Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TDE206 Eski Türk Edebiyatı (Kaside) II 927001 2 4 4

Dersin Amacı

Divan edebiyatında kaside, tanımı, özellikleri, tarihçesi ve kasidenin eski şiir geleneğimizdeki yerini kavramak; Osmanlı ve Azeri sahasında yazılmış kasidelerden seçilmiş örnek metinler üzerinde okuma ve inceleme çalışmaları yapabilmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Muhammed İkbâl GÜLER

Ön Koşul Dersleri

yok

Önerilen Diğer Hususlar

Osmanlı Türkçesi'ne ait lügat çalışmaları yapmak ve kelimelere hâkim olmak.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Mehmed Çavuşoğlu, Türk Dili, Türk Şiiri Özel Sayısı II, (Divan Şiiri); Tunca Kortantamer, Eski Türk Edebiyatı Makaleler; Fahir İz, Eski Türk Edebiyatında Nazım; Nabi Divanı, Haz: Ali Fuat Bilkan; M. Fuat Köprülü, Divan Edebiyatı Antolojisi; Eski Türk Edebiyatı El Kitabı, Mustafa İsen vb.; AKAR, Metin (1994), Su Kasidesi Şerhi, Ankara: TDV Yayınları; ÇALIŞKAN, Adem (1992), Fuzûlî'nin Su Kasidesi ve Şerhi, Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları; İSEN, Mustafa, Acıyı Bal Eylemek Türk Edebiyatında Mersiye , Ankara 1994; BANARLI, Nihat Sami (1977), Resimli Türk Edebiyatı Tarihi I-II, İstanbul: MEB Yayınları; YÜCEBAŞ, Hilmi: Hiciv Edebiyatı Antolojisi. İstanbul l96l.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Divan edebiyatında kasideler. Kasidenin tanımı, şekil ve tür özellikleri, tarihçesi ve kasidenin eski şiir geleneğimizdeki yeri. Yüzyıllara göre Osmanlı ve Azeri sahasında yazılmış kasidelerden seçilmiş örnek metinler (nazım türleri esas alınarak) üzerinde okuma ve inceleme çalışmaları yapmak.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 10 10
5 Derse Katılım 10 3 30
8 Rehberli Problem Çözümü 10 3 30
54 Ev Ödevi 5 4 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Geçen dönemin özeti ve işlenecek kaside metnine hazırlık mahiyetinde kasidenin genel tarihçesi ve muhtevası üzerine bilgilendirme yapılacaktır. KASİDE II (1. HAFTA).docx
2 Fuzûlî’nin hayatı genel hatları ile işlenip Su Kasidesi tanıtılacak ve ilk iki beyit şerh edilecektir. KASİDE II (2. HAFTA)r.pdf
KASİDE II (2. HAFTA).docx
KASİDE II (2. HAFTA)r.pptx
https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/158029
3 Su Kasidesi’nin üçüncü ve dördüncü beyitleri şerh edilecektir. KASİDE II (3. HAFTA)r.pdf
KASİDE II (3. HAFTA).docx
KASİDE II (3. HAFTA)r.pptx
4 Su Kasidesi’nin beşinci ve altıncı beyitleri şerh edilecektir. KASİDE II (4. HAFTA)r.pdf
KASİDE II (4. HAFTA).docx
KASİDE II (4. HAFTA)r.pptx
5 Su Kasidesi’nin yedinci ve sekizinci beyitleri şerh edilecektir. KASİDE II (5. HAFTA)r.pdf
KASİDE II (5. HAFTA).docx
KASİDE II (5. HAFTA)r.pptx
6 Su Kasidesi’nin dokuzuncu, onuncu ve on birinci beyitleri şerh edilecektir. KASİDE II (6. HAFTA)r.pdf
KASİDE II (6. HAFTA).docx
KASİDE II (6. HAFTA)r.pptx
7 Su Kasidesi’nin on ikinci, on üçüncü ve on dördüncü beyitleri şerh edilecektir. KASİDE II (7. HAFTA).docx
8 Su Kasidesi’nin on beş, on altı ve on yedi beyitleri şerh edilecektir. KASİDE II (8. HAFTA).docx
9 Ara sınav
10 Su Kasidesi’nin on sekiz, on dokuz ve yirmi beyitleri şerh edilecektir. KASİDE II (10. HAFTA).docx
11 Su Kasidesi’nin yirmi bir, yirmi iki ve yirmi üç beyitleri şerh edilecektir. KASİDE II (11. HAFTA).docx
12 Su Kasidesi’nin yirmi dört, yirmi beş ve yirmi altı beyitleri şerh edilecektir. KASİDE II (12. HAFTA).docx
13 Su Kasidesi’nin yirmi yedi, yirmi sekiz ve yirmi dokuz beyitleri şerh edilecektir. KASİDE II (13. HAFTA).docx
14 Su Kasidesi’nin otuz ve otuz birinci beyitleri şerh edilecektir. KASİDE II (14. HAFTA).docx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1212427 Kasidenin özelliklerini ve bölümlerini fark eder.
2 1122281 Türk edebiyatındaki ünlü kasideleri ve kaside şairlerini sıralar.
3 1124105 Konularına göre kasideleri ayırt eder.
4 1164822 Kasidelerin sosyal hayat ve tarihle ilişkisini ortaya koyar ve tartışır.
5 1157738 Divan edebiyatında kasidenin yerini kavrar
6 1164451 Kasidenin tarihi gelişimini öğrenir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63667 Öğrenciler Türk Dili ve Edebiyatının başlangıçtan günümüze kadar gelişimini ve tarihçesini bilir.
2 63668 Türk Dili ve Edebiyatı alanında araştırma ve çalışma yapabilmenin temel bilgi ve becerilerine sahip olur.
3 63669 Türkçeyi en güzel şekilde kullanabilmek ve kendini ifade edebilme yeteneği kazanır.
4 63670 Dil, kültür ve edebiyat alanlarında gelişmiş bir duyarlılık ve zevke sahip olur.
5 63671 Eski harflerle yazılmış edebi metinleri okuma, yazma ve anlama bilgi ve becerisine sahip olur.
6 63672 Tarihi ve çağdaş Türk lehçelerini temel seviyede bilir.
7 63673 Halk bilimi (folklor) ve Halk edebiyatı alanlarında derleme ve araştırma yapar.
8 63674 Türk Dili ve Edebiyatıyla ilgili araştırma projeleri yapabilecek bilgi ve yeteneğe sahip olur.
9 63675 Belgesel filmi, sinema filmi ve reklam filmi gibi alanlarda metin ve senaryo yazarlığı; gazete, dergi ve matbaalarda redaktörlük ve editörlük yapar.
10 63693 Alanda edinilen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir.
11 63688 Alanla ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
12 63676 Bu bilgi ve çözümleri eğitim-öğretim kurumlarında ya da bu kurumların dışındaki kurum ve kuruluşlar aracılığıyla toplumla paylaşır.
13 63694 Alan ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir.
14 63686 Alana dair yenilikçi projeler hazırlar.
15 63689 Alan ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir.
16 63687 Bu projelere alanla ilgili kişi ve kuruluşları dâhil eder.
17 63678 Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilir.
18 63690 Alanda edinilen ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
19 63691 Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmeyi yönlendirebilir.
20 63692 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilir.
21 63677 Alandaki bilgiye erişim kaynaklarını (kütüphaneler, online kaynaklar, veri tabanları vs.) kullanabilir.
22 63679 Alan ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme, düşünceleri ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
23 63680 Alan ile ilgili konularda düşünceleri ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilir.
24 63681 Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşanılan sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilir.
25 63682 İletişim ve etkinlikler için yazılı, işitsel, görsel ve sosyal medyayı kullanabilir.
26 63683 Alan ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
27 63684 Eleştirel bir biçimde alanda derinlemesine bilgi sahibi olur.
28 63685 Alana ilişkin gelişmelerden haberdar olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 5
3 5
4 5
5 5
6 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek