Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TDE302 Eski Türk Edebiyatı (Gazel)-II 927001 3 6 5

Dersin Amacı

Öğrencilerin gazelin tarihsel süreçteki gelişimi, ön ve arka yapı özellikleri vs. hakkında bilgi ve birikim sahibi olmalarını sağlamak. Öğrencilerin şiirsel metinlerle sağlıklı iletişim kurabilmelerine katkı sağlamak. Öğrencilerin bir gazeli çözümleme noktasında bilgi, birikim ve deneyim sahibi olmalarını sağlamak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Semih YEŞİLBAĞ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Öğrencilerin divan şiirini ve gazelin genel özelliklerini gözlemeleyebilemelerini sağlamak amacıyla, her birinin 50 beyitlik gazel ezberlemesi sağlanacak.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

A.Atillâ Şentürk ve Ahmet Kartal, Eski Türk Edebiyatı Tarihi, Dergâh Yay., İstanbul 2004. A.Atillâ Şentürk, “Zâtî’nin Bir Gazeli ve Düşündürdükleri” Ahmet Mermer vd., Üniversiteler İçin Eski Türk Edebiyatına Giriş, Akçağ Yay., Ankara 2007. Ahmet Talat Onay, Açıklamalı Divan Şiiri Sözlüğü, (Haz.Cemal Kurnaz), Birleşik, Ankara 2007. Cem Dilçin, Yeni Tarama Sözlüğü, TDK, Ankara 1983. Cem Dilçin, “Divan Şiirinde Gazel”, Türk Dili Türk Şiiri Özel Sayısı (Divan Şiiri) Cem Dilçin, “Gazel Şerhi Örnekleri”, Türk Dili Türk Şiiri Özel Sayısı (Divan Şiiri) Cihan Okuyucu, “Bir Gazel Şerhi” Bayram Yavuz, Coşkun Menderes ve Öbek Ali İhsan, Klâsik Çağlar Boyunca Gazel Şerhleri, Kriter Yay., İstanbul 2009. Emine Yeniterzi, “Divan Şiirinde Gazel Redifli Gazeller” Enfel Doğan ve Fatih Tığlı, “Sultan Reşad'ın Çanakkale Gazeli ve Bu Gazele Yazılan Tahmisler” Fahir İz, Eski Türk Edebiyatında Nazım, C.1, Akçağ Yay., Ankara 1995. Ferit Devellioğlu, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lügat, Aydın Kitabevi, Ankara 2009. Halûk İpekten, Eski Türk Edebiyatı Nazım Şekilleri ve Aruz, Dergâh Yay., İstanbul 1994. İskender Pala, Ansiklopedik Dîvân Şiiri Sözlüğü, KTB, Ankara1989. İskender Pala, Müstesnâ Güzeller, Ötüken, İstanbul 1997. İsmail Parlatır, Osmanlı Türkçesi Sözlüğü, Yargı, Ankara 2006. Mehmet Kanar, Farsça-Türkçe Sözlük, Say, İstanbul 2008. Nihad Sami Banarlı, Resimli Türk Edebiyatı Tarihi I, MEB Yay., İstanbul 1971.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

16. yüzyıldan sonraki dönemlerde Türk edebiyatında gazel ve gazel örnekleri; gazel biçim ve türlerinde meydana gelen değişiklikler, en önemli gazel şâirlerinin örnek metinleriyle verilmeye çalışılacak ve ilerleyen dönemlerde bu şekildeki mühim değişiklikler yapacak hareketlere (mahallileşme vb.) de değinilecektir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
29 Bireysel Çalışma 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 2 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 7 7
34 Okuma 4 2 8
48 Sözlü Sınav 5 4 20
49 Performans 3 2 6
54 Ev Ödevi 2 2 4

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 1.Hafta: Gazel hakkında kuramsal bilgi. Gazelin tarihsel serüveni. Gazel inceleme yöntemleri. Gazelin iç ve dış yapısı. Divan şiirinin genel yapısını yansıtacak beyitleri ezberlemenin önemi ve gereği. 11 Mazmunlar ve Güzelin Uzuvları (7 s.).pdf
2 2.Hafta: Fuzûlî'nin "yâ Rab" ve "görgeç" redifli gazelleri. Fuzûlî.docx
3 3.Hafta: Fuzûlî'nin "var" ve "-ına" (matla: cânânına/cânına) redifli gazeli. Fuzûlî.docx
4 4.Hafta: Zâtî'nin "çağlar" ve "yok" redifli gazelleri. Zâtî.docx
5 5.Hafta: Bâkî'nin "Hazan Gazeli" ve "üstine" redifli gazeli. Bâkî.docx
6 6.Hafta: Bâkî'nin "işte sen/işte ben" redifli gazeli. Bâkî.docx
7 7.Hafta: Arasınav.
8 8.Hafta: Nev'î'nin "idi" (matla: rindâne idi/pervâne idi) redifli gazeli. Gazelistân 2017-2018 Bahar (13-19.Yüzyıl).docx
9 9.Hafta: Hayâlî'nin "-e" (matla: gül güle/bülbül bülbüle) ve "var" redifli gazelleri. Hayâlî.docx
10 10.Hafta: Taşlıcalı Yahyâ'nın "olsa", Emrî'nin "ağlasam" redifli gazelleri. Yahyâ.docx
11 11.Hafta: Şeyhülislâm Yahyâ'nın "çok" ve "eglenmez" redifli gazelleri. Gazelistân 2017-2018 Bahar (13-19.Yüzyıl).docx
12 12.Hafta: Nef'î'nin "olur" ve "çekemem" redifli gazelleri. Nef'î.docx
13 13.Hafta: Nâbî'nin "usandık" ve Nedîm'in "var" redifli gazeli. Nâbî.docx
14 14.Hafta: Nedîm'in "sana" redşfli gazeli. Şeyh Gâlip'in "sendendir" redifli gazeli. Şeyh Gâlip.docx
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1169249 Öğrenciler gazelin tarihsel süreçteki gelişimi, ön ve arka yapı özellikleri vs. hakkında bilgi ve birikim sahibi olurlar.
2 1178641 Öğrenciler, şiirsel metinlerle daha sağlıklı iletişim kurabilirler.
3 1153992 Öğrenciler, bir gazeli çözümleme noktasında bilgi, birikim ve deneyim sahibi olurlar.
4 1154606 Öğrencilerin Türk edebiyatıyla ilgili bütüncül bir değerlendirme yapabilirler.
5 1166792 Öğrenciler aşk, arkadaşlık, dostluk, samimiyet, alçakgönüllülük gibi değerler konusunda örnek durumlara tanık olurlar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63667 Öğrenciler Türk Dili ve Edebiyatının başlangıçtan günümüze kadar gelişimini ve tarihçesini bilir.
2 63668 Türk Dili ve Edebiyatı alanında araştırma ve çalışma yapabilmenin temel bilgi ve becerilerine sahip olur.
3 63669 Türkçeyi en güzel şekilde kullanabilmek ve kendini ifade edebilme yeteneği kazanır.
4 63670 Dil, kültür ve edebiyat alanlarında gelişmiş bir duyarlılık ve zevke sahip olur.
5 63671 Eski harflerle yazılmış edebi metinleri okuma, yazma ve anlama bilgi ve becerisine sahip olur.
6 63672 Tarihi ve çağdaş Türk lehçelerini temel seviyede bilir.
7 63673 Halk bilimi (folklor) ve Halk edebiyatı alanlarında derleme ve araştırma yapar.
8 63674 Türk Dili ve Edebiyatıyla ilgili araştırma projeleri yapabilecek bilgi ve yeteneğe sahip olur.
9 63675 Belgesel filmi, sinema filmi ve reklam filmi gibi alanlarda metin ve senaryo yazarlığı; gazete, dergi ve matbaalarda redaktörlük ve editörlük yapar.
10 63693 Alanda edinilen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir.
11 63688 Alanla ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
12 63676 Bu bilgi ve çözümleri eğitim-öğretim kurumlarında ya da bu kurumların dışındaki kurum ve kuruluşlar aracılığıyla toplumla paylaşır.
13 63694 Alan ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir.
14 63686 Alana dair yenilikçi projeler hazırlar.
15 63689 Alan ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir.
16 63687 Bu projelere alanla ilgili kişi ve kuruluşları dâhil eder.
17 63678 Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilir.
18 63690 Alanda edinilen ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
19 63691 Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmeyi yönlendirebilir.
20 63692 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilir.
21 63677 Alandaki bilgiye erişim kaynaklarını (kütüphaneler, online kaynaklar, veri tabanları vs.) kullanabilir.
22 63679 Alan ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme, düşünceleri ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
23 63680 Alan ile ilgili konularda düşünceleri ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilir.
24 63681 Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşanılan sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilir.
25 63682 İletişim ve etkinlikler için yazılı, işitsel, görsel ve sosyal medyayı kullanabilir.
26 63683 Alan ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
27 63684 Eleştirel bir biçimde alanda derinlemesine bilgi sahibi olur.
28 63685 Alana ilişkin gelişmelerden haberdar olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Öğrenme Çıktısı
1 1 2
2
3
4
5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek