Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TDE406 Bilimsel Araştırma Teknikleri-II 927001 4 8 3

Dersin Amacı

Seçilecek bir konuyu bilimsel araştırma tekniklerine göre inceleyerek bir metin oluşturmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. İlknur TATAR KIRILMIŞ

Ön Koşul Dersleri

Yok.

Önerilen Diğer Hususlar

Yok.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Seyidoğlu, H. (2000). Bilimsel Araştırma ve Yazma El kitabı.. 8. bs. (Güzem Yayınları, No. 15) İstanbul: Güzem. 2. Baloğlu, B. (2009). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemi. 4. Bs. İstanbul: Der Yayınları. 3. Neuman, W.L. (2008). Toplumsal Araştırma Yöntemleri: Nitel ve Nicel Yaklaşımlar (2. cilt). 2. bs. Çev. Sedef Özge. İstanbul: Yayınodası. 4.Seçilen alanla ilgili diğer kaynaklar

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok.

Dersin İçeriği

Araştırma sorununun belirlenerek, verilerin tespiti, toplanması,verilerin analiz edilerek metin oluşturulması

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 2 50 1
4 Quiz 1 25 1
54 Ev Ödevi 1 25 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
19 Beyin Fırtınası 25 1 25
20 Rapor Hazırlama 25 1 25
21 Rapor Sunma 1 4 4
34 Okuma 23 1 23

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Araştırma Sorununun Tanımlanması ve Konunun Sınırlandırılması
2 Verilerin Tespiti ve Toplanması
3 Kaynak Taramasının Yapılması-Kütüphanelerden Yararlanma
4 Arşivlerden Yararlanma
5 E-Kaynaklardan Yararlanma
6 Sözlü Kaynaklardan Yararlanma
7 Yabancı Kaynakları Tarama-Kütüphane,Arşiv-E-Kaynak
8 Konuyla İlgili Diğer Alanlarda Kaynak Taraması Yapma-Disiplinlerarası Çalışma
9 Verilerin Analizi ve Metin Oluşturma
10 Ara Sınav
11 Verilerin Analizi ve Metin Oluşturma
12 Verilerin Analizi ve Metin Oluşturma
13 Kaynakça Hazırlama,Etik İhlaller ve İntihal
14 Hazırlanan Metinlerin Yazım ve Sunumlarıyla İlgili Diğer Hususlar

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1444175 Öğrenci bir konu seçerek, ilgili konuyu bilimsel araştırma tekniklerine göre inceleyerek bir metin oluşturur.
2 1444217 Seçilen saha ile ilgili veri toplaması yapılır
3 1444274 Verilerin akademik dil kullanılarak yazılması çalışmasına yönelik ön hazırlıklar yapılır.
4 1444333 Kaynakçaların yazılması ve düzenlenmesi.
5 1444503 Akademik yazı dilinin özellikleri kullanılarak çalışmanın bölümlerinin yazılması.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71436 Türkçenin geçmişte ve günümüzde gözlemlenebilen dil özellikleri hakkında bilgi sahibi olur, çıkarımlar yapar; Türkçeyi sözlü ve yazılı olarak güzel ve doğru kullanır.
2 71437 Türk Dili ve Edebiyatı alanında araştırma ve çalışma yapabilmenin temel bilgi ve becerilerine sahip olur.
3 71438 Türkçeyi en güzel şekilde kullanabilmek ve kendini ifade edebilme yeteneği kazanır.
4 71439 Dil, kültür ve edebiyat alanlarında gelişmiş bir duyarlılık ve zevke sahip olur.
5 71440 Eski harflerle yazılmış edebi metinleri okuma, yazma ve anlama bilgi ve becerisine sahip olur.
6 71441 Tarihi ve çağdaş Türk lehçelerini temel seviyede bilir.
7 71442 Halk bilimi (folklor) ve Halk edebiyatı alanlarında derleme ve araştırma yapar.
8 71443 Türk Dili ve Edebiyatıyla ilgili araştırma projeleri yapabilecek bilgi ve yeteneğe sahip olur.
9 71444 Belgesel filmi, sinema filmi ve reklam filmi gibi alanlarda metin ve senaryo yazarlığı; gazete, dergi ve matbaalarda redaktörlük ve editörlük yapar.
10 71462 Alanda edinilen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir.
11 71457 Alanla ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
12 71445 Bu bilgi ve çözümleri eğitim-öğretim kurumlarında ya da bu kurumların dışındaki kurum ve kuruluşlar aracılığıyla toplumla paylaşır.
13 71463 Alan ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir.
14 71455 Alana dair yenilikçi projeler hazırlar.
15 71458 Alan ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir.
16 71456 Bu projelere alanla ilgili kişi ve kuruluşları dâhil eder.
17 71447 Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilir.
18 71459 Alanda edinilen ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
19 71460 Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmeyi yönlendirebilir.
20 71461 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilir.
21 71446 Alandaki bilgiye erişim kaynaklarını (kütüphaneler, online kaynaklar, veri tabanları vs.) kullanabilir.
22 71448 Alan ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme, düşünceleri ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
23 71449 Alan ile ilgili konularda düşünceleri ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilir.
24 71450 Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşanılan sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilir.
25 71451 İletişim ve etkinlikler için yazılı, işitsel, görsel ve sosyal medyayı kullanabilir.
26 71452 Alan ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
27 71453 Eleştirel bir biçimde alanda derinlemesine bilgi sahibi olur.
28 71454 Alana ilişkin gelişmelerden haberdar olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Öğrenme Çıktısı
1 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
5 4 4 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek