Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TDE226 Edimbilim 927003 2 4 2

Dersin Amacı

İfade anlamlarını kavramak, problem çözmek için iletişim becerileri kazandırmak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Özen YAYLAGÜL ÜSTÜNEL

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Verschueren, Jef, Understanding Pragmatics, Arnold, London, 1999. Leech, Geoffrey, Principles of Pragmatics, Longman, London and New York, 1983. Ruzicka, Rudolf, Control in Grammar and Pragmatics, John Benjamin Publishing Company, USA, 1999. Searle, John, Expression and Meaning: Studies in the Theory of Speech Acts, Cambridge University Press, Cambridge, 1979. Searle, John, Söz Edimleri (çev.: Levent Aysever), Ayraç Yayınevi, Ankara, 2000. Warren, Beatrice, Referantial Metonymy, Scripta Minora, 2003-4, Royal Society of Letters at Lund, Sweden, 2006. Wierzbicka, Anna, Semantics, Culture, and Cognition: Universal Human Concepts in Culture-Specific Configurations, Cary, Oxfor University Press, NC, USA, 1992. Radden, Günter, Kövecses, Zoltan,“Towards a theory of metonymy.” In: K.-U. Panther and G. Radden (eds.), Metonymy in Language and Thought, 17-59, Amsterdam/ Philadelphia, 1999. Rentzsch, Julian, “Türk Dillerinde Kipsellik ve Kipselliğin Anlambilimsel Haritası” Bilig, Güz 2013, Sayı: 67, 129-168, 2013. Ruhi, Şükriye, Işık-Güler, Hale, “Conceptualizing face and relation work in (im)politeness: Revelations from politeness lexemes and idioms in Turkish”, Journal of Pragmatics, 39 (4), 681-711, 2007. Ruiz de Mendoza Ibáñez, F. J., “High-level metonymy and linguistic structure”, Sincronia Otoño, University of La Rioja 1-7, 2001. Rundblad, G., Dimitriou, D., “Development of metaphor and metonymy comprehension: Receptive vocabulary and conceptual knowledge”, British Journal of Developmental Psychology 28, 547-63, 2010. Binnick, Robert I., Time and the Verb: A Guide to Tense and Aspect, Oxford Univ. Press, 1991. Brown, Penelope and Levinson, Stephen C., Politeness: Some Universals in Language Usage, Cambridge University Press, Cambridge, 1987. Bybee, Joan L., The Evolution of Grammar: Tense, Aspect, and Modality in in the languages of the world, Chicago: University of Chicago Press, 1994. Collins, Danile E., Reanimated Voices. Speech Reporting in a Historical-Pragmatic Perspective, John Benjamins Publishing Company, USA, 2001. Croft, William, “The role of domains in the interpretation of metaphors and metonymies”, Cognitive Linguistics 4-4: 335-370, 1993. Fillmore, Charles, Santa Cruz Lectures on Deixis, Indiana University Linguistics Club, Bloomington, 1975. Fitzmaurice, Susan M., The Familiar Letter in Early Modern English. A pragmatic approach, John Benjamins Publishing Company, USA, 2002. Fitzmaurice, Susan M., Topics in English Linguistics: Methods in Historical Pragmatics, Walter de Gruyter, Berlin, 2007. Gibbs, Raymond W. Jr.,The Poetics of Mind: Figurative Thought, Language, and Understanding, Cambridge University Press, Cambridge, 1994. Goossens, Louise, “Metaphtonymy: the interaction of metaphor and metonymy in expression for linguistic action”, Goossens, L. et al. (eds.) By Word of Mouth. Metaphor, Metonymy and Linguistic Action in a Cognitive Perspective, John Benjamins, 159-174, Amsterdam/ Philadelphia, 1995. Hanks, William, “The Indexical Ground of Deictic Reference” (eds. Alessandro Duranti and Charles Goodwin, Rethinking Context: Language as an Interactive Phenomenon, Cambridge University Press, Cambridge, 1992, s. 43-76. Kenesei, István, Harnish, Robert M., Perspectives on Semantics, Pragmatics and Discourse: A Festcshrift for Ferenc Kiefer, John Benjamins Publishing Company, 2001. King, Jeffrey C., Stanley, Jason, “Semantics, Pragmatics, and the Role of Semantic Content”, in: Semantics versus Pragmatics (ed. Szabó, Zoltán Gendler), Clarendon Press, 2005. Lakoff, George, Johnson, Mark, Metaphors We Live By, University of Chicago Press, Chicago, 1980. Lakoff, George, Johnson, Mark, Women, Fire, and Dangerous Things. What Categories Reveal about the Mind, University of Chicago Press, Chicago, 1987. Lakoff, George, Johnson, Mark, Metaforlar Hayat, Anlam ve Dil, (çeviren: Gökhan Yavuz Demir), Paradigma Yayınları, İstanbul, 2005. Lakoff, George, Turner, Mark, More Than Cool Reason: A Field Guide to Poetic Metaphor, The University of Chicago Press, USA, 1989. Langacker, Ronald W., Concept, Image, and Symbol: The Cognitive Basis of Grammar, Berlin, New York, 1991. Yaylagül, Özen, Göstergebilim ve Dilbilim, Hece Yayınları, Ankara, 2015.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

İfadelerin nasıl durumsal anlamlara sahip olduğu konusundaki çalışmalar

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
4 Quiz 1 20 1
54 Ev Ödevi 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 15 15
5 Derse Katılım 5 2 10
8 Rehberli Problem Çözümü 5 2 10
54 Ev Ödevi 1 5 5

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Edimbilim
2 Kurallar ve ilkeler
3 Anlam ve güç arasındaki ilişki
4 İşbirliği ilkeleri
5 Kişiler arası retorik
6 Nezaket
7 Edimbilimsel inceleme
8 Retorik sorular
9 Ara sınav
10 Söz eylemler
11 Söz eylem kuramları
12 Edimseller
13 Bazı edimsöz fiillerinin anlamsal incelemesi
14 iddia fiilleri
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1193574 alanla ilgili bilgileri edinir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63667 Öğrenciler Türk Dili ve Edebiyatının başlangıçtan günümüze kadar gelişimini ve tarihçesini bilir.
2 63668 Türk Dili ve Edebiyatı alanında araştırma ve çalışma yapabilmenin temel bilgi ve becerilerine sahip olur.
3 63669 Türkçeyi en güzel şekilde kullanabilmek ve kendini ifade edebilme yeteneği kazanır.
4 63670 Dil, kültür ve edebiyat alanlarında gelişmiş bir duyarlılık ve zevke sahip olur.
5 63671 Eski harflerle yazılmış edebi metinleri okuma, yazma ve anlama bilgi ve becerisine sahip olur.
6 63672 Tarihi ve çağdaş Türk lehçelerini temel seviyede bilir.
7 63673 Halk bilimi (folklor) ve Halk edebiyatı alanlarında derleme ve araştırma yapar.
8 63674 Türk Dili ve Edebiyatıyla ilgili araştırma projeleri yapabilecek bilgi ve yeteneğe sahip olur.
9 63675 Belgesel filmi, sinema filmi ve reklam filmi gibi alanlarda metin ve senaryo yazarlığı; gazete, dergi ve matbaalarda redaktörlük ve editörlük yapar.
10 63693 Alanda edinilen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir.
11 63688 Alanla ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
12 63676 Bu bilgi ve çözümleri eğitim-öğretim kurumlarında ya da bu kurumların dışındaki kurum ve kuruluşlar aracılığıyla toplumla paylaşır.
13 63694 Alan ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir.
14 63686 Alana dair yenilikçi projeler hazırlar.
15 63689 Alan ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir.
16 63687 Bu projelere alanla ilgili kişi ve kuruluşları dâhil eder.
17 63678 Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilir.
18 63690 Alanda edinilen ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
19 63691 Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmeyi yönlendirebilir.
20 63692 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilir.
21 63677 Alandaki bilgiye erişim kaynaklarını (kütüphaneler, online kaynaklar, veri tabanları vs.) kullanabilir.
22 63679 Alan ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme, düşünceleri ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
23 63680 Alan ile ilgili konularda düşünceleri ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilir.
24 63681 Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşanılan sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilir.
25 63682 İletişim ve etkinlikler için yazılı, işitsel, görsel ve sosyal medyayı kullanabilir.
26 63683 Alan ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
27 63684 Eleştirel bir biçimde alanda derinlemesine bilgi sahibi olur.
28 63685 Alana ilişkin gelişmelerden haberdar olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Öğrenme Çıktısı
1 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek