Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TAR328 Türk Teşkilat Tarihi II 927003 3 6 3

Dersin Amacı

Osmanlı Devlet teşkilatı: kurum ve kuruluşlar, taşra idaresi, sosyal ve mali teşkilat ile askeri ve idari sistem hakkında öğrenciyi bilgilendirmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi İlkay ERKEN

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

İlber ORTAYLI, Türkiye Teşkilat ve İdare Tarihi, Ankara 2008. -Halil İNALCIK, Osmanlı İmparatorluğu’nun Ekonomik ve Sosyal Tarihi, İstanbul 2000. -M. Ali ÜNAL, Osmanlı Müesseseleri Tarihi, Isparta 2007. -Abdullah SAYDAM, Osmanlı Medeniyeti Tarihi, Trabzon 1999. -İbrahim Kafesoğlu, Türk Milli Kültürü, İstanbul 2004. -İ. Hakkı UZUNÇARŞILI, Merkez ve Bahriye Teşkilatı, Ankara 1984. -M.Ali Ünal, Osmanlı Tarih Sözlüğü, İstanbul 2011. -Konuyla ilgili makaleler ve ansiklopedi maddeleri.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Osmanlı Devlet teşkilatı: kurum ve kuruluşlar, taşra idaresi, sosyal ve mali teşkilat ile askeri ve idari sistem.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 75 1
4 Quiz 2 25 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 4 4
4 Quiz 2 2 4
5 Derse Katılım 12 3 36
8 Rehberli Problem Çözümü 14 2 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tımar, menşei, çeşitleri, tımar sisteminin işleyişi
2 Tımar sisteminin idari askeri ve iktisadi yönü, sistemin bozulması ve etkileri
3 Osmanlı Devleti'nde Ayanlık ve Ayanlar. Ayanlığın güçlenmesinin sebepleri
4 “Ayanlar yüzyılı”, Özellikleri, Güçlü Ayan ve Hanedanlar
5 Osmanlı Devletinde kent yönetimi: Şehir Kethüdalığı, Belediye Teşkilatı ve Meclisler
6 Osmanlı Devleti'nde Askeri Teşkilat: Genel tasnif, Kuruluş Devrinde ordu, Devşirme ve Kapıkulları: Yeniçeriler ve sipahiler
7 Askeri Teşkilat: Eyalet kuvvetleri, Tımarlı Sipahiler, askeri görevleri,
8 Askeri Teşkilat: Deniz Kuvvetleri ve Bahriye Teşkilatı, Donanma
9 Ara Sınav
10 Askeri Teşkilat: Sefer organizasyonu, Lojistik, Bozulma ve ıslahatlar, XIX. yüzyılda Askeri teşkilatta düzenlemeler
11 Osmanlı Maliye Teşkilatı, Defterdarlık, Hazineler, Defterhane ve Bütçeler
12 Sosyal - Toplumsal Kurumlar: Vakıflar, vakıf çeşitleri ve vakıfların toplumsal işlevleri
13 Osmanlı Eğitim Sistemi: Medreseler, eğitim alanında gelişmeler ve eğitimin genel işleyişi, Tanzimat sonrasında eğitim ve kurumları
14 Altyapı Kurumları: Ulaşım ve haberleşme sistemi, ilgili kuruluşlar

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1161474 Eski ve yeni Türk devlet ve toplum yönetiminde geliştirilmiş teşkilatları hakkında bilgi sahibi olur ve aralarında mukayeseli değerlendirme yapabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63697 Amaç: Tarihi süreçte meydana gelen olayları ve olguları çağdaş yöntemlerle tartışıp araştıran, akademik çalışmalar sonucu meydana gelen bilgi değişikliklerini ve konulara yönelik yaklaşım farklılıklarını takip edebilme ve öğrenebilme yöntemini edinen bu donanımla alanlarındaki gelişmeleri yakından takip eden ve edindiği bilgi ve yaklaşımları çevresiyle paylaşabilen bir öğrenci profili oluşmasına yönelik bir program uygulamak.
2 63698 Hedef:Tarihi olaylar arasında sebep sonuç ilişkisi kurabilen, tarihi bir temelden kaynaklanan günlük sorunlara tarihi açıdan bakabilen ve tarihi çıkarımlarda bulunabilen, sürekli kendini yenileyebilen, bilgiye ulaşabilen eğitim kurumlarında öğretmen, kamu ve özel kurumlarda araştırmacı olarak görev alabilecek becerileri kazanmasına yardım etmek.
3 63699 Genel kültür ve tarihte yardımcı bilimlerle ilgili, güncel bilgileri içeren kitapları, uygulama araç- gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen üst düzey bilgi ve becerilere sahiptir. Bu bilgi ve becerileri mesleğinde ve araştırmalarında kullanır.
4 63700 Alanında gerçekleştirilmiş araştırmaları ve yayınları takip eder.
5 63701 Tarihi temalarla ilgili kamuyu bilgilendirme ve kamuoyu oluşturmada inisiyatif alır.
6 63702 Kamuyu bulunduğu bölgenin tarihi geçmişi hakkında bilgilendirecek bilgi donanımına sahiptir.
7 63703 Lisans eğitimi sonrası yaşadığı yerde yer alan tarihi kaynakları toplama ve değerlendirmede bulunarak yerel ve milli tarih araştırmalarına katkıda bulunacak yeterlilikte alt yapıya sahip olur.
8 63704 Tarih alanının gerektirdiği oranda bilgisayar donanımına sahiptir. Çağdaş bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
9 63705 Yapacağı çalışmalar sonucu elde edeceği bilgi ve yaklaşımların paylaşımında toplumsal, insanî, bilimsel ve milli değerleri gözetir.
10 63706 Milli ve evrensel değerleri kavramış, Atatürk ilkelerine bağlı yeni bilgi ve fikirlere açıktır.
11 63707 İnsanlık tarihini, temel insanî değerleri ve demokrasiyi tanıyıp tanıtacak ve yayacak donanıma sahiptir.
12 63708 Toplumunun ve insanlığın geçmiş kurumları ve zihniyetlerinin günümüze etkisi hakkında fikir yürütebilir.
13 63696 Tarih disiplini ile ilgili kavramları, fikirleri ve verileri, sosyal bilimler araştırma metotlarıyla inceler ve değerlendirir, gün yüzüne çıkmamış (henüz araştırılmamış) konuları tanılar, analiz eder ve tartışır, bunlarla ilgili bilimsel bulgular ve kanıtlara dayalı öneriler geliştirir.
14 63709 Tarihe konu olan olgular hakkında bağımsız olarak araştırma ve inceleme yapma ve bunları yazıya dökme veya bu konularda dersler ve konferanslar verme yetisi kazanır.
15 63713 Tarihle ilgili konularda yayın yapma, dergi çıkarma, toplumsal projeler organize etme vs. becerisi kazanır
16 63695 Tarih bilgisi ile diğer alanlarda mukayeseler yapma, danışmanlık yapma ve topluma katkı sağlama yetisi
17 63710 İlgi alanına giren konuların nasıl araştırılacağı, araştırma alanının sınır ve kapsamı, zaman ve mekan gibi sınırlılıkları belirleyebilir.
18 63711 Alanı ile ilgili toplumu aydınlatacak etkinliklerde görev alabilir.
19 63712 Tarih araştırmaları dersleri ve konferanslar verme gib konularda yetkinlik kazanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 3 4 4 4 3 5 4 4 4 2 3 2 4 3 3 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek