Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TDE211 Kelime Bilgisi 927001 2 3 3

Dersin Amacı

Sözcüğün üstlendiği anlam ve gramatikal işlevi hakkında bilgi vermek, cümlede ve metinde sözcük türlerini ayırt etmek, sözcükler üzerinde ek-kök tahlili yapmak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Hanife ALKAN ATAMAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Aksan, Doğan (2000), Her Yönüyle Dil – Ana Çizgileriyle Dilbilim-, 2. Baskı, Ankara : Türk Dil Kurumu Yayınları. Atabay, Neşe vd. (2003). Sözcük Türleri, İstanbul: Papatya Yayıncılık. Banguoğlu, Tahsin (1990), Türkçenin Grameri, 3. Baskı, Ankara : Türk Dil Kurumu Yayınları. Delice, H. İbrahim, Sözcük Türleri, Asitan Yayıncılık. Eker, Süer (2002). Çağdaş Türk Dili, Ankara: Grafiker Yayınları. Ergin, Muharrem (1985), Türk Dil Bilgisi, 15. Baskı, Boğaziçi Yayınları. Ersoy, Feyzi (2016). Kelime Tahlilleri, Ankara: Gazi Kitabevi. Günay, V. Doğan (2007), Sözcükbilime Giriş, İstanbul: Multilingual Yayınları. Karaağaç, Günay (2012). Türkçenin Dil Bilgisi, Ankara: Akçağ Yayınları. Korkmaz, Zeynep (2003), Türkiye Türkçesi Grameri (Şekil Bilgisi), Ankara : Türk Dil Kurumu Yayınları. Korkmaz, Zeynep (2003). Gramer Terimleri Sözlüğü, Ankara : Türk Dil Kurumu Yayınları. Uzun, Nadir Engin (2000). Ana Çizgileriyle Evrensel Dilbilgisi ve Türkçe, İstanbul: Multilingual Yayınları. Üstünova, Kerime (2008), Ad İşletimi (Biçim Bilgisi), İstanbul: Kesit Yayınları.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Türkçenin isim (ad), sıfat, zamir, zarf, fiil, edat, bağlaç, ünlem gibi sözcük türleri ile ilgili genel bilgiler edinilecek, bu türler gramatikal ve anlam açısından incelenecek, sözcüklerin yapıları örnekler üzerinde çözümlenecektir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 15 15
2 Final Sınavı 1 25 25
5 Derse Katılım 5 3 15
8 Rehberli Problem Çözümü 5 4 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sözcük bilgisi, temel kavramlar, eski ve yeni anlayışlar, kaynakça 001.jpg
2 Sözcük türleri, ad (isim), ad durum ekleri 001.jpg
002.jpg
003.jpg
3 Adlar, ad çekim ekleri, ad yapım ekleri 001.jpg
002.jpg
003.jpg
004.jpg
4 Sıfatlar, sıfat türleri, sıfat tamlaması 002.jpg
5 Zamirler, zamir türleri 001.jpg
002.jpg
003.jpg
004.jpg
005.jpg
006.jpg
6 Zarflar, zarf türleri 001.jpg
002.jpg
003.jpg
7 Ders ile ilgili alıştırmalar 001.jpg
002.jpg
003.jpg
8 Arasınav
9 Fiiller, fiil yapım ekleri, fiil çekim ekleri 001 (2).jpg
002 (2).jpg
003 (2).jpg
001.jpg
002.jpg
003.jpg
004.jpg
005.jpg
10 Ek-fiil, fiilde çatı (fiil-nesne bağlantısı açısından) 001.jpg
002.jpg
003.jpg
004.jpg
005.jpg
006.jpg
007.jpg
11 Fiilde çatı (fiil-özne bağlantısı açısından) 001.jpg
002.jpg
003.jpg
12 Fiilimsiler (İsim-fiil, sıfat-fiil, zarf-fiil) 001.jpg
002.jpg
003.jpg
004.jpg
005.jpg
13 Edatlar 001.jpg
002.jpg
003.jpg
004.jpg
14 Bağlaçlar, ünlemler 001.jpg
002.jpg
004.jpg
005.jpg
006.jpg
007.jpg
008.jpg

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1437618 Sözcüğün anlam ve gramatikal işlevini öğrenmek
2 1362282 Dilbilgisi ve dilbilim ilişkisini öğrenmek
3 1359015 Sözcüğün yapısını ve türlerini kavramak
4 1404363 Sözcük tahlilleri yapmak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71436 Öğrenciler Türk Dili ve Edebiyatının başlangıçtan günümüze kadar gelişimini ve tarihçesini bilir.
2 71437 Türk Dili ve Edebiyatı alanında araştırma ve çalışma yapabilmenin temel bilgi ve becerilerine sahip olur.
3 71438 Türkçeyi en güzel şekilde kullanabilmek ve kendini ifade edebilme yeteneği kazanır.
4 71439 Dil, kültür ve edebiyat alanlarında gelişmiş bir duyarlılık ve zevke sahip olur.
5 71440 Eski harflerle yazılmış edebi metinleri okuma, yazma ve anlama bilgi ve becerisine sahip olur.
6 71441 Tarihi ve çağdaş Türk lehçelerini temel seviyede bilir.
7 71442 Halk bilimi (folklor) ve Halk edebiyatı alanlarında derleme ve araştırma yapar.
8 71443 Türk Dili ve Edebiyatıyla ilgili araştırma projeleri yapabilecek bilgi ve yeteneğe sahip olur.
9 71444 Belgesel filmi, sinema filmi ve reklam filmi gibi alanlarda metin ve senaryo yazarlığı; gazete, dergi ve matbaalarda redaktörlük ve editörlük yapar.
10 71462 Alanda edinilen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir.
11 71457 Alanla ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
12 71445 Bu bilgi ve çözümleri eğitim-öğretim kurumlarında ya da bu kurumların dışındaki kurum ve kuruluşlar aracılığıyla toplumla paylaşır.
13 71463 Alan ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir.
14 71455 Alana dair yenilikçi projeler hazırlar.
15 71458 Alan ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir.
16 71456 Bu projelere alanla ilgili kişi ve kuruluşları dâhil eder.
17 71447 Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilir.
18 71459 Alanda edinilen ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
19 71460 Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmeyi yönlendirebilir.
20 71461 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilir.
21 71446 Alandaki bilgiye erişim kaynaklarını (kütüphaneler, online kaynaklar, veri tabanları vs.) kullanabilir.
22 71448 Alan ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme, düşünceleri ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
23 71449 Alan ile ilgili konularda düşünceleri ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilir.
24 71450 Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşanılan sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilir.
25 71451 İletişim ve etkinlikler için yazılı, işitsel, görsel ve sosyal medyayı kullanabilir.
26 71452 Alan ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
27 71453 Eleştirel bir biçimde alanda derinlemesine bilgi sahibi olur.
28 71454 Alana ilişkin gelişmelerden haberdar olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Öğrenme Çıktısı
1 3 3
2 3 3
3 3 3
4 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek