Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İKT379 Kent Kültürü 927003 3 5 5

Dersin Amacı

Öğrencilerin kentlilik bilinci farkındalığını artırmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Ahmet MUTLU

Ön Koşul Dersleri

Önkoşul Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ahmet Mutlu (2010), Kentli Hakları ve Türkiye, Çizgi Kitabevi, Konya. Ahmet Mutlu; Nazlı Yücel (2013), Kentli Hakları ve Uygulaması, Ders Notları. Ahmet MUTLU, “Sinemanın Kentlileşme Sürecindeki Rolü Üzerine Bir Deneme”, Karınca, S: 788, 23-29, (2002). Ahmet MUTLU “Kentli Hakları”, Yerel Yönetim Ve Denetim, C: 12, S:6, 12-15, (2007) Ahmet MUTLU, “Eski ‘Kent Hava’larına Kavuşmak…”, Şehir ve Medeniyet, C:1, S: 2, Ekim 2009, 14-17, Ahmet MUTLU, "Kent Kültürdür",Şehir ve Medeniyet, C:2, S: 4, Kasım 2010, 6-12.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

1. Kent ve kentleşme 2. Kent-kültür ilişkisi 3. Kent kültür ve kentlilik 4. Küreselleşme sürecinde kent kültüründeki dönüşümler 5. Türkiye'de kent kültürü ve kentlilik bilimci 6. Kentsel yaşam kalitesi ve kentli hakları 7. Uluslararası belgelerde kentli hakları 8. Türkiye'de kentli haklarının (hukuksal ve toplumsal) niteliği 9. Genel değerlendirme

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 70 1
20 Rapor Hazırlama 1 20 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 1
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 5 1
2 Final Sınavı 1 80 1
39 Rapor Sunma 1 20 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
20 Rapor Hazırlama 1 40 40
21 Rapor Sunma 1 1 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 40 40
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 40 40

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Uygarlık, Kent ve Kültür
2 Kentleşme ve kentsel sorunlar
3 Kent kültürü ve kentlilik bilinci
4 Dünyada ve Türkiye'de kent kültürü
5 Kentli hakları
6 Kentli haklarının Dayanakları
7 Dünyada ve Türkiye'de kentli haklarının durumu
8 Samsun'da kent kültürü
9 Ara sınav
10 Samsun'da kent kültürü araştırmaları
11 Samsun'da kent kültürü varaştırmaları
12 Araştırma Sonuçlarının Sunumu
13 Araştırma Sonuçlarının Sunumu
14 Genel değerlendirme

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1271569 Kentsel sorunklar hakkında yorum yapabilir. Yaşadığı kentteki olumlu ve olumsuz yönetsel uygulamaları farkedebilir.
2 1271570 Kentleri yaşanabilirlik bakımından kıyaslayabilir. Kentte temel haklarını bilir, bunları kullanmak için girişimde bulunur
3 1271571 Kent yaşamındaki olaylara ve uygulamalara duyarlı olur. Kentteki bireylerin davranışlarını eleştirel gözle inceleyebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64211 İktisat alanında teorik ve uygulamalı analizler yapabilecek bilgi düzeyine sahiptir.
2 64212 İktisat alanında mesleki yayın, dergi vb. den oluşan literatürü takip edebilecek teknik lisana sahiptir.
3 64213 Ulusal ve uluslar arası düzeydeki iktisadi sorunlar konusunda bilgi sahibidir.
4 64214 Temel bilgisayar bilgisi (Microsoft Office) yanı sıra iktisadi analiz programlarını da (SAS, SPSS, E-views, Microfit v.b) kullanır.
5 64215 Mikroiktisat, makroiktisat, uluslararası iktisat, para teorisi, maliye teorisi vb. alanlarda edindiği kuramsal bilgileri, iktisat politikalarının etkilerini analiz etmede kullanır.
6 64216 Temel matematiksel iktisat, istatistik ve ekonometrik yöntemleri mikro ve makro iktisadi problemleri analiz etmede kullanma yetisine sahiptir.
7 64217 Bir ekonomide tüketicilerin ve üreticilerin karar alma biçimlerini ve iktisat politikalarının bu sürece etkilerini analiz edebilme becerisine sahiptir
8 64218 İktisadın bir sosyal bilim olarak diğer sosyal bilimlerle olan ilişkisinin bilincinde olarak, güncel olayları sosyo-ekonomik olarak değerlendirebilme becerisine sahiptir.
9 64219 İşyerinde çalışma alanı ile ilgili karşılaştığı sorunlar karşısında bilimsel veri ve bulguları kullanarak çözüm önerileri getirebilir.
10 64220 Para, banka, uluslararası ticaret ve finans, iktisadi büyüme ve kalkınma, politik iktisat, tarım ve çevre iktisadı, endüstriyel iktisat, çalışma ekonomisi, ekonometrik yöntemler vb. alanlardan birinde temel bir araştırma raporu hazırlayabilir.
11 64221 İktisat alanında geliştirilen kavramsal ve bilişsel bilgiyi veri toplama, yorumlama ve analizde kullanma, bu bilgileri alanı ile ilgili proje ve faaliyetleri yürütmede kullanma becerisine sahiptir.
12 64222 Ekonomideki modern teknikleri takım çalışması ortamında kullanabilme becerisine sahiptir.
13 64226 Edindiği bilgileri iş yerinde deneyime dönüştürme ve aktarma yetisine sahiptir.
14 64225 İktisat alanında uygulamalı proje çalışması yapabilir.
15 64224 İktisat alanında bireysel olarak ve grup içinde sorumluluk üstlenebilir; proje planlayabilir ve yönetebilir, çözümler üretebilir.
16 64223 Ekonomik modelleri sosyal ve ekonomik problemlerin çözümünde kullanabilir.
17 64229 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke olarak benimser.
18 64228 Ekonomik önermeleri ve olayları eleştirel bir yaklaşımla sorgulayabilir.
19 64227 Öğrendiklerini değerlendirerek neye ihtiyacı olduğuna karar verebilir.
20 64232 İktisat alanında çeşitli bilimsel etkinliklere katılır.
21 64231 İktisat alanına giren konularda görüş, düşünce ve önerilerini ilgili kişi ve kurumlara yazılı ve sözlü olarak aktarabilir, sosyal çevresi ile paylaşabilir.
22 64230 İktisat alanında yaptığı çalışmalardan elde ettiği sonuçları etkin bir biçimde yazılı ve sözlü olarak sunabilir.
23 64236 Çalışmalarında bilimsel ve mesleki etik ilkelerine uygun hareket eder.
24 64235 İktisadi süreçlerin ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrar, bu konuda bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır.
25 64234 Edindiği kavramsal ve bilişsel bilgi ve uzmanlığı uygulamaya dönüştürebilir ve işyeri ortamına aktarabilir.
26 64233 İktsat literatürünü izleyerek ekonomik sorunları somutlaştırabilir, teori ve ampirik koşullar arasındaki bağlantıları anlar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Öğrenme Çıktısı
1 3
2 4
3 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek