Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TDE203 Köktürkçe 927001 2 3 3

Dersin Amacı

Türk dilinin ilk yazılı ürünlerini içeren Köktürkçe döneminin alfabe, ses, biçim ve cümle bilgisi açısından kavratılması

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Serkan ŞEN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

TEKİN, Talat, Orhon Yazıtları. Alyılmaz, Cengiz, Orhon Yazıtlarının Bugünkü Durumu. Arpat, Berta, Sözlerimi Dinleyin, Çev. Emine Yılmaz. Erdal, Marcel, Old Turkic Word Formation. Gabain, A. Von, Eski Türkçenin Grameri. Sertkaya, Osman F., Göktürk Tarihinin Meseleleri. Tekin, Talat, Orhon Türkçesi Grameri.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Orhon Türkçesi metin örneklerinin incelenmesi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 15 15
4 Quiz 1 5 5
8 Rehberli Problem Çözümü 9 5 45

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Türk dilinin tarihi gelişimi ve Göktürkçe dönemi İlk Ders 1.mp4
İlk Ders 2.mp4
1..doc
2 Türk Runik harfli metinlerin tanıtımı Köktürk Tanıtım 2.mp4
2..doc
3 Türk Runik harfli metinlerin imlası Köktürk III.mp4
3..doc
4 Türk Runik harfli metinlerin ses özellikleri 4..doc
5 Türk Runik harfli metinlerin biçim özellikleri 5..doc
Köktürkçe 4 Kasım Tanıtım.mp4
6 Költigin Yazıtı’ndan seçilen bir bölümün yazı çevirimi, Türkiye Türkçesine çevirimi, kelimelerin yapı incelemesi, cümle yapısı 6..doc
Köktürk 6. Hafta Tanıtım.mp4
7 Költigin Yazıtı’ndan seçilen bir bölümün okunup incelenmesine devam 7..doc
18.11.2018 tanıtım.mp4
8 Költigin Yazıtı’ndan seçilen bir bölümün okunup incelenmesine devam 8..doc
24 Kasım Köktürkçe tanıtım.mp4
9 Bilge Kağan Yazıtı’ndan seçilen bir bölümün yazı çevirimi, Türkiye Türkçesine çevirimi, kelimelerin yapı incelemesi,cümle yapısı 9.doc
Köktürkçe 9.11.2020 tanıtım.mp4
10 Ara Sınav
11 Bilge Kağan Yazıtı’ndan seçilen bölümün okunup incelenmesine devam 10..doc
jmm-mdjc-dyh (2020-12-14 at 06_10 GMT-8).mp4
12 Tunyukuk Yazıtı’ndan seçilen bir bölümün; yazı çevirimi Türkiye Türkçesine çevirimi, kelimelerin yapı incelemesi, cümle yapısı 11..doc
23.12.2020 Köktürk Özet.mp4
13 Tunyukuk Yazıtı’ndan seçilen bölümün okunup incelenmesine devam 12..doc
Köktürk Aralık son.mp4
14 Yenisey Yazıtlarının tanıtımı 13..doc
tqk-bmda-whw (2021-01-05 at 05_38 GMT-8).mp4

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1362475 Öğrenciler, dönemin dil özelliklerini kavrar.
2 1357828 Dönem ile ilgili yapılan çalışmaları bilir.
3 1360622 Dönemin metinlerini okuyup anlar.
4 1476257 Dönemin dil özellikleri ile Türkiye Türkçesi dil özelliklerinin mukayesesini yapar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 79288 Türkçenin geçmişte ve günümüzde gözlemlenebilen dil özellikleri hakkında bilgi sahibi olur, çıkarımlar yapar; Türkçeyi sözlü ve yazılı olarak güzel ve doğru kullanır.
2 79289 Tarihî ve çağdaş Türk lehçelerinin dönemleri, eserleri, şahsiyetleri hakkında temel düzeyde bilgi sahibi olur.
3 79291 Türk halk edebiyatı kapsamında değerlendirilen konuları, edebî şahsiyetleri ve eserlerini tanır.
4 79293 Toplumda yaşayan/yaşatılan gelenek-görenek, inanç, âdet ve uygulamalar ile bunların kökenleri hakkında bilgi sahibi olur.
5 79294 Başlangıcından günümüze kadar Türk edebiyatının tarihî gelişimi, genel yapısı, genel özellikleri, kaynakları, kronolojisi, temsilcileri, önemli eserleri, vezinleri ve nazım şekilleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olur.
6 79290 Dil bilimi ve dil bilgisi yöntemlerinden hareketle Türk dili ile ilgili konularda değerlendirme yapabilir, sorunlara çözüm önerileri üretir.
7 79296 İslâmiyet öncesi Türk edebiyatı, klasik Türk edebiyatı, Türk halk edebiyatı ile Tanzimat, Servet-i Fünûn, Fecr-i Âtî, Millî Edebiyat, Cumhuriyet dönemlerindeki edebî gelişim ve değişimleri bilir, kıyaslar, izah eder; çağın getirdiği yeni dil ve edebiyat sorunları hakkında farkındalık elde eder.
8 79298 Türk Dili ve Edebiyatı’nın bütün bilim dallarında öğrendiklerini bilimsel ilkeler doğrultusunda ve felsefe/tarih/sosyoloji/psikoloji vd. sosyal/insanî bilimlerden yararlanarak doğru ve yeterli anlar, inceler; karşılaştığı dil ve edebiyat problemleri için disiplinlerarası yaklaşımla çözümler üretir.
9 79295 Türk Edebiyatı ürünlerini kuran estetik bakış açısına sahip olur.
10 79297 Türk Edebiyatı’nda üretilen edebî eserleri tür, yapı, dil, tema, edebî akım, edebî kuram, zihniyet, kültür, felsefe, sosyoloji, psikoloji, tarih, din gibi unsurlar açısından disiplinlerarası bir yaklaşımla tahlil eder, biçim ve içerik farklılaşmasını görür ve eleştirel olarak değerlendirir.
11 79299 Öğrendiği dil ve edebiyat bilgilerini kamu ve özel sektördeki tüm kurumlarda eğitim-öğretim amaçları doğrultusunda öğretir. Medya sektöründe (basılı ve görsel) metinlerin ana dilin doğru kullanılmasına dair redaktörlük yapar. Öğretici sertifikasını alması koşuluyla, yabancılara Türkçe öğretmenliği yapar.
12 79292 Halk bilimi (folklor) ve halk edebiyatı alanlarında derleme ve araştırma yapar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 4
2 4 4
3 4 4
4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek