Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İKT272 Borçlar Hukuku 927003 2 4 4

Dersin Amacı

Türk borçlar hukukunun temel ilkelerinin ve sistematiğinin incelenmesi

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. Mustafa TİFTİK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Derya Ateş/Turgut Akıntürk: Borçlar Hukuku, Beta Yayınları, Ankara, 2016. Fatih Bilgili/Ertan Demirkapı/Süleyman Demir: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Dora Yayıncılık, Ankara, 2016 Şaban Kayıhan: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Seçkin Yayınları, Ankara, 2016.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Borçlar hukuku, mal ve hizmetlerin değişimine ilişkin kuralları belirlemektedir. Borçlar hukukunun temel ilkesi, tarafların iradelerini mümkün olduğunca öne çıkararak, iradeye getirilen sınırlanmaları mümkün olduğunca daraltmaktır. Borçlar hukuku bu eksende mal ve hizmet değişiminde gündeme gelmesi muhtemel durumları tespit ederek, bu faaliyetlere uygulanacak kuralları belirler.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 2 2 4
2 Final Sınavı 2 2 4
4 Quiz 1 3 3
5 Derse Katılım 10 3 30
10 Tartışma 5 2 10
29 Bireysel Çalışma 10 1 10
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 10 1 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 13 13
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
34 Okuma 5 1 5

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Borç kavramının, borç ilişkisinin tanımlanması ve borç ilişkisinin unsurlarının tanımlanması İİBF-Borçlar Hukuku, Bahar D. 1.Hafta.docx
Borçlar,Bahar 1.Hafta
2 Türk Borçlar Hukukunun temel ilkelerinin açıklanması
3 Borcun kaynaklarının incelenmesi: Sözleşmeler
4 Şekil kavramı
5 İrade ve beyan arasındaki farklılıklar
6 Temsil ilişkisi
7 Borcun kaynaklarının incelenmesi: Haksız fiil. Hukuka uygunluk sebepleri
8 Borcun kaynaklarının incelenmesi: Kusursuz sorumluluk
9 Borcun kaynaklarının incelenmesi: Sebepsiz zenginleşme
10 Temerrüd
11 Borcu sona erdiren nedenler
12 Borcu sona erdiren nedenler
13 Alacağın temliki ve borcun nakli
14 Uygulamalı çalışma

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1271516 Borçlar hukukunun temel ilkelerini açıklar
2 1271517 Borcun kaynaklarını izah eder
3 1271518 Borç kavramının unsurları analiz eder
4 1271519 Borca aykırılık hallerinde uygulanacak kuralları açıklar
5 1271520 Borca aykırılık hallerinde yapılacak giderimin kapsamını belirler
6 1271521 Borçlar hukukunun temel ilkelerini açıklar
7 1271522 Borcun kaynaklarını izah eder
8 1271523 Borç kavramının unsurları analiz eder
9 1271524 Borca aykırılık hallerinde uygulanacak kuralları açıklar
10 1271525 Borca aykırılık hallerinde yapılacak giderimin kapsamını belirler

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64211 İktisat alanında teorik ve uygulamalı analizler yapabilecek bilgi düzeyine sahiptir.
2 64212 İktisat alanında mesleki yayın, dergi vb. den oluşan literatürü takip edebilecek teknik lisana sahiptir.
3 64213 Ulusal ve uluslar arası düzeydeki iktisadi sorunlar konusunda bilgi sahibidir.
4 64214 Temel bilgisayar bilgisi (Microsoft Office) yanı sıra iktisadi analiz programlarını da (SAS, SPSS, E-views, Microfit v.b) kullanır.
5 64215 Mikroiktisat, makroiktisat, uluslararası iktisat, para teorisi, maliye teorisi vb. alanlarda edindiği kuramsal bilgileri, iktisat politikalarının etkilerini analiz etmede kullanır.
6 64216 Temel matematiksel iktisat, istatistik ve ekonometrik yöntemleri mikro ve makro iktisadi problemleri analiz etmede kullanma yetisine sahiptir.
7 64217 Bir ekonomide tüketicilerin ve üreticilerin karar alma biçimlerini ve iktisat politikalarının bu sürece etkilerini analiz edebilme becerisine sahiptir
8 64218 İktisadın bir sosyal bilim olarak diğer sosyal bilimlerle olan ilişkisinin bilincinde olarak, güncel olayları sosyo-ekonomik olarak değerlendirebilme becerisine sahiptir.
9 64219 İşyerinde çalışma alanı ile ilgili karşılaştığı sorunlar karşısında bilimsel veri ve bulguları kullanarak çözüm önerileri getirebilir.
10 64220 Para, banka, uluslararası ticaret ve finans, iktisadi büyüme ve kalkınma, politik iktisat, tarım ve çevre iktisadı, endüstriyel iktisat, çalışma ekonomisi, ekonometrik yöntemler vb. alanlardan birinde temel bir araştırma raporu hazırlayabilir.
11 64221 İktisat alanında geliştirilen kavramsal ve bilişsel bilgiyi veri toplama, yorumlama ve analizde kullanma, bu bilgileri alanı ile ilgili proje ve faaliyetleri yürütmede kullanma becerisine sahiptir.
12 64222 Ekonomideki modern teknikleri takım çalışması ortamında kullanabilme becerisine sahiptir.
13 64226 Edindiği bilgileri iş yerinde deneyime dönüştürme ve aktarma yetisine sahiptir.
14 64225 İktisat alanında uygulamalı proje çalışması yapabilir.
15 64224 İktisat alanında bireysel olarak ve grup içinde sorumluluk üstlenebilir; proje planlayabilir ve yönetebilir, çözümler üretebilir.
16 64223 Ekonomik modelleri sosyal ve ekonomik problemlerin çözümünde kullanabilir.
17 64229 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke olarak benimser.
18 64228 Ekonomik önermeleri ve olayları eleştirel bir yaklaşımla sorgulayabilir.
19 64227 Öğrendiklerini değerlendirerek neye ihtiyacı olduğuna karar verebilir.
20 64232 İktisat alanında çeşitli bilimsel etkinliklere katılır.
21 64231 İktisat alanına giren konularda görüş, düşünce ve önerilerini ilgili kişi ve kurumlara yazılı ve sözlü olarak aktarabilir, sosyal çevresi ile paylaşabilir.
22 64230 İktisat alanında yaptığı çalışmalardan elde ettiği sonuçları etkin bir biçimde yazılı ve sözlü olarak sunabilir.
23 64236 Çalışmalarında bilimsel ve mesleki etik ilkelerine uygun hareket eder.
24 64235 İktisadi süreçlerin ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrar, bu konuda bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır.
25 64234 Edindiği kavramsal ve bilişsel bilgi ve uzmanlığı uygulamaya dönüştürebilir ve işyeri ortamına aktarabilir.
26 64233 İktsat literatürünü izleyerek ekonomik sorunları somutlaştırabilir, teori ve ampirik koşullar arasındaki bağlantıları anlar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Öğrenme Çıktısı
1 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek