Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TDE321 Güney-Batı Türk Lehçeleri 927003 3 5 3

Dersin Amacı

Türk dilinin güneybatı koluna giren lehçelerine ait fonetik ve morfolojik özelliklerini genel çerçevesiyle kavrayabilmek, lehçelere ait metinleri okuyup anlayabilmek, edebiyatları ile ilgili genel bilgi sahibi olmak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Hanife ALKAN ATAMAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Akdoğan, Yaşar (1999). Azerbaycan Türkçesinden Türkiye Türkçesine Büyük Sözlük. 2 C., İstanbul: Beşir Yayınevi. Buran, Ahmet-Alkaya, Ercan (2012). Çağdaş Türk Lehçeleri. Ankara: Akçağ Yayınları. Doğan, Levent vd. (2007). Çağdaş Türk Lehçeleri El Kitabı. İstanbul: Kriter Yayınları. Ercilasun, Ahmet B. (1991). Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü I-II, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları. Ercilasun, Ahmet B. (2007). Türk Lehçeleri Grameri. Ankara: Akçağ Yayınları. Ercilasun, Ahmet Bican (1992). Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Grameri I: Fiil, Basit Çekim, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları. Hanser, Oskar (2003). Türkmence El Kitabı. (Çev. Zuhal Kargı Ölmez), İstanbul. Kara, Mehmet (2000). Türkmence. Ankara: T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları. Özkan, Nevzat (1996). Gagavuz Türkçesi Grameri. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları. Tekin, Talat-Ölmez, Mehmet vd. (1995). Türkmence-Türkçe Sözlük. Ankara. Türk Dünyası El Kitabı Türk Lehçeleri Grameri (Ed. A. B. Ercilasun), Ankara: Akçağ Yayınları. Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları Antolojisi. Zeynalov, Ferhad (1993). Türk Lehçelerinin Karşılaştırmalı Dilbilgisi, Cem Yayınevi.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Azerbaycan, Türkmen, Gagavuz, Horasan Türkçelerinin ses ve şekil özellikleri, edebiyatları ile ilgili genel çerçevede bilgi edinmek,lehçelerle ilgili metinleri okuyup anlamak

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 15 15
5 Derse Katılım 14 2 28
54 Ev Ödevi 14 2 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Türk dünyası ve Türk lehçeleri ile ilgili genel bilgiler, ders ile ilgili kaynaklar 001.jpg
002.jpg
GÜNEYBATI TÜRK LEHÇELERİ GİRİŞ.pptx
2 Azerbaycan Türkçesi ve Azerbaycan edebiyatı ile ilgili genel bilgiler AZERBAYCAN TÜRKÇESİ VE EDEBİYATI GİRİŞ.pptx
3 Azerbaycan Türkçesinin fonetik hususiyetleri Azerbaycan Türkçesi Dil Özellikleri.docx
4 Azerbaycan Türkçesinin morfolojik hususiyetleri 001.jpg
002.jpg
003.jpg
004.jpg
005.jpg
006.jpg
007.jpg
Azerbaycan Türkçesi Kaynaklar.pdf
5 Azerbaycan Türkçesine ait metinleri okuma çalışması 001.jpg
002.jpg
003.jpg
004.jpg
6 Azerbaycan Türkçesine ait metinleri okuma çalışması 001.jpg
002.jpg
003.jpg
004.jpg
7 Türkmen Türkçesi ve Türkmen edebiyatı ile ilgili genel bilgiler Türkmen Edebiyatı.pptx
8 Arasınav
9 Türkmen Türkçesinin fonetik hususiyetleri 001 (2).jpg
002 (2).jpg
Türkmen Türkçesi kaynaklar.pdf
10 Türkmen Türkçesinin morfolojik hususiyetleri 001 (2).jpg
002 (2).jpg
003 (2).jpg
001.jpg
002.jpg
003.jpg
004.jpg
005.jpg
Türkmen Türkçesi kaynaklar.pdf
11 Türkmen Türkçesine ait metinleri okuma çalışması 001.jpg
002.jpg
003.jpg
12 Gagavuzlar ve Gagavuz adı ile ilgili genel bilgiler, Gagavuz Türkçesinin fonetik hususiyetleri 001.jpg
002.jpg
003.jpg
004.jpg
005.jpg
Gagavuz Türkçesi Kaynaklar.pdf
13 Gagavuz Türkçesinin morfolojik özellikleri 001.jpg
002.jpg
003.jpg
004.jpg
005.jpg
006.jpg
007.jpg
Gagavuz Türkçesi Kaynaklar.pdf
14 Gagavuz Türkçesine ait metinleri okuma çalışması 001.jpg
002.jpg
003.jpg
004.jpg

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1298216 Türk dilinin kollarını bilmek
2 1298217 Türk dilinin güneybatı koluna giren lehçelerin ses ve şekil özelliklerini bilmek
3 1298218 Bu lehçelere ait metinleri okuyup anlayabilmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63667 Öğrenciler Türk Dili ve Edebiyatının başlangıçtan günümüze kadar gelişimini ve tarihçesini bilir.
2 63668 Türk Dili ve Edebiyatı alanında araştırma ve çalışma yapabilmenin temel bilgi ve becerilerine sahip olur.
3 63669 Türkçeyi en güzel şekilde kullanabilmek ve kendini ifade edebilme yeteneği kazanır.
4 63670 Dil, kültür ve edebiyat alanlarında gelişmiş bir duyarlılık ve zevke sahip olur.
5 63671 Eski harflerle yazılmış edebi metinleri okuma, yazma ve anlama bilgi ve becerisine sahip olur.
6 63672 Tarihi ve çağdaş Türk lehçelerini temel seviyede bilir.
7 63673 Halk bilimi (folklor) ve Halk edebiyatı alanlarında derleme ve araştırma yapar.
8 63674 Türk Dili ve Edebiyatıyla ilgili araştırma projeleri yapabilecek bilgi ve yeteneğe sahip olur.
9 63675 Belgesel filmi, sinema filmi ve reklam filmi gibi alanlarda metin ve senaryo yazarlığı; gazete, dergi ve matbaalarda redaktörlük ve editörlük yapar.
10 63693 Alanda edinilen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir.
11 63688 Alanla ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
12 63676 Bu bilgi ve çözümleri eğitim-öğretim kurumlarında ya da bu kurumların dışındaki kurum ve kuruluşlar aracılığıyla toplumla paylaşır.
13 63694 Alan ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir.
14 63686 Alana dair yenilikçi projeler hazırlar.
15 63689 Alan ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir.
16 63687 Bu projelere alanla ilgili kişi ve kuruluşları dâhil eder.
17 63678 Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilir.
18 63690 Alanda edinilen ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
19 63691 Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmeyi yönlendirebilir.
20 63692 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilir.
21 63677 Alandaki bilgiye erişim kaynaklarını (kütüphaneler, online kaynaklar, veri tabanları vs.) kullanabilir.
22 63679 Alan ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme, düşünceleri ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
23 63680 Alan ile ilgili konularda düşünceleri ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilir.
24 63681 Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşanılan sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilir.
25 63682 İletişim ve etkinlikler için yazılı, işitsel, görsel ve sosyal medyayı kullanabilir.
26 63683 Alan ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
27 63684 Eleştirel bir biçimde alanda derinlemesine bilgi sahibi olur.
28 63685 Alana ilişkin gelişmelerden haberdar olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Öğrenme Çıktısı
1 5 5
2 4 5
3 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek