Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TDE333 Metin Şerhi 927003 3 5 3

Dersin Amacı

Önde gelen divan şairlerine ait edebi metinleri ayrıntılı olarak incelemek ve şerh metotlarını kavramak. Mazmunlar ve mefhumlar üzerinde çalışmalar yapmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Semih YEŞİLBAĞ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Osmanlı Türkçesi'ne ait lügat çalışmaları yapmak ve kelimelere hâkim olmak.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Nihat Tarlan, “Fuzuli Divanı Şerhi I-II,III,” (Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara); Ali Nihat Tarlan, “Fuzulî Divanı Şerhi” (Akçağ Yayınları, Ankara) Prof. Dr. Ali Hüseyin Ayan, “Leyla vü Mecnun,” Dergah Yayınları, İstanbul); Prof. Dr. Metin Akar, “Su Kasidesi Şerhi” (TDV Yayınları, Ankara); Prof. Dr. Sabahattin Küçük, “Baki Divanı,” (Türk Dil Kurumu Yayınları Ankara); “Yahya Divanı,” (Haz. Rekin Ertem), (Akçağ Yayınları Ankara); “Hayali Divanı,” (Haz. Ali Nihat Tarlan), (Akçağ Yayınları Ankara), Prof. Dr. Mehmed Çavuşoğlu, “Divanlar Arasında” (Akçağ Yayınları, Ankara); Fuzûlî Kitabı, 500. Yılında Fuzuli Sempozyumu Bildirileri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yayınları, İstanbul); Ahmet Talat Onay, “Eski Türk Edebiyatında Mazmunlar” (Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara); Prof. Dr. İskender Pala, “Ansiklopedik Divan Şiiri Sözlüğü” (Kapı Yayınları, İstanbul);Prof. Dr. Fahir İz, “Eski Türk Edebiyatında Nazım I-II” (Akçağ Yayınları); Prof. Dr. A. Atilla Şentürk-Doç. Dr. Ahmet Kartal, “Üniversiteler İçin Eski Türk Edebiyatı Tarihi” (Dergah Yayınları, İstanbul).

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Metin şerhi, metin açıklaması, metin incelemesi, metin tahliline ilişkin tanımlar, özellikleri ve aralarındaki farklara ilişkin bilgiler. Klâsik Türk şiiri metinlerinin şerhi için bilinmesi gereken temel hususlar. Divan şiiri metinlerini şerh etme, inceleme metotları. Seçilmiş örnek metinlerin uygulamalı şerhi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 25 25
2 Final Sınavı 1 55 55

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Metin şerhi, metin açıklaması, metin incelemesi, metin tahliline ilişkin tanımlar, özellikleri ve aralarındaki farklara ilişkin bilgiler. Klâsik Türk şiiri metinlerinin şerhi için bilinmesi gereken temel hususlar. Metin şerhi, metin açıklaması, metin incelemesi, metin tahliline ilişkin tanımlar, özellikleri ve aralarındaki farklara ilişkin bilgiler. Klâsik Türk şiiri metinlerinin şerhi için bilinmesi gere.docx
2 Divan şiiri metinlerini şerh etme, inceleme metotları. Metin şerhi, metin açıklaması, metin incelemesi, metin tahliline ilişkin tanımlar, özellikleri ve aralarındaki farklara ilişkin bilgiler. Klâsik Türk şiiri metinlerinin şerhi için bilinmesi gere.docx
3 Mevlânâ Celâleddin-i Rûmi’nin Mesnevi’sinden beyit örneklerinin uygulamalı şerhi. Mevlânâ Celâleddin-i Rûmi’nin Mesnevi’sinden beyit örneklerinin uygulamalı şerhi..docx
4 Fuzûlî ve bir gazelinin şerhi Fuzûlî Gazelinin Şerhi.docx
5 Fuzulî ve Su kasidesinin incelenmesi Fuzûlî -Su Kasidesi.docx
6 Bâkî ve bir gazelinin şerhi. Bâkî Gazeli ve Şerhi.docx
7 Bâkî ve Kanuni Sultan Süleyman Mersiyesi şerhi. Bâkî Kanûnî Mersiyesi ve Şerhi.docx
8 Nedim Dîvânı’ndan beyit örneklerinin uygulamalı şerhi. Nedim Dîvânı’ndan beyit örneklerinin uygulamalı şerhi..docx
9 Şeyh Gâlib Dîvânı’ndan beyit örneklerinin uygulamalı şerhi Şeyh Gâlib Dîvânı’ndan beyit örneklerinin uygulamalı şerhi.docx
10 Ara sınav
11 Çeşitli şairlere ilişkin poetik unsurları yansıtan beyit örneklerinin uygulamalı şerhi Çeşitli şairlere ilişkin poetik unsurları yansıtan beyit örneklerinin uygulamalı şerhi.docx
12 Çeşitli şairlere ilişkin kozmik ve astroloji unsurları yansıtan beyit örneklerinin uygulamalı şerhi Çeşitli şairlere ilişkin poetik unsurları yansıtan beyit örneklerinin uygulamalı şerhi.docx
13 Çeşitli şairlere ilişkin sosyal hayatı yansıtan beyit örneklerinin uygulamalı şerhi, Çeşitli şairlere ilişkin poetik unsurları yansıtan beyit örneklerinin uygulamalı şerhi.docx
14 Çeşitli şairlere ilişkin kültürü yansıtan beyit örneklerinin uygulamalı şerhi. Çeşitli şairlere ilişkin poetik unsurları yansıtan beyit örneklerinin uygulamalı şerhi.docx
15 Yarı yıl sonu sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1147844 Çeşitli sınıflandırmalara tabi tutulan edebî metin örneklerinden hareketle divan edebiyatımızın zengin içeriği hakkında yorumda bulunur.
2 1148665 Divan şiirini anlama, açıklama ve yorumlamada kullanılan metinleri belirler.
3 1165479 Divan edebiyatı metinlerimizin arkaik bilgiler yığını olmaktan öte, çağının tarihî, sosyal ve kültürel metinleri olduğuna dair değerlendirmelerde bulunur.
4 1157107 Edebî metin örneklerinden hareketle divan şiirimizin zengin içeriği hakkında çözümlemeler yapar.
5 1161743 Divan edebiyatımızın zengin içeriği hakkında tartışmalarda bulunur

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63667 Öğrenciler Türk Dili ve Edebiyatının başlangıçtan günümüze kadar gelişimini ve tarihçesini bilir.
2 63668 Türk Dili ve Edebiyatı alanında araştırma ve çalışma yapabilmenin temel bilgi ve becerilerine sahip olur.
3 63669 Türkçeyi en güzel şekilde kullanabilmek ve kendini ifade edebilme yeteneği kazanır.
4 63670 Dil, kültür ve edebiyat alanlarında gelişmiş bir duyarlılık ve zevke sahip olur.
5 63671 Eski harflerle yazılmış edebi metinleri okuma, yazma ve anlama bilgi ve becerisine sahip olur.
6 63672 Tarihi ve çağdaş Türk lehçelerini temel seviyede bilir.
7 63673 Halk bilimi (folklor) ve Halk edebiyatı alanlarında derleme ve araştırma yapar.
8 63674 Türk Dili ve Edebiyatıyla ilgili araştırma projeleri yapabilecek bilgi ve yeteneğe sahip olur.
9 63675 Belgesel filmi, sinema filmi ve reklam filmi gibi alanlarda metin ve senaryo yazarlığı; gazete, dergi ve matbaalarda redaktörlük ve editörlük yapar.
10 63693 Alanda edinilen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir.
11 63688 Alanla ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
12 63676 Bu bilgi ve çözümleri eğitim-öğretim kurumlarında ya da bu kurumların dışındaki kurum ve kuruluşlar aracılığıyla toplumla paylaşır.
13 63694 Alan ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir.
14 63686 Alana dair yenilikçi projeler hazırlar.
15 63689 Alan ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir.
16 63687 Bu projelere alanla ilgili kişi ve kuruluşları dâhil eder.
17 63678 Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilir.
18 63690 Alanda edinilen ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
19 63691 Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmeyi yönlendirebilir.
20 63692 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilir.
21 63677 Alandaki bilgiye erişim kaynaklarını (kütüphaneler, online kaynaklar, veri tabanları vs.) kullanabilir.
22 63679 Alan ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme, düşünceleri ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
23 63680 Alan ile ilgili konularda düşünceleri ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilir.
24 63681 Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşanılan sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilir.
25 63682 İletişim ve etkinlikler için yazılı, işitsel, görsel ve sosyal medyayı kullanabilir.
26 63683 Alan ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
27 63684 Eleştirel bir biçimde alanda derinlemesine bilgi sahibi olur.
28 63685 Alana ilişkin gelişmelerden haberdar olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Öğrenme Çıktısı
1 1 2
2
3
4
5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek