Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TDE301 Eski Türk Edebiyatı (Gazel)-I 927001 3 5 5

Dersin Amacı

Öğrencilerin gazelin tarihsel süreçteki gelişimi, ön ve arka yapı özellikleri vs. hakkında bilgi ve birikim sahibi olmalarını sağlamak. Öğrencilerin şiirsel metinlerle sağlıklı iletişim kurabilemelerine katkı sağlamak. Öğrencilerin bir gazeli çözümleme noktasında bilgi, birikim ve deneyim sahibi olmalarını sağlamak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr.Yavuz Bayram

Ön Koşul Dersleri

-

Önerilen Diğer Hususlar

Dersi alan öğrencilerin gazelle ilgili birikimlerine ve bakış açılarına katkıda bulunabilmek amacıyla, gazel eksenli en az 50 beyit ezberlemeleri sağlanacak.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

A.Atillâ Şentürk ve Ahmet Kartal, Eski Türk Edebiyatı Tarihi, Dergâh Yay., İstanbul 2004. A.Atillâ Şentürk, “Zâtî’nin Bir Gazeli ve Düşündürdükleri” Ahmet Mermer vd., Üniversiteler İçin Eski Türk Edebiyatına Giriş, Akçağ Yay., Ankara 2007. Ahmet Talat Onay, Açıklamalı Divan Şiiri Sözlüğü, (Haz.Cemal Kurnaz), Birleşik, Ankara 2007. Cem Dilçin, Yeni Tarama Sözlüğü, TDK, Ankara 1983. Cem Dilçin, “Divan Şiirinde Gazel”, Türk Dili Türk Şiiri Özel Sayısı (Divan Şiiri) Cem Dilçin, “Gazel Şerhi Örnekleri”, Türk Dili Türk Şiiri Özel Sayısı (Divan Şiiri) Cihan Okuyucu, “Bir Gazel Şerhi” Bayram Yavuz, Coşkun Menderes ve Öbek Ali İhsan, Klâsik Çağlar Boyunca Gazel Şerhleri, Kriter Yay., İstanbul 2009. Emine Yeniterzi, “Divan Şiirinde Gazel Redifli Gazeller” Enfel Doğan ve Fatih Tığlı, “Sultan Reşad'ın Çanakkale Gazeli ve Bu Gazele Yazılan Tahmisler” Fahir İz, Eski Türk Edebiyatında Nazım, C.1, Akçağ Yay., Ankara 1995. Ferit Devellioğlu, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lügat, Aydın Kitabevi, Ankara 2009. Halûk İpekten, Eski Türk Edebiyatı Nazım Şekilleri ve Aruz, Dergâh Yay., İstanbul 1994. İskender Pala, Ansiklopedik Dîvân Şiiri Sözlüğü, KTB, Ankara1989. İskender Pala, Müstesnâ Güzeller, Ötüken, İstanbul 1997. İsmail Parlatır, Osmanlı Türkçesi Sözlüğü, Yargı, Ankara 2006. Mehmet Kanar, Farsça-Türkçe Sözlük, Say, İstanbul 2008. Nihad Sami Banarlı, Resimli Türk Edebiyatı Tarihi I, MEB Yay., İstanbul 1971.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Arap ve İran Edebiyatında gazel ve tarihi gelişimi. Türk edebiyatında gazel (kronolojik süreç). Gazelin biçimsel ve içerik açısından değerlendirilmesi (kuramsal bilgi). Hurûfîlik ve Türkî-i Basit cereyanı. 16. yüzyıla kadar olan süreçten seçilecek örnek gazellerin incelenmesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 0 0 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 4 4
2 Final Sınavı 1 8 8
5 Derse Katılım 14 2 28
8 Rehberli Problem Çözümü 14 2 28
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 3 9 27
54 Ev Ödevi 1 5 5

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Derste yararlanılabilecek kaynaklar. Arap ve İran Edebiyatında gazel ve tarihi gelişimi. Türk edebiyatında gazel (kronolojik süreç).
2 Bir gazelin doğru ve bütün yönleriyle anlaşılması için gerekli bilgi ve birikim. Eski Türk edebiyatıyla ilgili kaynaklar/güncel kaynaklar/şairlerin ilhâm kaynakları. Gazelin biçimsel ve içerik açısından değerlendirilmesi (kuramsal bilgi). 03 Nazım Şekilleri (25 Aralık 2016).pdf
11 Mazmunlar ve Güzelin Uzuvları (7 s.).pdf
3 Bir gazelin doğru ve bütün yönleriyle anlaşılması için gerekli bilgi ve birikim: Osmanlı Türkçesi, eski Türk edebiyatında yaygın benzetmeler/mazmunlar, aruz, edebî sanatlar. Örnek metinlerden tespitler. 01 İlm-i Aruz-poster.pdf
4 Gazelle ilgili beyitlerin incelenmesi. Gazel Üzerine Beyitler.docx
02 Edebî Sanatlar-özet liste (2 s.).pdf
5 Hoca Dehhânî ve "olur" redifli gazeli. Kadı Burhaneddîn ve "andın öleyüm" gazeli. Dehhânî.docx
6 Seyyid Nesîmî ve "... göçer/...geçer" matllı gazeli. Nesîmî 1.docx
Nesîmî2.docx
7 Ara sınav/değerlendirme.
8 Ahmedî ve "gözlerün" redifli gazeli. Şeyhî ve "gelür gider" redifli gazeli. Ahmedî.docx
9 Padişah şairler. Avnî ve "güç" redifli gazeli. Cem ve "olacakdur" redifli gazeli. Avnî.docx
Cem Sultan.docx
10 Ahmed Paşa ve "bildük" redifli gazeli. Ahmed Paşa'nın "revâne" redifli gazeli. Ahmed Paşa.docx
11 Hanım divan şairleri. Mihrî ve "ne dirsün" redifli gazeli. Mihrî-Mesîhî-Ahmed-i Dâ'î.docx
12 Necâtî ve "garîb" redifli gazeli. Necâtî'nin "gayrı" redifli gazeli. Necâtî.docx
13 Mesîhî ve "bana" redifli gazeli. Ahmed-i Dâ'î ve "hak içün" redifli gazeli. Mihrî-Mesîhî-Ahmed-i Dâ'î.docx
14 Türkî-i Basît akımı. Zâtî ve "hazer it" redifli gazeli. Fuzûlî ve "bah" redifli gazeli. Zâtî.docx
Fuzûlî.docx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
17877 1136773 Öğrenciler, bir gazeli çözümleme noktasında bilgi, birikim ve deneyim sahibi olurlar.
25451 1223902 Öğrenciler, şiirsel metinlerle daha sağlıklı iletişim kurabilirler.
32839 1156918 Öğrenciler gazelin tarihsel süreçteki gelişimi, ön ve arka yapı özellikleri vs. hakkında bilgi ve birikim sahibi olurlar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63667 Öğrenciler Türk Dili ve Edebiyatının başlangıçtan günümüze kadar gelişimini ve tarihçesini bilir.
2 63668 Türk Dili ve Edebiyatı alanında araştırma ve çalışma yapabilmenin temel bilgi ve becerilerine sahip olur.
3 63669 Türkçeyi en güzel şekilde kullanabilmek ve kendini ifade edebilme yeteneği kazanır.
4 63670 Dil, kültür ve edebiyat alanlarında gelişmiş bir duyarlılık ve zevke sahip olur.
5 63671 Eski harflerle yazılmış edebi metinleri okuma, yazma ve anlama bilgi ve becerisine sahip olur.
6 63672 Tarihi ve çağdaş Türk lehçelerini temel seviyede bilir.
7 63673 Halk bilimi (folklor) ve Halk edebiyatı alanlarında derleme ve araştırma yapar.
8 63674 Türk Dili ve Edebiyatıyla ilgili araştırma projeleri yapabilecek bilgi ve yeteneğe sahip olur.
9 63675 Belgesel filmi, sinema filmi ve reklam filmi gibi alanlarda metin ve senaryo yazarlığı; gazete, dergi ve matbaalarda redaktörlük ve editörlük yapar.
10 63693 Alanda edinilen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir.
11 63688 Alanla ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
12 63676 Bu bilgi ve çözümleri eğitim-öğretim kurumlarında ya da bu kurumların dışındaki kurum ve kuruluşlar aracılığıyla toplumla paylaşır.
13 63694 Alan ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir.
14 63686 Alana dair yenilikçi projeler hazırlar.
15 63689 Alan ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir.
16 63687 Bu projelere alanla ilgili kişi ve kuruluşları dâhil eder.
17 63678 Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilir.
18 63690 Alanda edinilen ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
19 63691 Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmeyi yönlendirebilir.
20 63692 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilir.
21 63677 Alandaki bilgiye erişim kaynaklarını (kütüphaneler, online kaynaklar, veri tabanları vs.) kullanabilir.
22 63679 Alan ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme, düşünceleri ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
23 63680 Alan ile ilgili konularda düşünceleri ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilir.
24 63681 Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşanılan sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilir.
25 63682 İletişim ve etkinlikler için yazılı, işitsel, görsel ve sosyal medyayı kullanabilir.
26 63683 Alan ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
27 63684 Eleştirel bir biçimde alanda derinlemesine bilgi sahibi olur.
28 63685 Alana ilişkin gelişmelerden haberdar olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Öğrenme Çıktısı
17877 3
25451 4
32839 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek