Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TDE327 Halk Şiirinde Tür ve Şekil 927003 3 5 3

Dersin Amacı

Halk şiirinde tür ve şekil konusunu çeşitli yönleriyle kavramak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

DR. ÖĞR. ÜYESİ AHMET DAĞLI

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Pertev Naili Boratav, 100 Soruda Türk Folkloru Pertev Naili Boratav, 100 Soruda Türk Halk Edebiyatı Pertev Naili Boratav, Halk Edebiyatı Dersleri Pertev Naili Boratav, Folklor ve Edebiyat I-II Pertev Naili Boratav, İzahlı Halk Şiiri Antolojisi İlhan Başgöz, Folklor Yazıları Hikmet Dizdaroğlu, Halk Şiirinde Türler Ahmet Talat Onay, Türk Halk Şiirlerinin Şekil ve Nev’i Şükrü Elçin, Halk Edebiyatına Giriş M. Öcal Oğuz vd., Türk Halk Edebiyatı El Kitabı Erman Artun, Türk Halk Edebiyatına Giriş Erman Artun, Anonim Türk Halk Edebiyatı Nesri Sedat Veyis Örnek, Türk Halk Bilimi Seyfi Karabaş, Bütüncül Türk Budunbilimine Doğru M. Öcal Oğuz, Halk Şiirinde Tür Şekil Makam Erman Artun, Aşıklık Geleneği ve Aşık Edebiyatı Doğan Kaya, Aşık Edebiyatı Araştırmaları Türk Dili Dergisi Türk Halk Şiiri Özel Sayısı Umay Günay, Türkiye’de Aşık Tarzı Şiir Geleneği ve Rüya Motifi İlhan Başgöz, Biyografik Halk Hikayeleri Doğan Kaya, Anonim Halk Şiiri

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Halk edebiyatında manzum ve mensur tür ve şekiller

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 25 25
2 Final Sınavı 1 15 15
5 Derse Katılım 2 10 20
8 Rehberli Problem Çözümü 3 5 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Anonim halk şiirinde tür ve şekil İslamiyet öncesi tür ve şekil koşuk Kojak takşut takmak ır-yır küg şlok padak Kavi baş başik hafta 1.docx
2 İslami dönem Anonim halk şiiri tür ve şekilleri Düz mani Tam mani Kesik mani Cinaslı mani Artık mani Yedekli mani hafta 2.docx
3 İslami dönem Anonim halk şiiri tür ve şekilleri türkü ağıt hafta 3.docx
4 İslami dönem Anonim halk şiiri Tür ve şekilleri Ninni Tekerleme Bilmece hafta 4.docx
5 Aşık edebiyatında tür ve şekil Heceli nazım şekilleri Koşma Yapılarına göre koşma Asıl koşma Kelime oyunu ile kurulan koşmalar Dedim dedili koşma Tecnis Koşma şarkı Musammat koşma Ek getirilerek kurulan koşmalar Ayaklı koşma Yedekli koşma Kelime taşırması ile kurulan koşmalar Zincirbent koşma Zincirleme/zincirli koşma Karışık kurulan koşmalar Zincirbent ayaklı koşma Musammat ayaklı koşma Musammat zincirbent koşma hafta 5.docx
6 Aşık edebiyatında tür ve şekil Heceli Nazım Şekilleri Mani Destan hafta 6.docx
7 Heceli Nazım Türleri Güzelleme Koçaklama Taşlama Ağıt Varsağı hafta 7.docx
8 Ara sınav hafta 8 ara sınav.docx
9 Heceli Nazım Şekilleri Semai Destan hafta 9.docx
10 Aruzlu Nazım Şekilleri Divan Semai Kalenderi Satranç Selis Vezni aher hafta 10.docx
11 Tekke Tasavvuf Edebiyatında Tür Ve Şekil Hece Ölçüsüne Bağlı Nazım Şekilleri Mani Koşma Eski Türk Edebiyatına Ait Nazım Şekilleri Gazel Mesnevi hafta 11.docx
12 Eski Türk edebiyatına ait nazım şekilleri Kaside Murabba Tuyuğ Kıta Terci-i bend Terkib-i bend Müstezat hafta 12.docx
13 Tekke ve Tasavvuf Edebiyatında Türler İlahi Tevhit Münacat Naat Gevhername Dolapname Hicretname Miraçname Mevlit methiye Maktel-i hüseyin Vücutname Nasihatname İbretname hafta 13.docx
14 Tekke ve Tasavvuf Edebiyatında Türler İlahi Faziletname Fütüvvetname Gazavatname Mansurname Nevruziye Tarikatname Nutuk Hikmet Devriye Şathiye Müddetname Duvaz hafta 14.docx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1207728 Öğrenci halk edebiyatında tür ve şekil kavramını tanır.
2 1192757 Örnek metinlerden hareketle tür ve şekil kavramları kavrar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63667 Öğrenciler Türk Dili ve Edebiyatının başlangıçtan günümüze kadar gelişimini ve tarihçesini bilir.
2 63668 Türk Dili ve Edebiyatı alanında araştırma ve çalışma yapabilmenin temel bilgi ve becerilerine sahip olur.
3 63669 Türkçeyi en güzel şekilde kullanabilmek ve kendini ifade edebilme yeteneği kazanır.
4 63670 Dil, kültür ve edebiyat alanlarında gelişmiş bir duyarlılık ve zevke sahip olur.
5 63671 Eski harflerle yazılmış edebi metinleri okuma, yazma ve anlama bilgi ve becerisine sahip olur.
6 63672 Tarihi ve çağdaş Türk lehçelerini temel seviyede bilir.
7 63673 Halk bilimi (folklor) ve Halk edebiyatı alanlarında derleme ve araştırma yapar.
8 63674 Türk Dili ve Edebiyatıyla ilgili araştırma projeleri yapabilecek bilgi ve yeteneğe sahip olur.
9 63675 Belgesel filmi, sinema filmi ve reklam filmi gibi alanlarda metin ve senaryo yazarlığı; gazete, dergi ve matbaalarda redaktörlük ve editörlük yapar.
10 63693 Alanda edinilen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir.
11 63688 Alanla ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
12 63676 Bu bilgi ve çözümleri eğitim-öğretim kurumlarında ya da bu kurumların dışındaki kurum ve kuruluşlar aracılığıyla toplumla paylaşır.
13 63694 Alan ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir.
14 63686 Alana dair yenilikçi projeler hazırlar.
15 63689 Alan ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir.
16 63687 Bu projelere alanla ilgili kişi ve kuruluşları dâhil eder.
17 63678 Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilir.
18 63690 Alanda edinilen ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
19 63691 Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmeyi yönlendirebilir.
20 63692 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilir.
21 63677 Alandaki bilgiye erişim kaynaklarını (kütüphaneler, online kaynaklar, veri tabanları vs.) kullanabilir.
22 63679 Alan ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme, düşünceleri ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
23 63680 Alan ile ilgili konularda düşünceleri ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilir.
24 63681 Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşanılan sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilir.
25 63682 İletişim ve etkinlikler için yazılı, işitsel, görsel ve sosyal medyayı kullanabilir.
26 63683 Alan ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
27 63684 Eleştirel bir biçimde alanda derinlemesine bilgi sahibi olur.
28 63685 Alana ilişkin gelişmelerden haberdar olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Öğrenme Çıktısı
1 5 3 4 2
2 5 3 4 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek