Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TDE435 Köken Bilgisi İncelemeleri 927003 4 7 5

Dersin Amacı

Etimoloji kavramlarının, yöntem ve öneminin kavratılması, temel niteliklerine göre Türkçe sözcüklerin ayırt edilmesi

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Serkan ŞEN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Eren, Hasan, Etimoloji Çalışmaları Stachowski, Marek, Etimoloji Çolak, Gülcan, Türkçede Fosil Kelimeler Tietze, Andreas, Tarihi ve Etimolojik Türkiye Türkçesi Lügati Gülensoy, Tuncer, Türkiye Türkçesindeki Türkçe Sözcüklerin Köken Bilgisi Sözlüğü I- II Clauson, Sir Gerard, An Etymological Dictionary of Pre – Thirteenth - Century Turkish Tekin, Şinasi, İştikakçının Köşesi Tekin, Talat, Türkoloji Eleştirileri

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Etimoloji kavramları, yöntemleri, uygulamaları ve yapılan çalışmalar

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 25 25
2 Final Sınavı 1 25 25
5 Derse Katılım 1 25 25
34 Okuma 12 4 48

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Köken bilgisinin tanımı, tarihi gelişimi ve Türkiye’deki seyri
2 Türkçenin etimolojik sözlükleri
3 Türkçe sözcüklerin temel özellikleri
4 Türkçede alıntı sözcükler
5 Türkçede verinti sözcükler
6 Fosil ve eskicil sözcükler
7 Türkçede ek kalıplaşması olayları
8 Türkçenin söz yapım yöntemleri
9 Türkçenin söz yapım yöntemlerinden sapma
10 Ara sınav
11 Halk etimolojisi
12 Geçmişten günümüze Türkçenin söz yapımında değişen eğilimler
13 Etimolojik yaklaşımın temel ilkeleri
14 Örnek uygulamaların tahlili

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1476260 Öğrenciler, Türkçe ve yabancı kelimeleri ayırt eder.
2 1476261 Türkçede söz yapım yöntemlerini kavrar.
3 1476262 Etimoloji ile ilgili temel kavramları bilir.
4 1476263 Halk etimolojisi ile çözümlenen sözcükleri ayırt eder.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 79288 Türkçenin geçmişte ve günümüzde gözlemlenebilen dil özellikleri hakkında bilgi sahibi olur, çıkarımlar yapar; Türkçeyi sözlü ve yazılı olarak güzel ve doğru kullanır.
2 79289 Tarihî ve çağdaş Türk lehçelerinin dönemleri, eserleri, şahsiyetleri hakkında temel düzeyde bilgi sahibi olur.
3 79291 Türk halk edebiyatı kapsamında değerlendirilen konuları, edebî şahsiyetleri ve eserlerini tanır.
4 79293 Toplumda yaşayan/yaşatılan gelenek-görenek, inanç, âdet ve uygulamalar ile bunların kökenleri hakkında bilgi sahibi olur.
5 79294 Başlangıcından günümüze kadar Türk edebiyatının tarihî gelişimi, genel yapısı, genel özellikleri, kaynakları, kronolojisi, temsilcileri, önemli eserleri, vezinleri ve nazım şekilleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olur.
6 79290 Dil bilimi ve dil bilgisi yöntemlerinden hareketle Türk dili ile ilgili konularda değerlendirme yapabilir, sorunlara çözüm önerileri üretir.
7 79296 İslâmiyet öncesi Türk edebiyatı, klasik Türk edebiyatı, Türk halk edebiyatı ile Tanzimat, Servet-i Fünûn, Fecr-i Âtî, Millî Edebiyat, Cumhuriyet dönemlerindeki edebî gelişim ve değişimleri bilir, kıyaslar, izah eder; çağın getirdiği yeni dil ve edebiyat sorunları hakkında farkındalık elde eder.
8 79298 Türk Dili ve Edebiyatı’nın bütün bilim dallarında öğrendiklerini bilimsel ilkeler doğrultusunda ve felsefe/tarih/sosyoloji/psikoloji vd. sosyal/insanî bilimlerden yararlanarak doğru ve yeterli anlar, inceler; karşılaştığı dil ve edebiyat problemleri için disiplinlerarası yaklaşımla çözümler üretir.
9 79295 Türk Edebiyatı ürünlerini kuran estetik bakış açısına sahip olur.
10 79297 Türk Edebiyatı’nda üretilen edebî eserleri tür, yapı, dil, tema, edebî akım, edebî kuram, zihniyet, kültür, felsefe, sosyoloji, psikoloji, tarih, din gibi unsurlar açısından disiplinlerarası bir yaklaşımla tahlil eder, biçim ve içerik farklılaşmasını görür ve eleştirel olarak değerlendirir.
11 79299 Öğrendiği dil ve edebiyat bilgilerini kamu ve özel sektördeki tüm kurumlarda eğitim-öğretim amaçları doğrultusunda öğretir. Medya sektöründe (basılı ve görsel) metinlerin ana dilin doğru kullanılmasına dair redaktörlük yapar. Öğretici sertifikasını alması koşuluyla, yabancılara Türkçe öğretmenliği yapar.
12 79292 Halk bilimi (folklor) ve halk edebiyatı alanlarında derleme ve araştırma yapar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4
2 4
3 4
4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek