Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İKT385 Küresel Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi 927003 3 5 5

Dersin Amacı

Bu dersin amacı lojistik ve tedarik zinciri uygulamalarının küresel ölçekte nasıl uygulanacağına dair bilgileri aktarmaktır.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ders Kitabı • Uluslararası Lojistik, Küresel Tedarik Zinciri Yönetimi, Douglas LONG, Çeviri ve Uyarlama: Mehmet TANYAŞ, Murat DÜZGÜN, Ankara, Nobel Akademik Yayıncılık, 2012. • Kavramlar, Prensipler, Uygulamalar, Lojistik Ek Kitabı, Küresel Tedarik Zinciri Pratikleri, M.Hakan KESKİN; Ankara, Gazi Kitabevi, 2011. • Distribution: Planning And Control: Managing İn The Era Of Supply Chain Management, Ross, D. Frederick, Kluwer Academic Publishers, 2003. Yardımcı Kitaplar • Lojistik Tedarik Zinciri Yönetimi, Hakan Keskin, Nobel Yayın Dağıtım, 2. Baskı, Ankara, 2009. • Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetiminin Yöntem ve Kavramları, Ruhet Genç, Detay Yayıncılık, Ankara, 2009.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Uluslararası lojistiğe giriş, küresel kaynak kullanımı ve ticaret ilişkisi, tedarik zincirinin tanımı, kapsamı ve süreçleri, küresel tedarik zinciri yönetimi, stratejik planlama, planlama süreci, kalite güvence sistemleri, finansal konular, yer seçimi ve ağ tasarımı, MRP I-II, satış tahminleri, kıyaslama, tersine lojistik, taşımacılık planlaması, karma taşımacılık ve kara taşımacılığı, denizyolu taşımacılığı, havayolu taşımacılığı, limanlar ve tesisler, gümrük ve yasal düzenlemeler, ticari dokümantasyon, ticaret finansmanı, güvenlik, aracı kuruluşlar ve iş ortakları, envanter yönetimi, bilişim sistemleri, kamu lojistiği.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
4 Quiz 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
10 Tartışma 4 1 4
11 Soru-Yanıt 4 1 4
18 Örnek Vaka İncelemesi 4 1 4
28 Makale Kritik Etme 4 1 4
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 3 21
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 7 3 21
52 Quiz için Bireysel Çalışma 5 5 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İşletmelerin uluslararasılaşma süreci
2 Uluslararası lojistiğe giriş
3 Küresel kaynak kullanımı ve ticaret
4 Küresel tedarik zinciri yönetimi
5 Stratejik planlama
6 Taşımacılık planlaması
7 Karma taşımacılık ve karar taşımacılığı
8 Deniz yolu taşımacılığı
9 Hava yolu taşımacılığı
10 Limanlar ve tesisler
11 Gümrük ve yasal düzenlemeler
12 Ticari Dokümantasyon
13 Ticaret finansmanı
14 Güvenlik

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1271659 Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler: Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi uygulamaları için gereken kabiliyetlerin farkına varacaklardır.
2 1271660 Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler: Lojistik ve tedarik zinciri yönetimini global ölçekte uygulayabilecek bilgi birikimine sahip olacaklardır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64211 İktisat alanında teorik ve uygulamalı analizler yapabilecek bilgi düzeyine sahiptir.
2 64212 İktisat alanında mesleki yayın, dergi vb. den oluşan literatürü takip edebilecek teknik lisana sahiptir.
3 64213 Ulusal ve uluslar arası düzeydeki iktisadi sorunlar konusunda bilgi sahibidir.
4 64214 Temel bilgisayar bilgisi (Microsoft Office) yanı sıra iktisadi analiz programlarını da (SAS, SPSS, E-views, Microfit v.b) kullanır.
5 64215 Mikroiktisat, makroiktisat, uluslararası iktisat, para teorisi, maliye teorisi vb. alanlarda edindiği kuramsal bilgileri, iktisat politikalarının etkilerini analiz etmede kullanır.
6 64216 Temel matematiksel iktisat, istatistik ve ekonometrik yöntemleri mikro ve makro iktisadi problemleri analiz etmede kullanma yetisine sahiptir.
7 64217 Bir ekonomide tüketicilerin ve üreticilerin karar alma biçimlerini ve iktisat politikalarının bu sürece etkilerini analiz edebilme becerisine sahiptir
8 64218 İktisadın bir sosyal bilim olarak diğer sosyal bilimlerle olan ilişkisinin bilincinde olarak, güncel olayları sosyo-ekonomik olarak değerlendirebilme becerisine sahiptir.
9 64219 İşyerinde çalışma alanı ile ilgili karşılaştığı sorunlar karşısında bilimsel veri ve bulguları kullanarak çözüm önerileri getirebilir.
10 64220 Para, banka, uluslararası ticaret ve finans, iktisadi büyüme ve kalkınma, politik iktisat, tarım ve çevre iktisadı, endüstriyel iktisat, çalışma ekonomisi, ekonometrik yöntemler vb. alanlardan birinde temel bir araştırma raporu hazırlayabilir.
11 64221 İktisat alanında geliştirilen kavramsal ve bilişsel bilgiyi veri toplama, yorumlama ve analizde kullanma, bu bilgileri alanı ile ilgili proje ve faaliyetleri yürütmede kullanma becerisine sahiptir.
12 64222 Ekonomideki modern teknikleri takım çalışması ortamında kullanabilme becerisine sahiptir.
13 64226 Edindiği bilgileri iş yerinde deneyime dönüştürme ve aktarma yetisine sahiptir.
14 64225 İktisat alanında uygulamalı proje çalışması yapabilir.
15 64224 İktisat alanında bireysel olarak ve grup içinde sorumluluk üstlenebilir; proje planlayabilir ve yönetebilir, çözümler üretebilir.
16 64223 Ekonomik modelleri sosyal ve ekonomik problemlerin çözümünde kullanabilir.
17 64229 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke olarak benimser.
18 64228 Ekonomik önermeleri ve olayları eleştirel bir yaklaşımla sorgulayabilir.
19 64227 Öğrendiklerini değerlendirerek neye ihtiyacı olduğuna karar verebilir.
20 64232 İktisat alanında çeşitli bilimsel etkinliklere katılır.
21 64231 İktisat alanına giren konularda görüş, düşünce ve önerilerini ilgili kişi ve kurumlara yazılı ve sözlü olarak aktarabilir, sosyal çevresi ile paylaşabilir.
22 64230 İktisat alanında yaptığı çalışmalardan elde ettiği sonuçları etkin bir biçimde yazılı ve sözlü olarak sunabilir.
23 64236 Çalışmalarında bilimsel ve mesleki etik ilkelerine uygun hareket eder.
24 64235 İktisadi süreçlerin ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrar, bu konuda bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır.
25 64234 Edindiği kavramsal ve bilişsel bilgi ve uzmanlığı uygulamaya dönüştürebilir ve işyeri ortamına aktarabilir.
26 64233 İktsat literatürünü izleyerek ekonomik sorunları somutlaştırabilir, teori ve ampirik koşullar arasındaki bağlantıları anlar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Öğrenme Çıktısı
1 3
2 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek