kurumları ve zihniyetlerinin günümüze etkisi hakkında fikir yürütebilir.
13 63696 Tarih disiplini ile ilgili kavramları, fikirleri ve verileri, sosyal bilimler araştırma metotlarıyla inceler ve değerlendirir, gün yüzüne çıkmamış (henüz araştırılmamış) konuları tanılar, analiz eder ve tartışır, bunlarla ilgili bilimsel bulgular ve kanıtlara dayalı öneriler geliştirir.
14 63709 Tarihe konu olan olgular hakkında bağımsız olarak araştırma ve inceleme yapma ve bunları yazıya dökme veya bu konularda dersler ve konferanslar verme yetisi kazanır.
15 63713 Tarihle ilgili konularda yayın yapma, dergi çıkarma, toplumsal projeler organize etme vs. becerisi kazanır
16 63695 Tarih bilgisi ile diğer alanlarda mukayeseler yapma, danışmanlık yapma ve topluma katkı sağlama yetisi
17 63710 İlgi alanına giren konuların nasıl araştırılacağı, araştırma alanının sınır ve kapsamı, zaman ve mekan gibi sınırlılıkları belirleyebilir.
18 63711 Alanı ile ilgili toplumu aydınlatacak etkinliklerde görev alabilir.
19 63712 Tarih araştırmaları dersleri ve konferanslar verme gib konularda yetkinlik kazanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 5 4 5 3 4 5
2 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 4 4 5 5 3 5 4
3 5 5 5 4 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 4 5 4
4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 4
5 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 5 4 4 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek