Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TDE111 Halk Bilimine Giriş I 927001 1 1 3

Dersin Amacı

Halkbilimi (Folklor) ve Halk Edebiyatı Alanında Derleme ve Araştırma Yapabilecek bir bilgi kazandırmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Ömer SARAÇ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Öğrencilerin Arkeoloji ve Etnografya müzesini ziyaret etmeleri.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Metin Ekici: Halk Bilgisi, Ankara 2004. Öcal Oğuz: Halk Biliminde Kuramlar ve Yaklaşımlar, Ankara 2003. Özkul Çobanoğlu: Halk Bili Kuramları ve Araştırma Yöntemleri Tarihine Girişi, Ankara 1999. Abdülkadir İnan: Tarihte ve Bugün Şamanizm, Ankara 1995. Nail Tan: Folklor (Halk Bilimi) Genel Bilgiler, İst., 2003. Kenneth Goldstein: Sahada Folklor Derleme Metotları, (çev. Ahmet edip Uysal) Ank.,1983. Julius-Kaarle Krohn Halk Bilimi Yöntemi, (Haz. Fikret Türkmen), Ank., 1996. Erman Artun: Türk Halkbilimi, İst., 2005. Rıfat Araz: Harput'ta Eski Türk İnançları ve Halk Hekimliği, Ank., 1995. Yaşar Kalafat: Doğu Anadolu'da Eski Türk İnançlarının İzleri, Ank., 1999.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Halkbiliminin tanımı ve tarihçesi. Halkbiliminin konuları. Türk Halkbiliminin kaynakları. Sahada Derleme Yöntemleri. Türk Halk İnançları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 20 20
2 Final Sınavı 1 20 20
5 Derse Katılım 3 5 15
11 Soru-Yanıt 3 5 15
19 Beyin Fırtınası 2 5 10
34 Okuma 4 5 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Halkbilimi Nedir? Halkbiliminin Konuları Nelerdir? halk bilimine giriş 1. hafta.docx
2 Türkiye'de Halkbilimi Çalışmalarının Tarihçesi. halk bilimine giriş 2. hafta -.docx
3 Halkbiliminin Kaynakları halk bilimine giriş 3. hafta.docx
4 Folklor Araştırma Yöntem ve Teknikleri. halk bilimine giriş 4. hafta.docx
5 Alan Araştırma Yöntemi.Alan Araştırmalarında Öncelikli Yöreler. halk bilimine giriş 5. hafta.docx
6 Sahaya Çıkmadan Önce Yapılacak Hazırlıklar. halk bilimine giriş 6. hafta.docx
7 Gözlem ve Görüşme Teknikleri halk bilimine giriş 7. hafta.docx
8 Ortak Olay, Anket ve Soru Kağıdı Yöntemleri halk bilimine giriş 8. hafta.docx
9 Geleneksel Halk Zanaatları halk bilimine giriş 9. hafta.docx
10 Arasınav Haftası halk bilimine giriş 10. hafta.docx
11 Türk Mutfağı halk bilimine giriş 11. hafta.docx
12 Eski Türk İnanç Sistemi ve Günümüzdeki Yansımaları halk bilimine giriş 12. hafta.docx
13 Türk Halk İnançları, Kaynakları ve Sınıflandırılması. halk bilimine giriş 13. hafta.docx
14 Halk Hekimliği halk bilimine giriş 14. hafta.docx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1383697 Halk bilimi (folklor) ve Halk edebiyatı alanlarında derleme ve araştırma yapabilmek.
2 1412652 Türk Halk kültürünün temel kaynaklarını tanımak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71436 Türkçenin geçmişte ve günümüzde gözlemlenebilen dil özellikleri hakkında bilgi sahibi olur, çıkarımlar yapar; Türkçeyi sözlü ve yazılı olarak güzel ve doğru kullanır.
2 71437 Türk Dili ve Edebiyatı alanında araştırma ve çalışma yapabilmenin temel bilgi ve becerilerine sahip olur.
3 71438 Türkçeyi en güzel şekilde kullanabilmek ve kendini ifade edebilme yeteneği kazanır.
4 71439 Dil, kültür ve edebiyat alanlarında gelişmiş bir duyarlılık ve zevke sahip olur.
5 71440 Eski harflerle yazılmış edebi metinleri okuma, yazma ve anlama bilgi ve becerisine sahip olur.
6 71441 Tarihi ve çağdaş Türk lehçelerini temel seviyede bilir.
7 71442 Halk bilimi (folklor) ve Halk edebiyatı alanlarında derleme ve araştırma yapar.
8 71443 Türk Dili ve Edebiyatıyla ilgili araştırma projeleri yapabilecek bilgi ve yeteneğe sahip olur.
9 71444 Belgesel filmi, sinema filmi ve reklam filmi gibi alanlarda metin ve senaryo yazarlığı; gazete, dergi ve matbaalarda redaktörlük ve editörlük yapar.
10 71462 Alanda edinilen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir.
11 71457 Alanla ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
12 71445 Bu bilgi ve çözümleri eğitim-öğretim kurumlarında ya da bu kurumların dışındaki kurum ve kuruluşlar aracılığıyla toplumla paylaşır.
13 71463 Alan ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir.
14 71455 Alana dair yenilikçi projeler hazırlar.
15 71458 Alan ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir.
16 71456 Bu projelere alanla ilgili kişi ve kuruluşları dâhil eder.
17 71447 Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilir.
18 71459 Alanda edinilen ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
19 71460 Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmeyi yönlendirebilir.
20 71461 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilir.
21 71446 Alandaki bilgiye erişim kaynaklarını (kütüphaneler, online kaynaklar, veri tabanları vs.) kullanabilir.
22 71448 Alan ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme, düşünceleri ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
23 71449 Alan ile ilgili konularda düşünceleri ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilir.
24 71450 Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşanılan sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilir.
25 71451 İletişim ve etkinlikler için yazılı, işitsel, görsel ve sosyal medyayı kullanabilir.
26 71452 Alan ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
27 71453 Eleştirel bir biçimde alanda derinlemesine bilgi sahibi olur.
28 71454 Alana ilişkin gelişmelerden haberdar olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 4 4
2 5 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek