Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İKT277 Medeni Hukuk 927003 2 3 4

Dersin Amacı

Medeni Hukukun Temel konuları olan Özel hukuka hâkim temel ilkeler, kişiler hukuku, aile hukuku, eşya hukuk ve miras hukuku alanlarındaki temel kavram ve ilkeler hakkında meslek alanıyla ilgili problemlerin çözümü ve meslek imkânlarının geliştirilmesi bakımından temel bir formasyonun kazandırılmasıdır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. Mustafa TİFTİK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Prof.Dr. Turgut AKINTÜRK, Medeni Hukuk, 17.Baskı, İstanbul 2012 Prof.Dr. Bilge ÖZTAN, Medeni Hukukun Temel Kavramları, 34.Baskı, Ankara 2011

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Medeni Hukuk Başlangıç Hükümleri; Medeni Kanunun Uygulanması, hâkimin takdir Yetkisi, hâkimin hukuk yaratması; hakların kazanılmasında iyiniyet, hakların kullanılmasında iyiniyet (dürüstlük) ilkesi, ispat yükü, resmi sicil ve senetler; Kişiler Hukuku Kurumları: Gerçek kişiler ,kişiliğin başlangıcı ve sona ermesi, ölüm ve gaiplik, hak ve fiil ehliyetleri; hısımlık ve yerleşim yeri; kişiliğin korunması, ad ve adın korunması, kişisel durum sicili; Tüzel Kişiler; tüzel kişilerin ehliyetleri, hak ve fiil ehliyetleri; tüzel kişiliğin sona ermesi, dağılma, dağıtılma; dernekler, vakıflar; Aile Hukuku Kurumları: Nişanlanma, evlenme, eşler arasındaki mal rejimleri; evliliğin sona ermesi: evlenmenin hükümsüzlüğü, boşanma sebepleri; hısımlık hukuku: soybağı kavramı ve soybağının hükümleri, velayet kavramı ve velayete bağlı olan ve olmayan hükümler; Miras Hukuku Müesseseleri: yasal mirasçılık, atanmış mirasçılık, ölüme bağlı tasarruflar, mirasın geçmesi; Eşya Hukuku Müesseseleri: Tapu sicili ve zilyetlik, Mülkiyet, sınırlı ayni haklar

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
1 Ara Sınav 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 5 5
5 Derse Katılım 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 25 1 25
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 25 1 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Medeni Hukuk Kavramı, Medeni Hukukun kapsamı, tüm özel hukuk alanında geçerli olan temel ilkeler
2 Hakların kazanılmasında iyiniyet ilkesi ve uygulanması,
3 Hakların kullanılmasında iyiniyet (dürüstlük) ilkesi ve uygulanması
4 İspat yükü ve istisnaları, resmi sicil ve senetler
5 Medeni Hukukta Kişiler: Gerçek ve tüzel kişiler
6 Gerçek kişilerde kişiliğin başlangıcı ve sona ermesi
7 Gerçek kişilerin hak ve fiil ehliyetleri
8 Fiil ehliyeti bakımından kişilerin sınıflandırılması
9 Kişilik hakları ve kişiliğin korunması davaları
10 Hısımlık ve yerleşim yeri
11 Tüzel Kişiler
12 Dernekler
13 Vakıflar
14 Aile hukukunun temel kavram ve ilkeleri

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
79464 1271491 Medeni Hukukun İlkelerini öğrenir.
79465 1271489 Türk Medeni Kanunu'nda düzenlenmiş başlangıç hükümlerini öğrenir.
79466 1271490 Medeni Hukukla ilgili her türlü metni anlayabilir.
79467 1271492 Medeni Hukuk Uygulamasına katkıda bulunabilecek bir bakış açısı kazanır.
79468 1271493 Yargı uygulamasını kolaylaştıracak pratiklik kazanır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64211 İktisat alanında teorik ve uygulamalı analizler yapabilecek bilgi düzeyine sahiptir.
2 64212 İktisat alanında mesleki yayın, dergi vb. den oluşan literatürü takip edebilecek teknik lisana sahiptir.
3 64213 Ulusal ve uluslar arası düzeydeki iktisadi sorunlar konusunda bilgi sahibidir.
4 64214 Temel bilgisayar bilgisi (Microsoft Office) yanı sıra iktisadi analiz programlarını da (SAS, SPSS, E-views, Microfit v.b) kullanır.
5 64215 Mikroiktisat, makroiktisat, uluslararası iktisat, para teorisi, maliye teorisi vb. alanlarda edindiği kuramsal bilgileri, iktisat politikalarının etkilerini analiz etmede kullanır.
6 64216 Temel matematiksel iktisat, istatistik ve ekonometrik yöntemleri mikro ve makro iktisadi problemleri analiz etmede kullanma yetisine sahiptir.
7 64217 Bir ekonomide tüketicilerin ve üreticilerin karar alma biçimlerini ve iktisat politikalarının bu sürece etkilerini analiz edebilme becerisine sahiptir
8 64218 İktisadın bir sosyal bilim olarak diğer sosyal bilimlerle olan ilişkisinin bilincinde olarak, güncel olayları sosyo-ekonomik olarak değerlendirebilme becerisine sahiptir.
9 64219 İşyerinde çalışma alanı ile ilgili karşılaştığı sorunlar karşısında bilimsel veri ve bulguları kullanarak çözüm önerileri getirebilir.
10 64220 Para, banka, uluslararası ticaret ve finans, iktisadi büyüme ve kalkınma, politik iktisat, tarım ve çevre iktisadı, endüstriyel iktisat, çalışma ekonomisi, ekonometrik yöntemler vb. alanlardan birinde temel bir araştırma raporu hazırlayabilir.
11 64221 İktisat alanında geliştirilen kavramsal ve bilişsel bilgiyi veri toplama, yorumlama ve analizde kullanma, bu bilgileri alanı ile ilgili proje ve faaliyetleri yürütmede kullanma becerisine sahiptir.
12 64222 Ekonomideki modern teknikleri takım çalışması ortamında kullanabilme becerisine sahiptir.
13 64226 Edindiği bilgileri iş yerinde deneyime dönüştürme ve aktarma yetisine sahiptir.
14 64225 İktisat alanında uygulamalı proje çalışması yapabilir.
15 64224 İktisat alanında bireysel olarak ve grup içinde sorumluluk üstlenebilir; proje planlayabilir ve yönetebilir, çözümler üretebilir.
16 64223 Ekonomik modelleri sosyal ve ekonomik problemlerin çözümünde kullanabilir.
17 64229 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke olarak benimser.
18 64228 Ekonomik önermeleri ve olayları eleştirel bir yaklaşımla sorgulayabilir.
19 64227 Öğrendiklerini değerlendirerek neye ihtiyacı olduğuna karar verebilir.
20 64232 İktisat alanında çeşitli bilimsel etkinliklere katılır.
21 64231 İktisat alanına giren konularda görüş, düşünce ve önerilerini ilgili kişi ve kurumlara yazılı ve sözlü olarak aktarabilir, sosyal çevresi ile paylaşabilir.
22 64230 İktisat alanında yaptığı çalışmalardan elde ettiği sonuçları etkin bir biçimde yazılı ve sözlü olarak sunabilir.
23 64236 Çalışmalarında bilimsel ve mesleki etik ilkelerine uygun hareket eder.
24 64235 İktisadi süreçlerin ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrar, bu konuda bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır.
25 64234 Edindiği kavramsal ve bilişsel bilgi ve uzmanlığı uygulamaya dönüştürebilir ve işyeri ortamına aktarabilir.
26 64233 İktsat literatürünü izleyerek ekonomik sorunları somutlaştırabilir, teori ve ampirik koşullar arasındaki bağlantıları anlar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Öğrenme Çıktısı
79464 1
79465
79466
79467
79468
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek