Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TDE108 Yeni Türk Edebiyatı Kaynakları 927001 1 2 4

Dersin Amacı

Yeni Türk edebiyatının doğuşunda etkili olan yeni okullar, tiyatro gibi yeni sanat dalları, sosyal hayatın değişmesi, basın alanındaki yenilikler vs.’nin yeni bir edebiyata nasıl kaynaklık ettiğini ortaya koymak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Atiye Gülfer Gündoğdu

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Bernard Lewis, Modern Türkiye’nin Doğuşu Hilmi Ziya Ülken, Türkiye’de Çağdaş Düşünce Tarihi. Mümtaz Turhan, Kültür Değişmeleri Mümtaz Turhan, Garplılaşmanın Neresindeyiz Fethi Naci, Roman ve Sosyal Değişme Yeni Türk Edebiyatı El Kitabı Akyüz, Kenan, Batı Tesirinde Türk Şiiri Antolojisi Akyüz, Kenan, Modern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri Banarlı, N. Sami, Resimli Türk Edebiyatı Tarihi Cilt II Aktaş, Şerif, Yenileşme Dönemi Türk Şiiri Antolojisi Cilt I-II Tanpınar, A. Hamdi, 19. Asır Türk Edebiyatı Tarihi Kaplan, Mehmet, Şiir Tahlilleri Cilt 1-2 Ahmet Oktay, Cumhuriyet Devri Edebiyatı Hece Dergisi özel sayıları

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Yeni Türk Edebiyatının Kaynakları dersinde, modern Türk edebiyatı metinlerinin anlaşılması için, metin dışında hangi bilgilere ihtiyaç duyulduğu üzerinde durulacak; eski edebiyatın, sosyal ve siyasi alandaki değişimlerin edebi metinleri nasıl etkilediği; batı kültürüyle ilişkilerin yeni edebiyat metinlerine nasıl kaynaklık ettiği üzerinde durulacaktır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 5 5
2 Final Sınavı 1 5 5
5 Derse Katılım 13 4 52
54 Ev Ödevi 13 3 39

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bir Arayış Olarak Yeni Türk Şiiri ArayışlarDevriTürkŞiiriAntolojisiGiriş-M.KayahanÖzgül.pdf
2 Bir Arayış Olarak Yeni Türk Şiiri New Turkish Poetry as a way of searcing ArayışlarDevriTürkŞiiriAntolojisiGiriş-M.KayahanÖzgül.pdf
3 Şinasi ve Münâcât Şinasi'ninTürkŞiirindeYaptığıYenilik-Mehmet Kaplan.pdf
MünâcâtŞinâsi.pdf
4 Namık Kemal, Hürriyet Kasidesi, Estetik Karşılaşmalar NamıkKemal'inUygarlıkGörüntüleri-EkremIşın.pdf
NamıkKemalHürriyetKasidesi.pdf
5 Hâmid ve Makber Hamid_in_Makberinde_Ifadeyi_Bulma_Celisk.pdf
6 Türk Romanının Doğuşu BizdeRomanÜstüneMakaleler-AhmetHamdi Tanpınar.pdf
7 Yeni Türk Edebiyatında İlk Anlatılar (Muhayyelat, Akabi Hikayesi, Müsameretname)
8 Recaizade Mahmut Ekrem, Araba Sevdası, Tanzimattan Sonra Aşırı Batılılaşma TanzimattanSonraAşırıBatılılaşma-ŞerifMardin.pdf
9 Arasınav
10 Samipaşazade Sezai ve Küçük Şeyler
11 Ahmet Mithat Efendi, Türk Romanı, Evlere Okuma Saatinin Girişi, Okurun Yükselişi
12 Tevfik Fikret ve Servet-i Fünun Edebiyatı
13 Halit Ziya Uşaklıgil ve Servet-i Fünun Edebiyatı
14 Servet-i Fünun ve Ütopya
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1119135 Tanzimat öncesi Türk Edebiyatının Yeni Türk edebiyatındaki izlerini ve etkilerini fark edebilme
2 1119214 Batı Edebiyatının Yeni Türk edebiyatındaki izlerini ve etkilerini fark edebilme
3 1119227 Modernite ve ideolojilerin Yeni Türk edebiyatındaki izlerini ve etkilerini fark edebilme
4 1119245 Gündelik hayatın, sosyal ve siyasi olayların Yeni Türk edebiyatındaki izlerini ve etkilerini fark edebilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63667 Öğrenciler Türk Dili ve Edebiyatının başlangıçtan günümüze kadar gelişimini ve tarihçesini bilir.
2 63668 Türk Dili ve Edebiyatı alanında araştırma ve çalışma yapabilmenin temel bilgi ve becerilerine sahip olur.
3 63669 Türkçeyi en güzel şekilde kullanabilmek ve kendini ifade edebilme yeteneği kazanır.
4 63670 Dil, kültür ve edebiyat alanlarında gelişmiş bir duyarlılık ve zevke sahip olur.
5 63671 Eski harflerle yazılmış edebi metinleri okuma, yazma ve anlama bilgi ve becerisine sahip olur.
6 63672 Tarihi ve çağdaş Türk lehçelerini temel seviyede bilir.
7 63673 Halk bilimi (folklor) ve Halk edebiyatı alanlarında derleme ve araştırma yapar.
8 63674 Türk Dili ve Edebiyatıyla ilgili araştırma projeleri yapabilecek bilgi ve yeteneğe sahip olur.
9 63675 Belgesel filmi, sinema filmi ve reklam filmi gibi alanlarda metin ve senaryo yazarlığı; gazete, dergi ve matbaalarda redaktörlük ve editörlük yapar.
10 63693 Alanda edinilen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir.
11 63688 Alanla ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
12 63676 Bu bilgi ve çözümleri eğitim-öğretim kurumlarında ya da bu kurumların dışındaki kurum ve kuruluşlar aracılığıyla toplumla paylaşır.
13 63694 Alan ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir.
14 63686 Alana dair yenilikçi projeler hazırlar.
15 63689 Alan ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir.
16 63687 Bu projelere alanla ilgili kişi ve kuruluşları dâhil eder.
17 63678 Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilir.
18 63690 Alanda edinilen ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
19 63691 Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmeyi yönlendirebilir.
20 63692 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilir.
21 63677 Alandaki bilgiye erişim kaynaklarını (kütüphaneler, online kaynaklar, veri tabanları vs.) kullanabilir.
22 63679 Alan ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme, düşünceleri ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
23 63680 Alan ile ilgili konularda düşünceleri ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilir.
24 63681 Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşanılan sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilir.
25 63682 İletişim ve etkinlikler için yazılı, işitsel, görsel ve sosyal medyayı kullanabilir.
26 63683 Alan ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
27 63684 Eleştirel bir biçimde alanda derinlemesine bilgi sahibi olur.
28 63685 Alana ilişkin gelişmelerden haberdar olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 3 4 3 2 3 3 2 4 4 3 3 2 4 4 4 4 3 3 2 4 3 4 4
2 3 3 3 4 3 2 3 3 2 4 4 3 3 2 4 4 4 4 3 3 2 4 3 4 4
3 3 3 3 4 3 2 3 3 2 4 4 3 3 2 4 4 4 4 3 3 2 4 3 4 4
4 3 3 3 4 3 2 3 3 2 4 4 3 3 2 4 4 4 4 3 3 2 4 3 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek