Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İKT211 Türkiyen'nin Sosyo-Ekonomik Yapısı 927003 2 3 4

Dersin Amacı

Türkiye'nin toplumsal ve iktisadi yapısının temel niteliklerine ilişkin öğrencilerin bilinç düzeyini yükseltmek, Türkiye'nin sosoyo-ekonomik sorunlarına ilişkin farkındalık oluşturmak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Işıl Alkan

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Türkiye Ekonomisi- Yakup Kepenek Değişim Sürecinde Türkiye-Mahfi Eğilmez Türkiye Ekonomisi-İlker Parasız Dünden Bugüne Türkiye , Tarih-Politika-Toplum ve Kültür- Metin Heper ve Sabri Sayarı

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Cumhuriyetin kuruluşundan bugüne Türkiye ekonomisinin geçirdiği aşamalara kısa bir bakış, günümüz Türkiye ekonomisinde temel sektörler ve sorunları, Türkiye'de toplumsal yapı ve toplumsal ekonomi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 0 100 1
2 Final Sınavı 0 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 5 5
2 Final Sınavı 1 5 5
3 Bütünleme Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
10 Tartışma 5 2 10
17 Alan Çalışması 2 10 20
21 Rapor Sunma 1 30 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş ve kavramlar
2 Osmanlı'nın yıkılışı ile Cumhuriyetin kuruluş yılları arası Türkiye'de sosyo-ekonomik yapıya bakış
3 1930-45 dönemindeTürkiye'de sosyo-ekonomik yapıya bakış
4 1945-62 döneminde toplumsal dönüşüm
5 1962-1975 döneminde toplumsal değişim
6 Dışa açık büyüme politikasına geçiş
7 Ekonominin dış dünyası; küreselleşmeyle gelen
8 Ara sınav
9 Türkiye'de sektörlerin gelişimi: Tarım Sektörü ve Önemi
10 Türkiye'de tarım sektörünün sorunları
11 Türkiye'de Sanayi Sektörü
12 Türkiye'de Hizmetler Sektörü
13 Türkiye'de Nüfus Politikalarının Evrimi
14 Türkiye'de Çalışma Yaşamı, İşgücü Piyasasının Temel Nitelikleri
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1268038 Öğrenciler geçmişten günümüze Türkiye'nin sosyo-ekonomik yapısı hakkında bilgi sahibi olacaktır.
2 1268039 Öğrenciler Türkiye'nin temel ekonomik sorunlarını daha iyi kavrayabilecek ve analiz edecektir.
3 1268040 Öğrenciler toplumsal ekonominin temel unsurlarını öğrenecektir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64211 İktisat alanında teorik ve uygulamalı analizler yapabilecek bilgi düzeyine sahiptir.
2 64212 İktisat alanında mesleki yayın, dergi vb. den oluşan literatürü takip edebilecek teknik lisana sahiptir.
3 64213 Ulusal ve uluslar arası düzeydeki iktisadi sorunlar konusunda bilgi sahibidir.
4 64214 Temel bilgisayar bilgisi (Microsoft Office) yanı sıra iktisadi analiz programlarını da (SAS, SPSS, E-views, Microfit v.b) kullanır.
5 64215 Mikroiktisat, makroiktisat, uluslararası iktisat, para teorisi, maliye teorisi vb. alanlarda edindiği kuramsal bilgileri, iktisat politikalarının etkilerini analiz etmede kullanır.
6 64216 Temel matematiksel iktisat, istatistik ve ekonometrik yöntemleri mikro ve makro iktisadi problemleri analiz etmede kullanma yetisine sahiptir.
7 64217 Bir ekonomide tüketicilerin ve üreticilerin karar alma biçimlerini ve iktisat politikalarının bu sürece etkilerini analiz edebilme becerisine sahiptir
8 64218 İktisadın bir sosyal bilim olarak diğer sosyal bilimlerle olan ilişkisinin bilincinde olarak, güncel olayları sosyo-ekonomik olarak değerlendirebilme becerisine sahiptir.
9 64219 İşyerinde çalışma alanı ile ilgili karşılaştığı sorunlar karşısında bilimsel veri ve bulguları kullanarak çözüm önerileri getirebilir.
10 64220 Para, banka, uluslararası ticaret ve finans, iktisadi büyüme ve kalkınma, politik iktisat, tarım ve çevre iktisadı, endüstriyel iktisat, çalışma ekonomisi, ekonometrik yöntemler vb. alanlardan birinde temel bir araştırma raporu hazırlayabilir.
11 64221 İktisat alanında geliştirilen kavramsal ve bilişsel bilgiyi veri toplama, yorumlama ve analizde kullanma, bu bilgileri alanı ile ilgili proje ve faaliyetleri yürütmede kullanma becerisine sahiptir.
12 64222 Ekonomideki modern teknikleri takım çalışması ortamında kullanabilme becerisine sahiptir.
13 64226 Edindiği bilgileri iş yerinde deneyime dönüştürme ve aktarma yetisine sahiptir.
14 64225 İktisat alanında uygulamalı proje çalışması yapabilir.
15 64224 İktisat alanında bireysel olarak ve grup içinde sorumluluk üstlenebilir; proje planlayabilir ve yönetebilir, çözümler üretebilir.
16 64223 Ekonomik modelleri sosyal ve ekonomik problemlerin çözümünde kullanabilir.
17 64229 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke olarak benimser.
18 64228 Ekonomik önermeleri ve olayları eleştirel bir yaklaşımla sorgulayabilir.
19 64227 Öğrendiklerini değerlendirerek neye ihtiyacı olduğuna karar verebilir.
20 64232 İktisat alanında çeşitli bilimsel etkinliklere katılır.
21 64231 İktisat alanına giren konularda görüş, düşünce ve önerilerini ilgili kişi ve kurumlara yazılı ve sözlü olarak aktarabilir, sosyal çevresi ile paylaşabilir.
22 64230 İktisat alanında yaptığı çalışmalardan elde ettiği sonuçları etkin bir biçimde yazılı ve sözlü olarak sunabilir.
23 64236 Çalışmalarında bilimsel ve mesleki etik ilkelerine uygun hareket eder.
24 64235 İktisadi süreçlerin ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrar, bu konuda bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır.
25 64234 Edindiği kavramsal ve bilişsel bilgi ve uzmanlığı uygulamaya dönüştürebilir ve işyeri ortamına aktarabilir.
26 64233 İktsat literatürünü izleyerek ekonomik sorunları somutlaştırabilir, teori ve ampirik koşullar arasındaki bağlantıları anlar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Öğrenme Çıktısı
1 2
2
3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek