Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İKT278 İşletme Finansmanı II 927003 2 4 4

Dersin Amacı

İşletmenin uzun vadeli yatırım ve finansman kararlarını değerlendirmeye, analiz etmeye yönelik bilgiler vermektir.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ana Kitaplar: 1-Aydın, N. Başar, M. ve Coşkun, M., 2014; Finansal Yönetim, Detay Yayıncılık, Ankara. 2-Okka, O., 2010;Finansal Yönetim Teori ve Çözümlü Problemler, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara. 3-Dağlı, H., 2009; Finansal Yönetim, Derya Kitabevi, Trabzon. Yardımcı Kitaplar: 1-Brigham, E.F. and Ehrhardt, M. C., 2013; Financial Management: Theory&Practice, Cengage, USA. 2-Brooks, R. M., 2012; Financial Management:Core Concepts, Prentice Hall, USA. 3-Titman, S. J., Martin, J. D. and Keown, A. J., 2010; Financial Management: Principles and Applications, Prentice Hall, USA. 4-Ceylan, A. ve Korkmaz, T., 2013; Finansal Yönetim, Ekin Basım Yayın, Bursa. 5-Akgüç, Ö., 2010; Finansal Yönetim, Avcıol Basım-Yayım, İstanbul.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Sermaye bütçelemesi ve yatırım kararları, Fon akım tablolarının düzenlenmesi, riskli projelerin değerlendirilmesi, sermaye maliyeti, sermaye yapısı ve bu yapının oluşumuyla ilgili kararlar, uzun vadeli yabancı kaynaklar, tahvil, orta vadeli yabancı kaynaklar, özsermaye ve kar dağıtım kararları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
11 Soru-Yanıt 7 2 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 3 21
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 7 3 21

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sermaye bütçelemesi ve yatırım kararlarıyla ilgili genel açıklamalar ve temel kavramlar
2 Yatırım projelerinin değerlendirilmesi. Paranın zaman değerini dikkate almayan yöntemler: Basit karlılık oranı yöntemi, ortalama karlılık oranı yöntemi ve geri ödeme süresi yöntemi.
3 Yatırım projelerinin değerlendirilmesinde paranın zaman değerini dikkate alan yöntemler: Net bugünkü değer yöntemi, karlılık endeksi( net bugünkü değer oranı) yöntemi ve bu yöntemlerin değerlendirilmesi
4 İç karlılık(verim) oranı yöntemi, İç karlılık oranı yöntemi ile net bugünkü değer yönteminin birlikte değerlendirilmesi.
5 Ekonomik ömürleri farklı olan yatırım projelerinin değerlendirilmesi
6 Enflasyonist ortamda yatırım projelerinin değerlendirilmesi
7 Riskli yatırım projelerinin değerlendirilmesiyle ilgili genel kavramlar Risk belirleme yöntemleri.
8 Duyarlılık analizinde riskin ölçülmesi: İndirgenmiş nakit akışları yöntemi. Olasılık analizinde riskin ölçülmesi: Riske göre düzeltilmiş iskonto oranı yöntemi, belirlilik eşitliği yaklaşımı.
9 Ara Sınav
10 Beklenen net bugünkü değer yöntemi, beklenen net nakit akışları yöntemi ve karar ağacı yöntemi.
11 Sermaye maliyeti; Yabancı kaynakların maliyeti ve öz sermaye maliyeti; Ortalama sermaye maliyeti ve marjinal sermaye maliyeti.
12 Sermaye yapısı ve yapının oluşumuyla ilgili kararlar. Faaliyet geliri yaklaşımı, net faaliyet geliri yaklaşımı, geleneksel yaklaşım ve Modigliani Miller yaklaşımı. En uygun sermaye yapısının seçiminde faiz ve vergiden önceki kar - hisse başına gelir yaklaşımı.
13 Orta vadeli finansman kaynakları: orta vadeli banka kredileri, rotatif kredi, taksitli donatım kredisi, forfaiting, leasing. Uzun vadeli finansman kaynakları: Banka kredileri,tahvil ve tahvilin çeşitleri, hisse senedi.
14 Firmalarda kar dağıtım kararları
15 Dönem Sonu Sınavı
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1271554 Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler : Sermaye bütçelemesinin amacı ve süreci ile ilgili bilgi sahibi olurlar.
2 1271555 Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler : Uzun vadeli yatırım projelerini farklı yöntemlerle değerlendirebilirler.
3 1271556 Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler : Uzun vadeli yatırım projelerinin finansman politikaları ile ilgili bilgi sahibi olurlar.
4 1271557 Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler : İşletmenin uzun vadeli optimal yatırım ve finansman politikalarını planlayabilirler.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64211 İktisat alanında teorik ve uygulamalı analizler yapabilecek bilgi düzeyine sahiptir.
2 64212 İktisat alanında mesleki yayın, dergi vb. den oluşan literatürü takip edebilecek teknik lisana sahiptir.
3 64213 Ulusal ve uluslar arası düzeydeki iktisadi sorunlar konusunda bilgi sahibidir.
4 64214 Temel bilgisayar bilgisi (Microsoft Office) yanı sıra iktisadi analiz programlarını da (SAS, SPSS, E-views, Microfit v.b) kullanır.
5 64215 Mikroiktisat, makroiktisat, uluslararası iktisat, para teorisi, maliye teorisi vb. alanlarda edindiği kuramsal bilgileri, iktisat politikalarının etkilerini analiz etmede kullanır.
6 64216 Temel matematiksel iktisat, istatistik ve ekonometrik yöntemleri mikro ve makro iktisadi problemleri analiz etmede kullanma yetisine sahiptir.
7 64217 Bir ekonomide tüketicilerin ve üreticilerin karar alma biçimlerini ve iktisat politikalarının bu sürece etkilerini analiz edebilme becerisine sahiptir
8 64218 İktisadın bir sosyal bilim olarak diğer sosyal bilimlerle olan ilişkisinin bilincinde olarak, güncel olayları sosyo-ekonomik olarak değerlendirebilme becerisine sahiptir.
9 64219 İşyerinde çalışma alanı ile ilgili karşılaştığı sorunlar karşısında bilimsel veri ve bulguları kullanarak çözüm önerileri getirebilir.
10 64220 Para, banka, uluslararası ticaret ve finans, iktisadi büyüme ve kalkınma, politik iktisat, tarım ve çevre iktisadı, endüstriyel iktisat, çalışma ekonomisi, ekonometrik yöntemler vb. alanlardan birinde temel bir araştırma raporu hazırlayabilir.
11 64221 İktisat alanında geliştirilen kavramsal ve bilişsel bilgiyi veri toplama, yorumlama ve analizde kullanma, bu bilgileri alanı ile ilgili proje ve faaliyetleri yürütmede kullanma becerisine sahiptir.
12 64222 Ekonomideki modern teknikleri takım çalışması ortamında kullanabilme becerisine sahiptir.
13 64226 Edindiği bilgileri iş yerinde deneyime dönüştürme ve aktarma yetisine sahiptir.
14 64225 İktisat alanında uygulamalı proje çalışması yapabilir.
15 64224 İktisat alanında bireysel olarak ve grup içinde sorumluluk üstlenebilir; proje planlayabilir ve yönetebilir, çözümler üretebilir.
16 64223 Ekonomik modelleri sosyal ve ekonomik problemlerin çözümünde kullanabilir.
17 64229 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke olarak benimser.
18 64228 Ekonomik önermeleri ve olayları eleştirel bir yaklaşımla sorgulayabilir.
19 64227 Öğrendiklerini değerlendirerek neye ihtiyacı olduğuna karar verebilir.
20 64232 İktisat alanında çeşitli bilimsel etkinliklere katılır.
21 64231 İktisat alanına giren konularda görüş, düşünce ve önerilerini ilgili kişi ve kurumlara yazılı ve sözlü olarak aktarabilir, sosyal çevresi ile paylaşabilir.
22 64230 İktisat alanında yaptığı çalışmalardan elde ettiği sonuçları etkin bir biçimde yazılı ve sözlü olarak sunabilir.
23 64236 Çalışmalarında bilimsel ve mesleki etik ilkelerine uygun hareket eder.
24 64235 İktisadi süreçlerin ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrar, bu konuda bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır.
25 64234 Edindiği kavramsal ve bilişsel bilgi ve uzmanlığı uygulamaya dönüştürebilir ve işyeri ortamına aktarabilir.
26 64233 İktsat literatürünü izleyerek ekonomik sorunları somutlaştırabilir, teori ve ampirik koşullar arasındaki bağlantıları anlar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Öğrenme Çıktısı
1 1
2
3
4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek