Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TDE434 Divan Edebiyatı ve Tarih 927003 4 8 5

Dersin Amacı

Divan Edebiyatın tarih ve sosyal hayatla ilişkisini anlayabilmek ve divan edebiyatına tarihsel perspektifle bakabilmek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Muhammed İkbâl GÜLER

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Osmanlı Türkçesi'ne ait lügat çalışmaları yapmak ve kelimelere hâkim olmak.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Özge Öztekin, Divanlardan Yansıyan Görüntüler, Ürün Y., Ankara, 2006; Mustafa ASLAN, "Klasik Şiirde Bir uslup Dinamiği olarak Ebced, İKÜ y. İst. 2009; Nihat Sami (1977), Resimli Türk Edebiyatı Tarihi I-II, İstanbul: MEB Yayınları; Mengi, Mine (1997) Eski Türk Edebiyatı Tarihi. Ankara: Akçağ; İsen, Dr.Mustafa-Dr. Muhsin Macit v.d (2002) Eski Türk Edebiyatı El Kitabı. Ankara: Grafiker

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Tarih bilimi ile divan edebiyatının ilişkisi. Divan şiirinde maddi kültür ve sosyal hayatın izleri. Divan şiirinde ebced hesabının kullanımı.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
4 Quiz 2 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 10 10
5 Derse Katılım 10 2 20
8 Rehberli Problem Çözümü 10 2 20
54 Ev Ödevi 3 5 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Klasik Türk Edebiyatı tarihinin genel seyri hakkında bilgi verilecek ve 13 ile 14. Yüzyıllar arasında kuruluş çağını yaşayan Osmanlı dönemi edebiyatının tarihî seyrine giriş yapılacaktır. Divan Edebiyatı ve Tarih (1. HAFTA)r.pptx
Divan Edebiyatı ve Tarih (1. HAFTA).docx
2 13 ile 14. Yüzyıllar arasında kuruluş çağını yaşayan Osmanlı dönemi edebiyatında manzum ve mensur eserler veren sanatçılar ve eserleri hakkında bilgi verilecektir. Divan Edebiyatı ve Tarih (2. HAFTA).docx
Divan Edebiyatı ve Tarih (2. HAFTA)r.pptx
3 15. yüzyıl Osmanlı dönemi edebiyatının genel özellikleri ile bu dönemde manzum ve mensur eserler veren sanatçılar ve eserleri hakkında bilgi verilecektir. Divan Edebiyatı ve Tarih (3. HAFTA)r.pptx
Divan Edebiyatı ve Tarih (3. HAFTA).docx
4 XIII – XV. Yüzyıllar arası erken dönemin özellikleri genel hatlarıyla özetlenecek ve Aydın Kırman’ın “Gazelin Garip Olduğu Devirlerde Garibi Gazelden Okumak Necâtî’nin “Garîb” Redifli İlk Gazeli” başlıklı makalesi incelenecektir. Divan Edebiyatı ve Tarih (4. HAFTA EK)r.pptx
Divan Edebiyatı ve Tarih (4. HAFTA)r.pptx
Divan Edebiyatı ve Tarih (4. HAFTA).docx
AYDIN KIRMAN-GAZELİN GARİP OLDUĞU DEVİRLERDE GARİBİ GAZELDEN OKUMAK NECATİ'NİN GARİB REDİFLİ İLK GAZELİ.pdf
5 16. yüzyıl Osmanlı dönemi edebiyatının genel özellikleri ile bu dönemde manzum ve mensur eserler veren sanatçılar ve eserleri hakkında bilgi verilecektir. Divan Edebiyatı ve Tarih (5. HAFTA)r.pptx
Divan Edebiyatı ve Tarih (5. HAFTA).docx
6 16. yüzyıl şairlerinden Fuzûlî’nin hayatı, edebî kişiliği işlenecek olup “Su Kasidesi” adlı eserinden örnek beyitler incelenecektir.. Divan Edebiyatı ve Tarih (6. HAFTA)r.pptx
Divan Edebiyatı ve Tarih (6. HAFTA).docx
7 17. yüzyıl Osmanlı dönemi edebiyatının genel özellikleri ile bu dönemde manzum ve mensur eserler veren sanatçılar ve eserleri hakkında bilgi verilecektir. Divan Edebiyatı ve Tarih (7. HAFTA)r.pptx
Divan Edebiyatı ve Tarih (7. HAFTA).docx
8 17. yüzyıl şairlerinden Neşâtî’nin hayatı ve “Nihânuz” redifli gazeli işlenecektir. Divan Edebiyatı ve Tarih (8. HAFTA).docx
8. HAFTA EK_ÂYÎNEYE DÜŞEN SIR NİHÂNUZ GAZELİNİ ŞERH VE TAHLİL DENEMESİ.pdf
Divan Edebiyatı ve Tarih (8. HAFTA)r.pptx
8 Hafta ek_İskender Pala Ref’-i Taayyün’den atom çekirdeğine.docx
9 Ara sınav
10 18. yüzyıl Osmanlı dönemi edebiyatının genel özellikleri ile bu dönemde manzum ve mensur eserler veren sanatçılar ve eserleri hakkında bilgi verilecektir. Divan Edebiyatı ve Tarih (10. HAFTA)r.pptx
Divan Edebiyatı ve Tarih (10. HAFTA).docx
11 18. yüzyıl şairlerinden Şeyh Gâlib, hayatı ve “Düştü” redifli gazeli incelenecektir. 11. HAFTA EK_ŞEYH GALİB'İN BİR ŞARKISINI ŞERH DENEMESİ.pdf
Divan Edebiyatı ve Tarih (11. HAFTA)r.pptx
Divan Edebiyatı ve Tarih (11. HAFTA).docx
12 19. yüzyıl Osmanlı dönemi edebiyatının genel özellikleri ile bu dönemde manzum ve mensur eserler veren sanatçılar ve eserleri hakkında bilgi verilecektir. Divan Edebiyatı ve Tarih (12. HAFTA)r.pptx
Divan Edebiyatı ve Tarih (12. HAFTA).docx
13 19. yüzyıl şairlerinden Enderunlu Vâsıf, hayatı ve “Gönlümdeki” redifli gazeli incelenecektir. Divan Edebiyatı ve Tarih (13. HAFTA).docx
13. HAFTA EK_Ahmet Doğan_Enderunlu Vâsıf'ın Gönlümdeki Redifli Gazelinde Tasavvufî Söylem.pdf
14 Genel değerlendirme Divan Edebiyatı ve Tarih (14. HAFTA).docx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1365718 Divan Edebiyatı ile Tarih bilimi arasında ilişki kurar
2 1367263 Divan şiirinin sadece soyut bir edebiyat olmadığının farkına varır.
3 1373689 Divan şiirinde tarihsel verilere ulaşmak yoluyla tarih arşivlerine katkıda bulunur
4 1366692 Gerçek yer ve zaman kavramlarını Divan şiirinde görür.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71436 Öğrenciler Türk Dili ve Edebiyatının başlangıçtan günümüze kadar gelişimini ve tarihçesini bilir.
2 71437 Türk Dili ve Edebiyatı alanında araştırma ve çalışma yapabilmenin temel bilgi ve becerilerine sahip olur.
3 71438 Türkçeyi en güzel şekilde kullanabilmek ve kendini ifade edebilme yeteneği kazanır.
4 71439 Dil, kültür ve edebiyat alanlarında gelişmiş bir duyarlılık ve zevke sahip olur.
5 71440 Eski harflerle yazılmış edebi metinleri okuma, yazma ve anlama bilgi ve becerisine sahip olur.
6 71441 Tarihi ve çağdaş Türk lehçelerini temel seviyede bilir.
7 71442 Halk bilimi (folklor) ve Halk edebiyatı alanlarında derleme ve araştırma yapar.
8 71443 Türk Dili ve Edebiyatıyla ilgili araştırma projeleri yapabilecek bilgi ve yeteneğe sahip olur.
9 71444 Belgesel filmi, sinema filmi ve reklam filmi gibi alanlarda metin ve senaryo yazarlığı; gazete, dergi ve matbaalarda redaktörlük ve editörlük yapar.
10 71462 Alanda edinilen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir.
11 71457 Alanla ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
12 71445 Bu bilgi ve çözümleri eğitim-öğretim kurumlarında ya da bu kurumların dışındaki kurum ve kuruluşlar aracılığıyla toplumla paylaşır.
13 71463 Alan ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir.
14 71455 Alana dair yenilikçi projeler hazırlar.
15 71458 Alan ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir.
16 71456 Bu projelere alanla ilgili kişi ve kuruluşları dâhil eder.
17 71447 Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilir.
18 71459 Alanda edinilen ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
19 71460 Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmeyi yönlendirebilir.
20 71461 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilir.
21 71446 Alandaki bilgiye erişim kaynaklarını (kütüphaneler, online kaynaklar, veri tabanları vs.) kullanabilir.
22 71448 Alan ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme, düşünceleri ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
23 71449 Alan ile ilgili konularda düşünceleri ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilir.
24 71450 Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşanılan sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilir.
25 71451 İletişim ve etkinlikler için yazılı, işitsel, görsel ve sosyal medyayı kullanabilir.
26 71452 Alan ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
27 71453 Eleştirel bir biçimde alanda derinlemesine bilgi sahibi olur.
28 71454 Alana ilişkin gelişmelerden haberdar olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 5
3 5
4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek