Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TAR407 XX.Yüzyıl Dünya Tarihi I 927001 4 7 5

Dersin Amacı

XX. yüzyılın siyasi şartlarının nasıl oluştuğunu, XX. yüzyıldaki uluslar arası siyasal ortamın başlıca unsurlarını, uluslararası ilişikileri belirleyen temel etkenleri ve XX. yüzyılda dünyadaki başlıca çatışma alanlarını ve dünya sorunlarını öğretmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Fahri Sakal

Ön Koşul Dersleri

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Antony Best, Uluslar arası Siyasi Tarih, Yayın odası, İstanbul 2008.; Fahir Armaoğlu, 20. Yüzyıl Siyasi Tarih, Ankara 1991.; Oral Sander, Siyasi Tarih, Cilt 1, Ankara 1998.; Rifat Uçarol, Siyasi Tarih, İstanbul 1995.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

I. Dünya Savaşı öncesi bloklaşma süreci, savaşın başlaması ve gelişimi, savaş sonrası yeni dünya düzeninin kurulması, iki savaş arası dönemde başlıca siyasi gelişmeler, savaş sonrası Avrupa siyasetinde Almanya- Fransa gerginliği, Lokarna Antlaşmaları ve uluslar arası ilişkilere etkisi, 1930 lu yıllarda Avrupa'da totaliter iktidarların iş başına gelişi ve yayılmacı dış politikaları, II. Dünya savaşına gidiş.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 5 5
2 Final Sınavı 1 5 5
5 Derse Katılım 5 12 60
8 Rehberli Problem Çözümü 5 12 60

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 19. Yüzyılda dünyanın genel siyasi yapısı ve 20. yüzyıl siyasetine etkileri: Sömürgecilik ve emperyalizmin gelişimi
2 I. Dünya Savaşı öncesi uluslararası ortam ve siyasi gelişmeler: Blokların Oluşumu
3 I. Dünya Savaşının çıkışı
4 I. Dünya Savaşında cephelerdeki gelişmeler ve devletlerin genel durumu
5 I. Dünya Savaşının sonu ve mütarekelerin imzalanması
6 Geçici barış dönemi: Dönemi etkileyen başlıca unsurlar, Barış Antlaşmalarının Korunması dönemi (1919-1924)
7 Lokarno Dönemi ve Lokarno Antlaşmaları (1925-1930)
8 Vize Sınavı
9 Geçici barış döneminin sona ermesi Avrupa siyasetinde değişen dengeler : Hitlerin iktidara gelişi ve Hitlercilik
10 Geçici barış döneminin sona ermesi Avrupa siyasetinde değişen dengeler : İtalya ve İspanyadaki gelişmeler
11 II. Dünya Savaşı öncesinde ABD ve Dış Politikası
12 II. Dünya Savaşı Öncesi Ortadoğu'daki gelişmeler
13 II. Dünya Savaşı: savaşın çıkışı ve genel siyasi durum
14 II. Dünya Savaşı: savaş döneminde Avrupa

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
11790 1138879 21. yüzyıl dünya politikasının temelleri hakkında bilgi sahibi olur
32835 1161693 20. yüzyılda ortaya çıkan dünya sorunları hakkında kanaat sahibi olur
83843 1172143 20. yüzyılda uluslararası ilişkiler hakkında bilgi sahibi olur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63697 Amaç: Tarihi süreçte meydana gelen olayları ve olguları çağdaş yöntemlerle tartışıp araştıran, akademik çalışmalar sonucu meydana gelen bilgi değişikliklerini ve konulara yönelik yaklaşım farklılıklarını takip edebilme ve öğrenebilme yöntemini edinen bu donanımla alanlarındaki gelişmeleri yakından takip eden ve edindiği bilgi ve yaklaşımları çevresiyle paylaşabilen bir öğrenci profili oluşmasına yönelik bir program uygulamak.
2 63698 Hedef:Tarihi olaylar arasında sebep sonuç ilişkisi kurabilen, tarihi bir temelden kaynaklanan günlük sorunlara tarihi açıdan bakabilen ve tarihi çıkarımlarda bulunabilen, sürekli kendini yenileyebilen, bilgiye ulaşabilen eğitim kurumlarında öğretmen, kamu ve özel kurumlarda araştırmacı olarak görev alabilecek becerileri kazanmasına yardım etmek.
3 63699 Genel kültür ve tarihte yardımcı bilimlerle ilgili, güncel bilgileri içeren kitapları, uygulama araç- gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen üst düzey bilgi ve becerilere sahiptir. Bu bilgi ve becerileri mesleğinde ve araştırmalarında kullanır.
4 63700 Alanında gerçekleştirilmiş araştırmaları ve yayınları takip eder.
5 63701 Tarihi temalarla ilgili kamuyu bilgilendirme ve kamuoyu oluşturmada inisiyatif alır.
6 63702 Kamuyu bulunduğu bölgenin tarihi geçmişi hakkında bilgilendirecek bilgi donanımına sahiptir.
7 63703 Lisans eğitimi sonrası yaşadığı yerde yer alan tarihi kaynakları toplama ve değerlendirmede bulunarak yerel ve milli tarih araştırmalarına katkıda bulunacak yeterlilikte alt yapıya sahip olur.
8 63704 Tarih alanının gerektirdiği oranda bilgisayar donanımına sahiptir. Çağdaş bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
9 63705 Yapacağı çalışmalar sonucu elde edeceği bilgi ve yaklaşımların paylaşımında toplumsal, insanî, bilimsel ve milli değerleri gözetir.
10 63706 Milli ve evrensel değerleri kavramış, Atatürk ilkelerine bağlı yeni bilgi ve fikirlere açıktır.
11 63707 İnsanlık tarihini, temel insanî değerleri ve demokrasiyi tanıyıp tanıtacak ve yayacak donanıma sahiptir.
12 63708 Toplumunun ve insanlığın geçmiş kurumları ve zihniyetlerinin günümüze etkisi hakkında fikir yürütebilir.
13 63696 Tarih disiplini ile ilgili kavramları, fikirleri ve verileri, sosyal bilimler araştırma metotlarıyla inceler ve değerlendirir, gün yüzüne çıkmamış (henüz araştırılmamış) konuları tanılar, analiz eder ve tartışır, bunlarla ilgili bilimsel bulgular ve kanıtlara dayalı öneriler geliştirir.
14 63709 Tarihe konu olan olgular hakkında bağımsız olarak araştırma ve inceleme yapma ve bunları yazıya dökme veya bu konularda dersler ve konferanslar verme yetisi kazanır.
15 63713 Tarihle ilgili konularda yayın yapma, dergi çıkarma, toplumsal projeler organize etme vs. becerisi kazanır
16 63695 Tarih bilgisi ile diğer alanlarda mukayeseler yapma, danışmanlık yapma ve topluma katkı sağlama yetisi
17 63710 İlgi alanına giren konuların nasıl araştırılacağı, araştırma alanının sınır ve kapsamı, zaman ve mekan gibi sınırlılıkları belirleyebilir.
18 63711 Alanı ile ilgili toplumu aydınlatacak etkinliklerde görev alabilir.
19 63712 Tarih araştırmaları dersleri ve konferanslar verme gib konularda yetkinlik kazanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
11790 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 5
32835 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 5 4
83843 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek