Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TDE407 Aşık Edebiyatı-I 927001 4 7 5

Dersin Amacı

Aşık edebiyatının tarihi süreci, aşık edebiyatında nesir ve nazım konularında bilgi vermek. 16. yy aşık edebiyatı temsilcileri tanımak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Cafer ÖZDEMİR

Ön Koşul Dersleri

Yok.

Önerilen Diğer Hususlar

Yok.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Fuat Köprülü, Türk Saz Şairleri Pertev Naili Boratav, İzahlı Halk Şiiri Antolojisi Ahmet Kabaklı, Türk Edebiyatı 2. Cilt M. Öcal Oğuz vd., Türk Halk Edebiyatı El Kitabı M. Öcal Oğuz, Halk Şiirinde Tür Şekil Makam Erman Artun, Aşıklık Geleneği ve Aşık Edebiyatı Erman Artun, Aşık Edebiyatı Metin Tahlilleri Erman Artun, Türk Halk Edebiyatına Giriş Metin Özarslan, Erzurum Aşıklık Geleneği Doğan Kaya, Aşık Edebiyatı Araştırmaları Türk Dili Dergisi Türk Halk Şiiri Özel Sayısı Umay Günay, Türkiye’de Aşık Tarzı Şiir Geleneği ve Rüya Motifi İlhan Başgöz, Biyografik Halk Hikayeleri Ensar Aslan, Çıldırlı Aşık Şenlik Aşıklar hakkında hazırlanan biyografik eserler (Köroğlu, Karacoğlan, Aşık Ömer, Dertli, Seyrani, Dadaloğlu, Erzurumlu Emrah, Aşık Veysel, Ruhsati, Halil Karabulut)

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok.

Dersin İçeriği

Aşık edebiyatının tarihi süreci, günümüzdeki durumu ve 16.yy aşık edebiyatı temsilcileri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 40 40
2 Final Sınavı 1 60 60

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Âşık Edebiyatının tarihî süreci hakkında genel bilgi (İslamiyet öncesi)
2 İslamiyet öncesi ilk şairler ve bu dönemde kullanılan nazım şekilleri
3 Âşık Edebiyatının tarihî süreci hakkında genel bilgi (İslamiyet sonrası)
4 Âşık Edebiyatı temsilcilerine verilen adlar ve bu temsilcilerin özellikleri
5 Âşık Edebiyatı temsilcilerinin yetişmeleri
6 Âşık Edebiyatının tarihî süreci hakkında genel bilgi (Günümüzde)
7 Âşık Edebiyatında nesir
8 Âşık Edebiyatında nazım
9 Yüzyıllara göre Âşık Edebiyatı ( 16. yüzyıl)
10 Sınav
11 Köroğlu (tarihî hayatı, şiirleri)
12 Köroğlu (Efsenevî hayatı, hikayeleri)
13 Karacoğlan (Hayatı, edebî şahsiyeti )
14 Karacaoğlan şiirlerinden örnekler ve tahlil
15

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1199012 Öğrenci aşık edebiyatının tarihi seyrini ve günümüzdeki halini bilir.
2 1199106 16.yy aşık edebiyatı temsilcilerini tanır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63667 Öğrenciler Türk Dili ve Edebiyatının başlangıçtan günümüze kadar gelişimini ve tarihçesini bilir.
2 63668 Türk Dili ve Edebiyatı alanında araştırma ve çalışma yapabilmenin temel bilgi ve becerilerine sahip olur.
3 63669 Türkçeyi en güzel şekilde kullanabilmek ve kendini ifade edebilme yeteneği kazanır.
4 63670 Dil, kültür ve edebiyat alanlarında gelişmiş bir duyarlılık ve zevke sahip olur.
5 63671 Eski harflerle yazılmış edebi metinleri okuma, yazma ve anlama bilgi ve becerisine sahip olur.
6 63672 Tarihi ve çağdaş Türk lehçelerini temel seviyede bilir.
7 63673 Halk bilimi (folklor) ve Halk edebiyatı alanlarında derleme ve araştırma yapar.
8 63674 Türk Dili ve Edebiyatıyla ilgili araştırma projeleri yapabilecek bilgi ve yeteneğe sahip olur.
9 63675 Belgesel filmi, sinema filmi ve reklam filmi gibi alanlarda metin ve senaryo yazarlığı; gazete, dergi ve matbaalarda redaktörlük ve editörlük yapar.
10 63693 Alanda edinilen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir.
11 63688 Alanla ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
12 63676 Bu bilgi ve çözümleri eğitim-öğretim kurumlarında ya da bu kurumların dışındaki kurum ve kuruluşlar aracılığıyla toplumla paylaşır.
13 63694 Alan ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir.
14 63686 Alana dair yenilikçi projeler hazırlar.
15 63689 Alan ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir.
16 63687 Bu projelere alanla ilgili kişi ve kuruluşları dâhil eder.
17 63678 Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilir.
18 63690 Alanda edinilen ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
19 63691 Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmeyi yönlendirebilir.
20 63692 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilir.
21 63677 Alandaki bilgiye erişim kaynaklarını (kütüphaneler, online kaynaklar, veri tabanları vs.) kullanabilir.
22 63679 Alan ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme, düşünceleri ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
23 63680 Alan ile ilgili konularda düşünceleri ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilir.
24 63681 Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşanılan sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilir.
25 63682 İletişim ve etkinlikler için yazılı, işitsel, görsel ve sosyal medyayı kullanabilir.
26 63683 Alan ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
27 63684 Eleştirel bir biçimde alanda derinlemesine bilgi sahibi olur.
28 63685 Alana ilişkin gelişmelerden haberdar olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek