Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TDE307 Tasavvufi Halk Edebiyatı-I 927001 3 5 5

Dersin Amacı

Türklerin İslamiyeti kabulünden sonra şekillenen Tasavuvufî Türk halk edebiyatı, Türk Edebiyatına şekil ve muhteva açısından yeni biçim ve türler katmıştır. Bu derste öğrencilere tasavvufî alanda isimleri bilinen edebi şahsiyetler, eserleri ve alana mahsus terimler hakkında bilgi verilecek, tasavvufî şiirlerin anlaşılma ve açıklanma yöntemlerini öğrenilecektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Şahin Köktürk

Ön Koşul Dersleri

Yok.

Önerilen Diğer Hususlar

Yok.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Anna Marie Schimmel, İslamın Mistik Boyutları Ahmet Yaşar Ocak, Türk Sufiliğine Bakışlar Doğuştan Günümüze Büyük İslam Tarihi (Tasavvuf Başlığı) Osman Nuri Topbaş, İmandan İhsana Tasavvuf Dilaver Selvi, Kaynaklarıyla Tasavvuf Fuat Köprülü, Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar Abdülbaki Gölpınarlı, Yunus Emre Hayatı ve Bütün Şiirleri Abdülbaki Gölpınarlı, Yunus Emre ve Tasavvuf Abdurrahman Güzel, Dinî Tasavvufî Türk Edebiyatı Ahmet Kabaklı, Türk Edebiyatı, 2. Cilt Kemal Eraslan, Divan-ı Hikmet Seçmeler İsmail Özmen, Alevi Bektaşi Şairleri Antolojisi Erman Artun, Dini Tasavvufî Halk Edebiyatı Edebiyat Tarihi-Metinler Erman Artun, Dini Tasavvufî Halk Edebiyatı Metin Tahlilleri Ömür Ceylan, Tasavvufi Şiir Şerhleri Yesevilik Bilgisi (Hazırlayanlar: Cemal Kurnaz-Mustafa Tatçı) Abdülkerim Kuşeyrî, Risale-i Kuşeyriye Süleyman Ateş, İslam Tasavvufu Necip Fazıl Kısakürek, Batı Tefekkürü İslam Tasavvufu

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok.

Dersin İçeriği

Tasavvuf ve tarihi gelişimi,tasavvufun sosyal ve kültürel temeli,Türk tasavvufunun kaynakları ve ilk mutasavvıflar.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 15 15
2 Final Sınavı 1 25 25
5 Derse Katılım 3 5 15
34 Okuma 4 5 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 tasavvufun doğuşu ve tarihi gelişimii 1. tasavvufun doğuşu ve tarihi gelişimi.docx
2 Tasavvuf-İslamiyet ilişkisi 2. Tasavvuf İslamiyet İlişkisi.docx
3 Tasavvufi terim ve kavramlar 3. Tasavvufî terimler ve kavramlar.docx
4 Tasavvufun kuram ve uygulama boyutu (Nazari ve ameli tasavvuf)ı 4. Tasavvufun kuram ve uygulama boyutu nazarî-amelî tasavvuf).docx
5 Türk Edebiyatında ilk mutasavvıflar - Ahmet Yesevi 5. Türk Edebiyatında ilk mutasavvıflar Ahmet Yesevi.docx
6 İlk Türk mutasavvıflarından Ahmet Yesevi,Tarihî ve menkıbevî hayatı 6. Ahmet Yesevi'nin tarihi ve menkıbevi hayatı.docx
7 Ahmet Yesevî’nin Edebî şahsiyeti ve şiirlerinden örnekler 7. Ahmet Yesevi'nin Edebi şahsiyeti.docx
8 Anadolu'da ilk mutasavvıflar - Mevlana Celaleddin-i Rumi 8. Anadoluda ilk tasavvufi Şahsiyetler - Mevlana Celaleddin-i Rumî.docx
9 Mevlana ve Halk Edebiyatı 9. Mevlana ve Halk Edebiyatı.docx
10 Ara sınav ARASINAV.docx
11 Hacı Bektaş-i Veli Hayatı ve Edebi şahsiyeti 11. Hacı Bektaş-ı Veli.docx
12 Hacı Bektaş-ı Veli ve Menakıpnamesi 12. Hacı Bektaş-ı Veli - Menakıpname.docx
13 Yunus Emre tarihi hayatı 13. Yunus Emre - Tarihi Hayatı.docx
14 Yunus Emre ve menkıbevi hayatı 14. Yunus Emre - menkıbevî hayatı.docx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1119446 Türk Halk Edebiyatı içerisinde Dini-Tasavvufi Türk Halk Edebiyatının yeri ve önemi hakkında bilgi sahibi olur
2 1119448 Türk Halk Edebiyatı içerisinde Dini-Tasavvufi Türk Halk Edebiyatı örneklerini inceler
3 1251860 Öğrenci tasavvuf ve tasavvufun Türk Edebiyatı üzerindeki etkileri hakkında bilgi sahibi olur
4 1251861 Tekke Tasavvuf Edebiyatı örnekleriyle Aşık Edebiyatı, Anonim edebiyat ve Klasik Türk Edebiyatı arasında mukayese yapabilir
5 1251862 Tanınmış mutasavvıfları ve eserlerini bilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63667 Öğrenciler Türk Dili ve Edebiyatının başlangıçtan günümüze kadar gelişimini ve tarihçesini bilir.
2 63668 Türk Dili ve Edebiyatı alanında araştırma ve çalışma yapabilmenin temel bilgi ve becerilerine sahip olur.
3 63669 Türkçeyi en güzel şekilde kullanabilmek ve kendini ifade edebilme yeteneği kazanır.
4 63670 Dil, kültür ve edebiyat alanlarında gelişmiş bir duyarlılık ve zevke sahip olur.
5 63671 Eski harflerle yazılmış edebi metinleri okuma, yazma ve anlama bilgi ve becerisine sahip olur.
6 63672 Tarihi ve çağdaş Türk lehçelerini temel seviyede bilir.
7 63673 Halk bilimi (folklor) ve Halk edebiyatı alanlarında derleme ve araştırma yapar.
8 63674 Türk Dili ve Edebiyatıyla ilgili araştırma projeleri yapabilecek bilgi ve yeteneğe sahip olur.
9 63675 Belgesel filmi, sinema filmi ve reklam filmi gibi alanlarda metin ve senaryo yazarlığı; gazete, dergi ve matbaalarda redaktörlük ve editörlük yapar.
10 63693 Alanda edinilen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir.
11 63688 Alanla ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
12 63676 Bu bilgi ve çözümleri eğitim-öğretim kurumlarında ya da bu kurumların dışındaki kurum ve kuruluşlar aracılığıyla toplumla paylaşır.
13 63694 Alan ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir.
14 63686 Alana dair yenilikçi projeler hazırlar.
15 63689 Alan ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir.
16 63687 Bu projelere alanla ilgili kişi ve kuruluşları dâhil eder.
17 63678 Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilir.
18 63690 Alanda edinilen ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
19 63691 Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmeyi yönlendirebilir.
20 63692 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilir.
21 63677 Alandaki bilgiye erişim kaynaklarını (kütüphaneler, online kaynaklar, veri tabanları vs.) kullanabilir.
22 63679 Alan ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme, düşünceleri ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
23 63680 Alan ile ilgili konularda düşünceleri ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilir.
24 63681 Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşanılan sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilir.
25 63682 İletişim ve etkinlikler için yazılı, işitsel, görsel ve sosyal medyayı kullanabilir.
26 63683 Alan ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
27 63684 Eleştirel bir biçimde alanda derinlemesine bilgi sahibi olur.
28 63685 Alana ilişkin gelişmelerden haberdar olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Öğrenme Çıktısı
1 2 2 2 2 1 2 1 1 3 2 1 2 1 2 2 1 3 4 2 2 1 4 5 3 4
2 2 2 2 2 1 2 1 1 3 2 1 2 1 2 2 1 3 4 2 2 1 4 5 3 4
3
4
5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek