Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TDE110 Şekil Bilgisi 927001 1 2 3

Dersin Amacı

Türkçenin biçimbirimlerini, bu biçimbirimlerin birleşme yollarını, işlevlerini, çekim özelliklerini vb öğretmek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.. Dr. Özen YAYLAGÜL ÜSTÜNEL

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Adalı, Oya, (1979), Türkiye Türkçesinde Biçim Birimler, TDK Yay., Ankara. Atabay, N.vd. (2003).Sözcük türleri. 2. Baskı, İstanbul: Papatya Yayıncılık. Banguoğlu, T. (2007). Türkçenin grameri. Ankara: Türk Dil Kurumu. Bilgegil, M. K. (1984). Türkçe dilbilgisi. 3. Baskı, İstanbul: Dergah. Bozkurt, F. (2000).Türkiye Türkçesi. 2. Baskı, Ankara. Demir, N. ve Yılmaz, E. (2003). Türk dili el kitabı.1. Baskı, Ankara: Grafiker Yayınları. Demir, T. (2004). Türkçe dil bilgisi.Ankara: Kurmay Yayınları. Deny, J. (1941). Türk dili grameri (Osmanlı lehçesi).Ali Ulvi Elöve (çev.), İstanbul: Maarif Matbaası. Ediskun, H. (2007).Türk dilbilgisi. 11. Baskı, İstanbul: Remzi Kitabevi. Ergin, M. (2002).Türk dil bilgisi. İstanbul: Bayrak. Gencan, T. N. (1975).Dilbilgisi. İstanbul: Güven Yayınevi. Gülensoy, T. (2000). Türkçe el kitabı. Ankara: Akçağ. Güneş, S. (1977).Türk dil bilgisi. 3. Baskı, İzmir. Hengirmen, M. (2002). Türkçe dilbilgisi.Ankara: Engin. Karaağaç, G. (2012). Türkçenin dil bilgisi. Ankara: Akçağ. Kononov, A. N. (1956). Grammatika sovremennogo Turetskogo literaturkogo yazıka. Moskova (Türk Edebî Dilinin Grameri, Multilingual, İstanbul, 2001). Korkmaz, Z. (2003). Türkiye Türkçesi Grameri (Şekil Bilgisi), Ankara: TDK Yayınları.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Biçimbirimler ve işlevleri, kılınış ve görünüşle ilişkileri, ek kalıplaşmaları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
4 Quiz 1 20 1
54 Ev Ödevi 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 5 5
2 Final Sınavı 1 5 5
4 Quiz 1 1 1
5 Derse Katılım 13 4 52
34 Okuma 1 5 5
54 Ev Ödevi 1 5 5

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Biçim birimler, kelime yapımı 1. hafta.docx
2. hafta T__RK__E KEL__ME T__RETMEDE KURULU__ VE D__Z__L____ __L____K__S__[#521029]-853802.pdf
Yapım ekleri Az.pdf
eksiltim.pdf
eşdizimlilik.pdf
Turkcede_Eksiltili_Yapidan_Sozluksellesme.pdf
1. Biçimbilgisi, biçimbirimler.docx
2 İsimden isim yapan ekler isimden isim yapım eki lIk.pdf
isimden isim yapım eki m.pdf
isimden isim yapım eki man.pdf
isimden isim yapım ekleri.pdf
isimden isim yapımı {+CASINA}.pdf
deneme-turkce-notu.pdf
1044206990_14.Y.Şerifoğlu 71-78.pdf
+gil eki.pdf
3 İsimden fiil yapan ekler İsimden Fiil Türeten çı çi Eki ve Geli__mi__ __ekilleri[#91005]-77408.pdf
İsimden fiil yapım ekleri Ik-_-_Ik-_EKI_VE_CATI_FONKSIYONLARI.pdf
4 Fiilden isim yapan ekler Fiilden_Isim_Yapan_Ek_mi_Sifat-Fiil_Eki.pdf
5 Fiilden fiil yapan ekler Küçük sınav CATI_EKLERININ_BILINMEYEN_BIR_ISLEVI.pdf
6 İsim çekim ekleri isim çekim ekleri iyelik.pdf
iyelik ekleri.pdf
7 Fiil çekim ekleri Fiil çekim ekleri 1.docx
8 Fiil çekim ekleri zaman, kip, kiplik.docx
9 Ara Sınav
10 Ek kalıplaşması A_PATTERNED_GERUND_GIDEREK_Kaliplasmis_B.pdf
Deyimler 201631-476.pdf
deyimler.pdf
DEYİMLERE ŞEKİL AÇISINDAN B__R YAKLA__IM __RNE____[#172059]-151942.pdf
11 Fiillerde görünüş ve kılınış Agop Dilaçar Kılınış ve Görünüş.pdf
12 Birleşik kelimeler Anlamca_Kaliplasmis_Bilesik_Eylemlere_Ya.pdf
13 Deyimler Deyimler 10.28981-hikmet.495540-602944.pdf
14 Fiilimsiler 14. Fiilimsiler.docx
14. hafta fiilimsiler.pdf
14 -mazıya zarf fiili.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1372310 Biçimbirimleri kavramak
2 1389590 Dilsel yapıları çözümlemek
3 1526699 Türk dili ve edebiyatı alanında çalışabilmek için gerekli temel bilgi ve becerilere sahip olmak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71436 Türkçenin geçmişte ve günümüzde gözlemlenebilen dil özellikleri hakkında bilgi sahibi olur, çıkarımlar yapar; Türkçeyi sözlü ve yazılı olarak güzel ve doğru kullanır.
2 71437 Türk Dili ve Edebiyatı alanında araştırma ve çalışma yapabilmenin temel bilgi ve becerilerine sahip olur.
3 71438 Türkçeyi en güzel şekilde kullanabilmek ve kendini ifade edebilme yeteneği kazanır.
4 71439 Dil, kültür ve edebiyat alanlarında gelişmiş bir duyarlılık ve zevke sahip olur.
5 71440 Eski harflerle yazılmış edebi metinleri okuma, yazma ve anlama bilgi ve becerisine sahip olur.
6 71441 Tarihi ve çağdaş Türk lehçelerini temel seviyede bilir.
7 71442 Halk bilimi (folklor) ve Halk edebiyatı alanlarında derleme ve araştırma yapar.
8 71443 Türk Dili ve Edebiyatıyla ilgili araştırma projeleri yapabilecek bilgi ve yeteneğe sahip olur.
9 71444 Belgesel filmi, sinema filmi ve reklam filmi gibi alanlarda metin ve senaryo yazarlığı; gazete, dergi ve matbaalarda redaktörlük ve editörlük yapar.
10 71462 Alanda edinilen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir.
11 71457 Alanla ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
12 71445 Bu bilgi ve çözümleri eğitim-öğretim kurumlarında ya da bu kurumların dışındaki kurum ve kuruluşlar aracılığıyla toplumla paylaşır.
13 71463 Alan ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir.
14 71455 Alana dair yenilikçi projeler hazırlar.
15 71458 Alan ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir.
16 71456 Bu projelere alanla ilgili kişi ve kuruluşları dâhil eder.
17 71447 Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilir.
18 71459 Alanda edinilen ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
19 71460 Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmeyi yönlendirebilir.
20 71461 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilir.
21 71446 Alandaki bilgiye erişim kaynaklarını (kütüphaneler, online kaynaklar, veri tabanları vs.) kullanabilir.
22 71448 Alan ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme, düşünceleri ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
23 71449 Alan ile ilgili konularda düşünceleri ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilir.
24 71450 Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşanılan sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilir.
25 71451 İletişim ve etkinlikler için yazılı, işitsel, görsel ve sosyal medyayı kullanabilir.
26 71452 Alan ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
27 71453 Eleştirel bir biçimde alanda derinlemesine bilgi sahibi olur.
28 71454 Alana ilişkin gelişmelerden haberdar olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Öğrenme Çıktısı
1 4 2 3 3 5
2 3 3 3 3 5
3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek