Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TDE330 Halk Şiiri Metin Tahlili 927003 3 6 5

Dersin Amacı

Tahlil kavramı ve halk şiiri tahlil metotları hakkında bilgi sahibi olmak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Şahin Köktürk

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Mehmet Kaplan, Türk Edebiyatı Üzerinde Araştırmalar 3 Tip Tahlilleri Mehmet Kaplan, Şiir Tahlilleri 1-2 Mehmet Kaplan, Hikaye Tahlilleri Ömür Ceylan, Tasavvufi Şiir Şerhleri İsmail Tunalı, Sanat Ontolojisi Şerif Aktaş, Şiir Tahlili Teori Uygulama İsmail Çetişli, Metin Tahlillerine Giriş 1 Şiir, 2 Hikaye Roman Tiyatro Nurullah Çetin, Şiir Çözümlemesi Nurullah Çetin, Roman Çözümlemesi Nurullah Çetin, Şiir Tahlilleri 1 Mine Mengi, “Metin Şerhi, Tahlili ve Tenkidi Üzerine”, http://turkoloji.cu.edu.tr/ESKI%20TURK%20%20EDEBIYATI/6.php Ontolojik yaklaşımla metin tahlili örnekleri: Yahya Kemal’in “Sessiz Gemi”, C. S. Tarancı’nın “Gün Eksilmesin Penceremden” şiirlerine İsmail Tunalı, Bâki’nin bir gazeline Dursun Ali Tökel (Yedi İklim, Mayıs 1996, S.74, s.53); M. Kaya Bilgegil’in “Yalnızlık” mensûresine, Ömer Selim (Türklük Bilimi Araştırmaları, Mayıs 1997, s.133); Turgut Uyar’ın “Göğe Bakma Durağı” adlı şiirine Ahmet Cüneyt Issı (Yedi İklim, Eylül 1997, S.90, s.43); C.S.Tarancı’nın “Değirmen” şiirine Fikret Uslucan (Hece Dergisi, Ekim 2001, S.58, s.71); bu Bayburtlu Zihni’nin bir ağıt-koşmasına Şahin Köktürk (Millî Folklor, Sayı 60)

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Ontolojik, Tahlil Metodu,Propp Metodu, Performans Teori, Metinlerarası İlişkiler

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 15 15
2 Final Sınavı 1 25 25
5 Derse Katılım 2 10 20
34 Okuma 3 5 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tahlil, çözümleme, şerh, yorumlama kavramları 1. Tahlil, Çözümleme, Şerh, Yorumlama Kavramları.docx
2 Tahlil metotları hakkında bilgi (Ontolojik, psikanalitik vd.)
3 Ontolojik Tahlil Metodu 2. Tahlil Metotları Hakkında Bilgi (Ontolojik, Psikanalitik vd..docx
3. Ontolojik Tahlil Metodu.docx
4 Metinlerararası ilişkiler yöntemi 4. Metinlerararası İlişkiler Yöntemi.docx
5 folklor poetikası 5. Folklor Poetikası.docx
6 redif merkezli yaklaşım 6. Redif Merkezli Yaklaşım.docx
7 Ontolojik tahlil metoduyla şiirler çözümleme 7. Ontolojik Tahlil Metoduyla Şiirler Çözümleme.docx
8 Ontolojik tahlil metoduyla şiirler çözümleme 8. Ontolojik Tahlil Metoduyla Şiirler Çözümleme.docx
9 Metinlerarası ilişkiler yöntemiyle şiirler çözümleme 9. Metinlerarası İlişkiler Yöntemiyle Şiirler Çözümleme.docx
10 Sınav 10. ARASINAV.docx
11 Redif merkezli yaklaşımla şiir çözümleme 11. Redif Merkezli Yaklaşımla Şiir Çözümleme.docx
12 Redif merkezli yaklaşımla şiir çözümleme 12. Redif Merkezli Yaklaşımla Şiir Çözümleme.docx
13 Söz sanatları açısından şiir tahlili 13. Söz Sanatları Açısından Şiir Tahlili.docx
14 Bir şiiri farklı metotlarla çözümleme 14. Bir Şiiri Farklı Metotlarla Çözümleme.docx
15

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1424649 Öğrenci tahlil kavramını kavrar.
2 1424881 Çeşitli tahlil yöntemleriyle halk şiiri metinlerini tahlil eder.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71436 Öğrenciler Türk Dili ve Edebiyatının başlangıçtan günümüze kadar gelişimini ve tarihçesini bilir.
2 71437 Türk Dili ve Edebiyatı alanında araştırma ve çalışma yapabilmenin temel bilgi ve becerilerine sahip olur.
3 71438 Türkçeyi en güzel şekilde kullanabilmek ve kendini ifade edebilme yeteneği kazanır.
4 71439 Dil, kültür ve edebiyat alanlarında gelişmiş bir duyarlılık ve zevke sahip olur.
5 71440 Eski harflerle yazılmış edebi metinleri okuma, yazma ve anlama bilgi ve becerisine sahip olur.
6 71441 Tarihi ve çağdaş Türk lehçelerini temel seviyede bilir.
7 71442 Halk bilimi (folklor) ve Halk edebiyatı alanlarında derleme ve araştırma yapar.
8 71443 Türk Dili ve Edebiyatıyla ilgili araştırma projeleri yapabilecek bilgi ve yeteneğe sahip olur.
9 71444 Belgesel filmi, sinema filmi ve reklam filmi gibi alanlarda metin ve senaryo yazarlığı; gazete, dergi ve matbaalarda redaktörlük ve editörlük yapar.
10 71462 Alanda edinilen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir.
11 71457 Alanla ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
12 71445 Bu bilgi ve çözümleri eğitim-öğretim kurumlarında ya da bu kurumların dışındaki kurum ve kuruluşlar aracılığıyla toplumla paylaşır.
13 71463 Alan ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir.
14 71455 Alana dair yenilikçi projeler hazırlar.
15 71458 Alan ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir.
16 71456 Bu projelere alanla ilgili kişi ve kuruluşları dâhil eder.
17 71447 Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilir.
18 71459 Alanda edinilen ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
19 71460 Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmeyi yönlendirebilir.
20 71461 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilir.
21 71446 Alandaki bilgiye erişim kaynaklarını (kütüphaneler, online kaynaklar, veri tabanları vs.) kullanabilir.
22 71448 Alan ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme, düşünceleri ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
23 71449 Alan ile ilgili konularda düşünceleri ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilir.
24 71450 Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşanılan sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilir.
25 71451 İletişim ve etkinlikler için yazılı, işitsel, görsel ve sosyal medyayı kullanabilir.
26 71452 Alan ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
27 71453 Eleştirel bir biçimde alanda derinlemesine bilgi sahibi olur.
28 71454 Alana ilişkin gelişmelerden haberdar olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Öğrenme Çıktısı
1 2 2 2 2 1 2 1 3 2 2 1 2 1 2 2 1 3 4 2 2 1 4 5 3 4
2 2 2 2 2 1 2 1 3 2 2 1 2 1 2 2 1 3 4 2 2 1 4 5 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek