Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İKT359 Pazarlama Araştırmaları I 927003 3 5 5

Dersin Amacı

Pazarlama araştırmasının temel kavramlarını ve pazarlama araştırmasına metodolojik yaklaşımı öğretmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. M. Kemal YILMAZ

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Gegez, E. (2010). Beta Basım Yayım

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Pazarlama araştırmaları sürecinde yapılması gereken tüm faaliyetlerin öğretilmesi amaçlanmaktadır. Veri ihtiyaç analizinden, hipotez geliştirme, araştırma tasarımı, ölçme ve ölçek geliştirme, örnekleme, veri toplama süreci, veri hazırlama ve analizi konuları ile araştırma bulgularının raporlanması konuları işlenecektir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 10 5 50
8 Rehberli Problem Çözümü 12 6 72

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Pazarlama Araştırmasına Giriş ve Pazarlama Bilgi Sistemi
2 Pazarlama Araştırması Sürecinde Aşamalar
3 Keşifsel Araştırma ve Kalitatif Çalışmalar, Kalitatif Araştırma Teknikleri
4 Keşifsel Araştırma ve Kalitatif Çalışmalar, Kalitatif Araştırma Teknikleri (Devam)
5 İkincil Veri Toplama, İkincil Veri Toplama Nedenleri, İkincil Verilerin Önemi
6 İkincil Veri Toplama Avantajları, Dezavantajları ve Sınıflandırılması
7 Anketle Veri Toplama, Anketle Veri Toplama Yönteminin Seçilmesi
8 Anketle Veri Toplama Yöntemleri
9 Ara Sınav
10 Araştırma Tasarımı ve Potansiyel Hata Kaynakları
11 Gözlem ve Deney
12 Anket, Ölçme ve Ölçekleme
13 Örnekleme Süreci
14 Yıl Sonu Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
27429 1271419 Pazarlama araştırma sürecini tasarlayabilme, uygulayabilme ve sonuçlarını değerlendirebilme
27431 1271420 Nitel araştırma yöntemleri hakkında bilgi sahibi olabilme
67380 1271421 Araştırma problemini formüle eder, hipotezleri kurar ve gerekli analiz yöntemlerini belirler
67381 1271422 Pazarlama araştırması için gerekli olan veri ve bilgilerin neler olduğuna karar verir ve uygun ölçekleri bulur ya da geliştirir
67387 1271423 Temel istatistiksel analiz yöntemlerini bilir, sonuçları değerlendirir ve bulgulara ilişkin çıkarımlar yapar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64211 İktisat alanında teorik ve uygulamalı analizler yapabilecek bilgi düzeyine sahiptir.
2 64212 İktisat alanında mesleki yayın, dergi vb. den oluşan literatürü takip edebilecek teknik lisana sahiptir.
3 64213 Ulusal ve uluslar arası düzeydeki iktisadi sorunlar konusunda bilgi sahibidir.
4 64214 Temel bilgisayar bilgisi (Microsoft Office) yanı sıra iktisadi analiz programlarını da (SAS, SPSS, E-views, Microfit v.b) kullanır.
5 64215 Mikroiktisat, makroiktisat, uluslararası iktisat, para teorisi, maliye teorisi vb. alanlarda edindiği kuramsal bilgileri, iktisat politikalarının etkilerini analiz etmede kullanır.
6 64216 Temel matematiksel iktisat, istatistik ve ekonometrik yöntemleri mikro ve makro iktisadi problemleri analiz etmede kullanma yetisine sahiptir.
7 64217 Bir ekonomide tüketicilerin ve üreticilerin karar alma biçimlerini ve iktisat politikalarının bu sürece etkilerini analiz edebilme becerisine sahiptir
8 64218 İktisadın bir sosyal bilim olarak diğer sosyal bilimlerle olan ilişkisinin bilincinde olarak, güncel olayları sosyo-ekonomik olarak değerlendirebilme becerisine sahiptir.
9 64219 İşyerinde çalışma alanı ile ilgili karşılaştığı sorunlar karşısında bilimsel veri ve bulguları kullanarak çözüm önerileri getirebilir.
10 64220 Para, banka, uluslararası ticaret ve finans, iktisadi büyüme ve kalkınma, politik iktisat, tarım ve çevre iktisadı, endüstriyel iktisat, çalışma ekonomisi, ekonometrik yöntemler vb. alanlardan birinde temel bir araştırma raporu hazırlayabilir.
11 64221 İktisat alanında geliştirilen kavramsal ve bilişsel bilgiyi veri toplama, yorumlama ve analizde kullanma, bu bilgileri alanı ile ilgili proje ve faaliyetleri yürütmede kullanma becerisine sahiptir.
12 64222 Ekonomideki modern teknikleri takım çalışması ortamında kullanabilme becerisine sahiptir.
13 64226 Edindiği bilgileri iş yerinde deneyime dönüştürme ve aktarma yetisine sahiptir.
14 64225 İktisat alanında uygulamalı proje çalışması yapabilir.
15 64224 İktisat alanında bireysel olarak ve grup içinde sorumluluk üstlenebilir; proje planlayabilir ve yönetebilir, çözümler üretebilir.
16 64223 Ekonomik modelleri sosyal ve ekonomik problemlerin çözümünde kullanabilir.
17 64229 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke olarak benimser.
18 64228 Ekonomik önermeleri ve olayları eleştirel bir yaklaşımla sorgulayabilir.
19 64227 Öğrendiklerini değerlendirerek neye ihtiyacı olduğuna karar verebilir.
20 64232 İktisat alanında çeşitli bilimsel etkinliklere katılır.
21 64231 İktisat alanına giren konularda görüş, düşünce ve önerilerini ilgili kişi ve kurumlara yazılı ve sözlü olarak aktarabilir, sosyal çevresi ile paylaşabilir.
22 64230 İktisat alanında yaptığı çalışmalardan elde ettiği sonuçları etkin bir biçimde yazılı ve sözlü olarak sunabilir.
23 64236 Çalışmalarında bilimsel ve mesleki etik ilkelerine uygun hareket eder.
24 64235 İktisadi süreçlerin ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrar, bu konuda bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır.
25 64234 Edindiği kavramsal ve bilişsel bilgi ve uzmanlığı uygulamaya dönüştürebilir ve işyeri ortamına aktarabilir.
26 64233 İktsat literatürünü izleyerek ekonomik sorunları somutlaştırabilir, teori ve ampirik koşullar arasındaki bağlantıları anlar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Öğrenme Çıktısı
27429 3
27431 1
67380 1
67381 4
67387 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek