Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TAR408 XX. Yüzyıl Dünya Tarihi II 927001 4 8 5

Dersin Amacı

XX. yüzyılın siyasi şartlarının nasıl oluştuğunu, XX. yüzyıldaki uluslar arası siyasal ortamın başlıca unsurlarını, uluslararası ilişikileri belirleyen temel etkenleri ve XX. yüzyılda dünyadaki başlıca çatışma alanlarını ve dünya sorunlarını öğretmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Bünyamin Kocaoğlu

Ön Koşul Dersleri

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Antony Best, Uluslar arası Siyasi Tarih, Yayın odası, İstanbul 2008.; Fahir Armaoğlu, 20. Yüzyıl Siyasi Tarih, Ankara 1991.; Oral Sander, Siyasi Tarih, Cilt 1, Ankara 1998.; Rifat Uçarol, Siyasi Tarih, İstanbul 1995.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

II. Dünya Savaşının başlaması, Avrupa'da siyasi gelişmeler, Savaş cepheleri, Savaşın gelişimi ve sonuçları, Savaş sonrası uluslararası ortam soğuk savaş sürecinin başlaması ve uluslararası ilişkilere etkisi, soğuk savaş dönemi siyasi gelişmeler ve küreselleşme sürecinin uluslar arası ortama etkileri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 5 5
2 Final Sınavı 1 5 5
5 Derse Katılım 5 12 60
8 Rehberli Problem Çözümü 5 12 60

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Soğuk Savaş dönemine geçiş: İki Kutuplu uluslar arası sistemin kuruluşu, Birleşmiş Milletler ve Uluslar arası örgütlenme https://www.academia.edu/13723063/So%C4%9Fuk_Sava%C5%9F_D%C3%B6nemi_Ba%C5%9Flang%C4%B1c%C4%B1_Geli%C5%9Fimi_Sonu
2 Soğuk Savaşı hızlandıran olaylar:Avrupa ve dünyadaki gelişmeler https://www.academia.edu/13723063/So%C4%9Fuk_Sava%C5%9F_D%C3%B6nemi_Ba%C5%9Flang%C4%B1c%C4%B1_Geli%C5%9Fimi_Sonu
3 Soğuk Savaş dönemi ve Uzak Doğudaki Gelişmeler 3.pdf
4 Soğuk Savaş döneminde Ortadoğu'daki gelişmeler 4.pdf
5 Soğuk Savaş Döneminde Sömürgelerde Ulusal Bağımsızlık Hareketleri ve Sömürge Devletlerinin Çöküşü 5.pdf
6 İki Kutuplu dünyadan çok kutuplu dünyaya geçiş: Güç merkezlerindeki değişim ve yeni blokların doğuşu 6.pdf
7 Avrupa'da bütünleşme çabaları ve Avrupa'nın güçlenmesi, Avrupa Güvenlik ve işbirliği önerileri
8 Doğu Bloğunda Değişmler: Stalin Sonrası Sovyet Rusya ve Dış Politikası 8.pdf
9 Ara Sınav
10 Japonya ve Çin'ndeki Gelişmeler 10.pdf
11 Ortadağo'da Arap İsrail Çatışması ve Filistin Sorunu 11.pdf
12 Latin Amerika'da siyasi gelişmeler 12.pdf
13 Avrupa'da Yumuşama Dönemi :Silahsızlanma
14 XX.Yüzyıl Siyasi olaylarının genel değerlendirmesi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
10276 1353874 Soğuk savaş dönemi Avrupa siyasi gelişmeleri hakkında kanaat sahibi olur
19721 1364568 II.Dünya Savaşı sonrasında Ortadoğu ve Filistin sorunu ve dünya politikasına etkileri hakkında bilgi sahibi olur
33756 1375741 Soğuk Savaş Dönemi dünya siyasetini belirleyen unsurları bilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71466 Amaç: Tarihi süreçte meydana gelen olayları ve olguları çağdaş yöntemlerle tartışıp araştıran, akademik çalışmalar sonucu meydana gelen bilgi değişikliklerini ve konulara yönelik yaklaşım farklılıklarını takip edebilme ve öğrenebilme yöntemini edinen bu donanımla alanlarındaki gelişmeleri yakından takip eden ve edindiği bilgi ve yaklaşımları çevresiyle paylaşabilen bir öğrenci profili oluşmasına yönelik bir program uygulamak.
2 71467 Hedef:Tarihi olaylar arasında sebep sonuç ilişkisi kurabilen, tarihi bir temelden kaynaklanan günlük sorunlara tarihi açıdan bakabilen ve tarihi çıkarımlarda bulunabilen, sürekli kendini yenileyebilen, bilgiye ulaşabilen eğitim kurumlarında öğretmen, kamu ve özel kurumlarda araştırmacı olarak görev alabilecek becerileri kazanmasına yardım etmek.
3 71468 Genel kültür ve tarihte yardımcı bilimlerle ilgili, güncel bilgileri içeren kitapları, uygulama araç- gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen üst düzey bilgi ve becerilere sahiptir. Bu bilgi ve becerileri mesleğinde ve araştırmalarında kullanır.
4 71469 Alanında gerçekleştirilmiş araştırmaları ve yayınları takip eder.
5 71470 Tarihi temalarla ilgili kamuyu bilgilendirme ve kamuoyu oluşturmada inisiyatif alır.
6 71471 Kamuyu bulunduğu bölgenin tarihi geçmişi hakkında bilgilendirecek bilgi donanımına sahiptir.
7 71472 Lisans eğitimi sonrası yaşadığı yerde yer alan tarihi kaynakları toplama ve değerlendirmede bulunarak yerel ve milli tarih araştırmalarına katkıda bulunacak yeterlilikte alt yapıya sahip olur.
8 71473 Tarih alanının gerektirdiği oranda bilgisayar donanımına sahiptir. Çağdaş bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
9 71474 Yapacağı çalışmalar sonucu elde edeceği bilgi ve yaklaşımların paylaşımında toplumsal, insanî, bilimsel ve milli değerleri gözetir.
10 71475 Milli ve evrensel değerleri kavramış, Atatürk ilkelerine bağlı yeni bilgi ve fikirlere açıktır.
11 71476 İnsanlık tarihini, temel insanî değerleri ve demokrasiyi tanıyıp tanıtacak ve yayacak donanıma sahiptir.
12 71477 Toplumunun ve insanlığın geçmiş kurumları ve zihniyetlerinin günümüze etkisi hakkında fikir yürütebilir.
13 71465 Tarih disiplini ile ilgili kavramları, fikirleri ve verileri, sosyal bilimler araştırma metotlarıyla inceler ve değerlendirir, gün yüzüne çıkmamış (henüz araştırılmamış) konuları tanılar, analiz eder ve tartışır, bunlarla ilgili bilimsel bulgular ve kanıtlara dayalı öneriler geliştirir.
14 71478 Tarihe konu olan olgular hakkında bağımsız olarak araştırma ve inceleme yapma ve bunları yazıya dökme veya bu konularda dersler ve konferanslar verme yetisi kazanır.
15 71482 Tarihle ilgili konularda yayın yapma, dergi çıkarma, toplumsal projeler organize etme vs. becerisi kazanır
16 71464 Tarih bilgisi ile diğer alanlarda mukayeseler yapma, danışmanlık yapma ve topluma katkı sağlama yetisi
17 71479 İlgi alanına giren konuların nasıl araştırılacağı, araştırma alanının sınır ve kapsamı, zaman ve mekan gibi sınırlılıkları belirleyebilir.
18 71480 Alanı ile ilgili toplumu aydınlatacak etkinliklerde görev alabilir.
19 71481 Tarih araştırmaları dersleri ve konferanslar verme gib konularda yetkinlik kazanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
10276 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3
19721 5 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4
33756 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek