Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TDE309 Anlatı Bilimi-I 927001 3 5 4

Dersin Amacı

Yapısalcılık etrafında şekillenen klasik anlatıbilim ve klasik sonrası anlatıbilimin edebi metni analiz etme noktasında sahip olduğu imkan ve sınırlılıklar üzerinde durmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğretim Üyesi Atiye Gülfer Gündoğdu

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

*Gerard Genette, Anlatının Söylemi, Yöntem Hakkında Bir Deneme, Ferit Burak Aydar (Çev.), İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınları. *Vladimir Propp, Masalın Biçimbilimi, Mehmet-Sema Rifat (Çevirenler), İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları. *Wayne C. Booth, Kurmacanın Retoriği, Bülent O. Doğan (Çev.), İstanbul: Metis. *Jonathan Culler, Yazın Kuramı, Hakan Gür (Çev.), Ankara: Dost. *Franz K. Stanzel, Roman Biçimleri, Fatih Tepebaşılı (Çev.), Konya: Çizgi Kitapevi *Dorrit Cohn, Şeffaf Zihinler, Kurmaca Eserlerde Bilincin Sunumu, Ferit Burak Aydar (Çev.), İstanbul: Metis. *Yavuz Demir, İlk Dönem Türk Hikayelerinde Anlatıcılar Tipolojisi, İstanbul: Dergah. *Yavuz Demir, Hayat Böyledir İşte Fakat Hikaye, Ankara: Hece. *Yavuz Demir, Kurmacanın Halleri Kalenin Bedenleri, Ankara: Hece. *Umberto Eco, Anlatı Ormanlarında Altı Gezinti., Kemal Atalay (Çev.), İstanbul: Can. *Italo Calvino, Amerika Dersleri, Kemal Atakay (Çev.), İstanbul: Can. *James Wood, Kurmaca Nasıl İşler, Ekin Bodur (Çev.), İstanbul: Ayrıntı. *Shlomith Rimmon-Kenan, Narrative Fiction, London; New York: Routledge. Mieke Bal, Narratology: Introduction to the Theory of Narrative, Toronto; Buffalo: University of Toronto Press. Gerald Prince, A Dictionary of Narratology, Lincoln & London: University of Nebraska Press. *Luc Herman, Bart Vervaeck, Handbook of Narrative Analysis, Lincoln : University of Nebraska Press. *Susan Onega-Jose Angel Garcia Landa, Anlatı Bilime Giriş, Yurdanur Salman-Deniz Hakyemez (Çevirenler), İstanbul: Adam Yay. *Manfred Jahn, Anlatıbilim, Bahar Dervişcemaloğlu (Çev.), İstanbul: Dergah. *Bahar Dervişcemaloğlu, Anlatıbilime Giriş, İstanbul: Dergah Yay. *Mustafa Zeki Çıraklı, Anlatıbilim, Kuramsal Okumalar, Ankara: Hece Yay. *Philiph Stevick, Roman Teorisi, Sevim Kantarcıoğlu (Çev.), Ankara: Akçağ.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Anlatıların hayatımızı şekillendiren doğası üzerinde yeterince durulduktan sonra, anlatıbilimin edebî bir metni sistematik biçimde analiz etme noktasında sahip olduğu temel kavramlarla edebi metinleri ne denli şekillendirebileceği tartışılır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 1 21
29 Bireysel Çalışma 10 5 50

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sistematik analiz olarak anlatıbilim Communications1966.jpg
2 Anlatıbilimin ortaya çıkışını gerekli kılan eleştiri ortamı M.H.Abrams Orientation of Critical Theories About Art Scheme.png
3 Anlatı kavramı ve boyutları Roland Barthes-Anlatıların Yapısal Çözümlemesine Giriş.pdf
4 Anlatının kökenleri Richard Kearney:Hikayeler Nereden Gelir?.pdf
5 Anlatının geleceği Richard Kearney:Hikayeler Nereden Gelir?.pdf
6 Anlatma ve dinleme ihtiyacı Sait Faik Abasıyanık-Haritada Bir Nokta.pdf
7 Anlatıların hayatımızı şekillendirme gücü BirGünBirKitapOkudumveBütünHayatımDeğişti.jpg
8 Sözlü kültürden yazıla kültüre geçiş süreci ve anlatıcı sorunu Walter Benjamin:Hikaye Anlatıcısı.pdf
9 Ara Sınav
10 Anlatı türleri: Kurgusal anlatı; kurgusal olmayan anlatı.
11 Anlatıbilimin temel kavramları: kurgusallık Basic concepts of narrative: fictionality ÇünküOBirBalıkDeğilResim!.jpg
12 Mimesis diegesis ayrımı
13 Fabula/sujet, olay/olay örgüsü, öykü/söylem
14 Anlatıcı ve bakış açısı HasanBoynukaraRomandaBakışAçısıveAnlatılış.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1196147 Anlatıların kökeni, anlatma ihtiyacı ve anlatıların hayatlarımızı şekillendirici etkileri üzerine derinlemesine düşünecek.
2 1196362 Anlatıbilimin ortaya çıkışını meşru kılan eleştiri ortamı hakkında bilgi sahibi olabilecek.
3 1196457 Sistematik analiz hususunda anlatıbilimin sahip olduğu temel kavramları öğrenecek.
4 1196464 Edebî bir metnin anlatıbilim çerçevesince kendisine uygulanan çeşitli analizlere gösterebileceği direnci gözlemleyecek.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63667 Öğrenciler Türk Dili ve Edebiyatının başlangıçtan günümüze kadar gelişimini ve tarihçesini bilir.
2 63668 Türk Dili ve Edebiyatı alanında araştırma ve çalışma yapabilmenin temel bilgi ve becerilerine sahip olur.
3 63669 Türkçeyi en güzel şekilde kullanabilmek ve kendini ifade edebilme yeteneği kazanır.
4 63670 Dil, kültür ve edebiyat alanlarında gelişmiş bir duyarlılık ve zevke sahip olur.
5 63671 Eski harflerle yazılmış edebi metinleri okuma, yazma ve anlama bilgi ve becerisine sahip olur.
6 63672 Tarihi ve çağdaş Türk lehçelerini temel seviyede bilir.
7 63673 Halk bilimi (folklor) ve Halk edebiyatı alanlarında derleme ve araştırma yapar.
8 63674 Türk Dili ve Edebiyatıyla ilgili araştırma projeleri yapabilecek bilgi ve yeteneğe sahip olur.
9 63675 Belgesel filmi, sinema filmi ve reklam filmi gibi alanlarda metin ve senaryo yazarlığı; gazete, dergi ve matbaalarda redaktörlük ve editörlük yapar.
10 63693 Alanda edinilen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir.
11 63688 Alanla ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
12 63676 Bu bilgi ve çözümleri eğitim-öğretim kurumlarında ya da bu kurumların dışındaki kurum ve kuruluşlar aracılığıyla toplumla paylaşır.
13 63694 Alan ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir.
14 63686 Alana dair yenilikçi projeler hazırlar.
15 63689 Alan ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir.
16 63687 Bu projelere alanla ilgili kişi ve kuruluşları dâhil eder.
17 63678 Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilir.
18 63690 Alanda edinilen ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
19 63691 Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmeyi yönlendirebilir.
20 63692 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilir.
21 63677 Alandaki bilgiye erişim kaynaklarını (kütüphaneler, online kaynaklar, veri tabanları vs.) kullanabilir.
22 63679 Alan ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme, düşünceleri ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
23 63680 Alan ile ilgili konularda düşünceleri ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilir.
24 63681 Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşanılan sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilir.
25 63682 İletişim ve etkinlikler için yazılı, işitsel, görsel ve sosyal medyayı kullanabilir.
26 63683 Alan ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
27 63684 Eleştirel bir biçimde alanda derinlemesine bilgi sahibi olur.
28 63685 Alana ilişkin gelişmelerden haberdar olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Öğrenme Çıktısı
1 2 4 2 5 1 4 4 4 4 4 4 4 2 2 5 3 5 5 5 3 4 5 5 5 5
2 2 4 2 5 4 4 4 4 4 4 4 2 2 5 3 5 5 5 3 4 5 5 5 5
3 2 4 2 5 4 4 4 4 4 4 4 2 2 5 3 5 5 5 3 4 5 5 5 5
4 2 4 2 5 4 4 4 4 4 4 4 2 2 5 3 5 5 5 3 4 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek