Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TDE428 Postmodernist Edebi Yaklaşımlar 927003 4 8 5

Dersin Amacı

Belirli otoriteler tarafından kurulan her türlü kesinliğe, belirlenmişliğe karşı bir reddiye olarak postmodernizm ve bunun edebiyat teorilerine etkileri

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Atiye Gülfer Gündoğdu

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

*Jean-François Lyotard, Postmodern Durum, Çev. İsmet Birkan, BilgeSu Yay. *Jean Baudrillard, Simülakrlar ve Simülasyon, Çev. Umut Adanır, Doğu Batı Yay. *Stuart Sim, Postmodern Düşüncenin Eleştirel Sözlüğü, Çev. Mukadder Erkan-Ali Utku, E-babil Yay. *David Harvey, Postmodernliğin Durumu, Çev. Sungur Savran, Metis *Peter Zima, Modern Edebiyat Teorilerinin Felsefesi, Çev. Mustafa Özsarı, Hece *Niall Lucy, Postmodern Edebiyat Kuramı, Çev. Aslıhan Aksoy, Ayrıntı Yay. *Yıldız Ecevit, Türk Romanında Postmodenist Açılımlar, İletişim *Postmodernizm ve Hoşnutsuzlukları, Zygmunt Bauman, Ayrıntı Yay. *Gencay Şaylan, Postmodernizm, İmge Yay. *Bedia Koçakoğlu, Postmodernizm Anlamsızlığın Anlamı, Hece *Ahmet Oktay, Postmodern Tahayyüle İtirazlar *Roman Kuramına Giriş, Zekiye Antakyalıoğlu, Ayrıntı Yay. *Patricia Waugh, Metafiction: Theory Practice of Self-Conscious Fiction, Routledge Patricia Waugh, Postmodernism: A Reader, Routledge Linda Hutcheon, A Poetics of Postmodernism: History, Theory, Fiction, Routledge, Ihab Hassan, The Postmodern Turn and The Dismemberment of Orpheus

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

*Kusursuz teoriler şeklinde adlandırılan ve otoriteleri tartışılmaz olan ‘büyük anlatı’ların yıkılması olarak postmodernizm *Şüpheci, anti-temelci ve otoriteye karşı hoşnutsuz tavrı itibariyle postmodernizm *postmodern edebiyat teorileri (postyapısalcılık, postklasik anlatı bilim, okur merkezli teoriler, postmodern tarih kuramı vs.) *Türk ve Dünya edebiyatında postmodernist açılımlar

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 1 21
29 Bireysel Çalışma 10 5 50

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Postmodernizmin Gündelik Yaşamımız İçindeki Tezahürleri
2 Lyotard, Postmodern Durum, Büyük Anlatıların Yıkılması
3 Lyotard, Postmodern Durum, Büyük Anlatıların Yıkılması
4 Postmodernizmin Sınırlılıkları: Rölativizm, Aşırı Yorum
5 Türk ve Dünya edebiyatında postmodernist açılımlar: Simülakr, Simülasyon, Don Delillo, Beyaz Gürültü
6 Türk ve Dünya edebiyatında postmodernist açılımlar Metafiction, Kendi Kaydını Geçiren Öykü, John Barth
7 Türk ve Dünya edebiyatında postmodernist açılımlar: Metinlerarasılık, Borges, Don Kişot'un Yazarı Pierre Menard/Ahmet Mithat Efendi, İstanbul’da Don Kişot
8 Türk ve Dünya edebiyatında postmodernist açılımlar: Üç Anlatı, Hilmi Yavuz
9 Arasınav
10 Postmodern edebiyat teorileri: postyapısalcılık
11 Postmodern edebiyat teorileri: postklasik anlatı bilim
12 Postmodern edebiyat teorileri:okur merkezli teoriler
13 Postmodern edebiyat teorileri:postmodern tarih teorisi
14 Değerlendirme: postmodern edebiyat teorilerinin imkan ve sınırlılıklarını

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1537657 Büyük anlatıların yıkılması olarak postmodernizmin doğasını keşfeder.
2 1537658 Postmodern edebiyat teorilerinin imkan ve sınırlılıklarını farkeder.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71436 Türkçenin geçmişte ve günümüzde gözlemlenebilen dil özellikleri hakkında bilgi sahibi olur, çıkarımlar yapar; Türkçeyi sözlü ve yazılı olarak güzel ve doğru kullanır.
2 71437 Türk Dili ve Edebiyatı alanında araştırma ve çalışma yapabilmenin temel bilgi ve becerilerine sahip olur.
3 71438 Türkçeyi en güzel şekilde kullanabilmek ve kendini ifade edebilme yeteneği kazanır.
4 71439 Dil, kültür ve edebiyat alanlarında gelişmiş bir duyarlılık ve zevke sahip olur.
5 71440 Eski harflerle yazılmış edebi metinleri okuma, yazma ve anlama bilgi ve becerisine sahip olur.
6 71441 Tarihi ve çağdaş Türk lehçelerini temel seviyede bilir.
7 71442 Halk bilimi (folklor) ve Halk edebiyatı alanlarında derleme ve araştırma yapar.
8 71443 Türk Dili ve Edebiyatıyla ilgili araştırma projeleri yapabilecek bilgi ve yeteneğe sahip olur.
9 71444 Belgesel filmi, sinema filmi ve reklam filmi gibi alanlarda metin ve senaryo yazarlığı; gazete, dergi ve matbaalarda redaktörlük ve editörlük yapar.
10 71462 Alanda edinilen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir.
11 71457 Alanla ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
12 71445 Bu bilgi ve çözümleri eğitim-öğretim kurumlarında ya da bu kurumların dışındaki kurum ve kuruluşlar aracılığıyla toplumla paylaşır.
13 71463 Alan ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir.
14 71455 Alana dair yenilikçi projeler hazırlar.
15 71458 Alan ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir.
16 71456 Bu projelere alanla ilgili kişi ve kuruluşları dâhil eder.
17 71447 Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilir.
18 71459 Alanda edinilen ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
19 71460 Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmeyi yönlendirebilir.
20 71461 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilir.
21 71446 Alandaki bilgiye erişim kaynaklarını (kütüphaneler, online kaynaklar, veri tabanları vs.) kullanabilir.
22 71448 Alan ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme, düşünceleri ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
23 71449 Alan ile ilgili konularda düşünceleri ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilir.
24 71450 Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşanılan sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilir.
25 71451 İletişim ve etkinlikler için yazılı, işitsel, görsel ve sosyal medyayı kullanabilir.
26 71452 Alan ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
27 71453 Eleştirel bir biçimde alanda derinlemesine bilgi sahibi olur.
28 71454 Alana ilişkin gelişmelerden haberdar olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Öğrenme Çıktısı
1 2 4 2 5 1 1 1 4 4 4 4 1 4 4 4 2 2 5 3 5 5 5 3 4 5 5 5 5
2 2 4 2 5 1 1 1 4 4 3 4 1 4 4 4 2 2 5 3 5 5 5 3 4 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek