Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TDE211 Kelime Bilgisi 927001 2 3 3

Dersin Amacı

Sözcüğün üstlendiği anlam ve gramatikal işlevi hakkında bilgi vermek, cümlede ve metinde sözcük türlerini ayırt etmek, sözcükler üzerinde ek-kök tahlili yapmak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Hanife ALKAN ATAMAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Aksan, Doğan (2000), Her Yönüyle Dil – Ana Çizgileriyle Dilbilim-, 2. Baskı, Ankara : Türk Dil Kurumu Yayınları. Atabay, Neşe vd. (2003). Sözcük Türleri, İstanbul: Papatya Yayıncılık. Banguoğlu, Tahsin (1990), Türkçenin Grameri, 3. Baskı, Ankara : Türk Dil Kurumu Yayınları. Delice, H. İbrahim, Sözcük Türleri, Asitan Yayıncılık. Eker, Süer (2002). Çağdaş Türk Dili, Ankara: Grafiker Yayınları. Ergin, Muharrem (1985), Türk Dil Bilgisi, 15. Baskı, Boğaziçi Yayınları. Ersoy, Feyzi (2016). Kelime Tahlilleri, Ankara: Gazi Kitabevi. Günay, V. Doğan (2007), Sözcükbilime Giriş, İstanbul: Multilingual Yayınları. Karaağaç, Günay (2012). Türkçenin Dil Bilgisi, Ankara: Akçağ Yayınları. Korkmaz, Zeynep (2003), Türkiye Türkçesi Grameri (Şekil Bilgisi), Ankara : Türk Dil Kurumu Yayınları. Korkmaz, Zeynep (2003). Gramer Terimleri Sözlüğü, Ankara : Türk Dil Kurumu Yayınları. Uzun, Nadir Engin (2000). Ana Çizgileriyle Evrensel Dilbilgisi ve Türkçe, İstanbul: Multilingual Yayınları. Üstünova, Kerime (2008), Ad İşletimi (Biçim Bilgisi), İstanbul: Kesit Yayınları.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Türkçenin isim (ad), sıfat, zamir, zarf, fiil, edat, bağlaç, ünlem gibi sözcük türleri ile ilgili genel bilgiler edinilecek, bu türler gramatikal ve anlam açısından incelenecek, sözcüklerin yapıları örnekler üzerinde çözümlenecektir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 15 15
2 Final Sınavı 1 25 25
5 Derse Katılım 5 3 15
8 Rehberli Problem Çözümü 5 4 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sözcük bilgisi, temel kavramlar, eski ve yeni anlayışlar, kaynakça 001.jpg
2 Sözcük türleri, ad (isim), ad durum ekleri 001.jpg
002.jpg
003.jpg
3 Adlar, ad çekim ekleri, ad yapım ekleri 001.jpg
002.jpg
003.jpg
004.jpg
4 Sıfatlar, sıfat türleri, sıfat tamlaması 001.jpg
002.jpg
5 Zamirler, zamir türleri 001.jpg
002.jpg
003.jpg
004.jpg
005.jpg
006.jpg
6 Zarflar, zarf türleri 001.jpg
002.jpg
003.jpg
7 Ders ile ilgili alıştırmalar 001.jpg
002.jpg
003.jpg
8 Arasınav
9 Fiiller, fiil yapım ekleri, fiil çekim ekleri 001 (2).jpg
002 (2).jpg
003 (2).jpg
001.jpg
002.jpg
003.jpg
004.jpg
005.jpg
10 Ek-fiil, fiilde çatı (fiil-nesne bağlantısı açısından) 001.jpg
002.jpg
003.jpg
004.jpg
005.jpg
006.jpg
007.jpg
11 Fiilde çatı (fiil-özne bağlantısı açısından) 001.jpg
002.jpg
003.jpg
12 Fiilimsiler (İsim-fiil, sıfat-fiil, zarf-fiil) 001.jpg
002.jpg
003.jpg
004.jpg
005.jpg
13 Edatlar 001.jpg
002.jpg
003.jpg
004.jpg
14 Bağlaçlar, ünlemler 001.jpg
002.jpg
004.jpg
005.jpg
006.jpg
007.jpg
008.jpg

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1211726 Sözcüğün anlam ve gramatikal işlevini öğrenmek
2 1132704 Dilbilgisi ve dilbilim ilişkisini öğrenmek
3 1129402 Sözcüğün yapısını ve türlerini kavramak
4 1176515 Sözcük tahlilleri yapmak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63667 Öğrenciler Türk Dili ve Edebiyatının başlangıçtan günümüze kadar gelişimini ve tarihçesini bilir.
2 63668 Türk Dili ve Edebiyatı alanında araştırma ve çalışma yapabilmenin temel bilgi ve becerilerine sahip olur.
3 63669 Türkçeyi en güzel şekilde kullanabilmek ve kendini ifade edebilme yeteneği kazanır.
4 63670 Dil, kültür ve edebiyat alanlarında gelişmiş bir duyarlılık ve zevke sahip olur.
5 63671 Eski harflerle yazılmış edebi metinleri okuma, yazma ve anlama bilgi ve becerisine sahip olur.
6 63672 Tarihi ve çağdaş Türk lehçelerini temel seviyede bilir.
7 63673 Halk bilimi (folklor) ve Halk edebiyatı alanlarında derleme ve araştırma yapar.
8 63674 Türk Dili ve Edebiyatıyla ilgili araştırma projeleri yapabilecek bilgi ve yeteneğe sahip olur.
9 63675 Belgesel filmi, sinema filmi ve reklam filmi gibi alanlarda metin ve senaryo yazarlığı; gazete, dergi ve matbaalarda redaktörlük ve editörlük yapar.
10 63693 Alanda edinilen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir.
11 63688 Alanla ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
12 63676 Bu bilgi ve çözümleri eğitim-öğretim kurumlarında ya da bu kurumların dışındaki kurum ve kuruluşlar aracılığıyla toplumla paylaşır.
13 63694 Alan ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir.
14 63686 Alana dair yenilikçi projeler hazırlar.
15 63689 Alan ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir.
16 63687 Bu projelere alanla ilgili kişi ve kuruluşları dâhil eder.
17 63678 Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilir.
18 63690 Alanda edinilen ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
19 63691 Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmeyi yönlendirebilir.
20 63692 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilir.
21 63677 Alandaki bilgiye erişim kaynaklarını (kütüphaneler, online kaynaklar, veri tabanları vs.) kullanabilir.
22 63679 Alan ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme, düşünceleri ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
23 63680 Alan ile ilgili konularda düşünceleri ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilir.
24 63681 Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşanılan sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilir.
25 63682 İletişim ve etkinlikler için yazılı, işitsel, görsel ve sosyal medyayı kullanabilir.
26 63683 Alan ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
27 63684 Eleştirel bir biçimde alanda derinlemesine bilgi sahibi olur.
28 63685 Alana ilişkin gelişmelerden haberdar olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Öğrenme Çıktısı
1 3 3
2 3 3
3 3 3
4 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek