Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İKT314 Kamu Ekonomisi 927001 3 6 5

Dersin Amacı

Devletin ekonomideki yeri ve faaliyetleri hakkında genel bilgi verilmesi, kamu ekonomisi kavramı, kamu ekonomisinin amacı, özellikleri konularının öğrenci tarafından kavranılması, kamu ekonomisine ilişkin konularda analiz yapma ve sorun çözmenin öğrenilmesi.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Metin SAĞLAM

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1-Nazım Öztürk, Kamu Ekonomisi, Güncellenmiş 2. Baskı, Ekin Basım Dağıtım, Bursa 2016. 2-Güneri Akalın, Kamu Ekonomisi, İkinci Basım, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları No: 554, Ankara 1986. 4-Kenan Bulutoğlu, Kamu Ekonomisine Giriş (Demokraside Devletin Ekonomik Bir kuramı), 7. Baskı, Maliye ve Hukuk Yayınları, Ankara 5-Hülya Kirmanoğlu, Kamu Ekonomisi Analizi, 5. Baskı, Beta Yayınları, İstanbul 2014.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Kamu ekonomisinin konusu, kapsamı ve niteliği; iktisadi ekollerde devlet anlayışı, kamu kesiminin nisbi önemi ve payını belirleyen kriterler, kamu ekonomisinin işlevleri, Geleneksel iktisadi ekollerde devlet anlayışı, Devlet kuramına yeni yaklaşımlar, piyasa başarısızlıkları, kamusal karar alma mekanizması, kamusal mallar, dışsallıklar, gelir dağılımında adalet ve ekonomik istikrarın sağlanması,

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 50 1
4 Quiz 3 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 13 3 39
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 35 35
52 Quiz için Bireysel Çalışma 3 11 33

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kamu ekonomisinin kapsamı ve niteliği; Kamu maliyesi, kamu ekonomisi kavramları, kamu ekonomisinin konusu ve kapsamı, niteliği kamu kesiminin nisbi önemi ve payını belirleyen kriterler, kamu ekonomisinin işlevleri. Kamu Ekonomisi 1. Hafta.potx.pptx
2 Geleneksel iktisadi ekollerde devlet anlayışı. Devlet kuramına yeni yaklaşımlar. Kamu Ekonomisi 2. Hafta.potx.pptx
3 Kamu tercihi kuramı, kamusal karar alma mekanizmaları, kamu tercihinin tespitinde kullanılan oylama yöntemleri. Kamu Ekonomisi 3. Hafta.potx.pptx
4 Kamusal karar alma sürecinde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri. Kamu Ekonomisi 4. Hafta.potx.pptx
5 Piyasa başarısızlıkları. Kamu Ekonomisi 5. Hafta.potx.pptx
6 Kamusal malların üretiminde devletin rolü, kamusal malların türleri, özellikleri, özel ve kamusal malların karşılaştırılması. Kamu Ekonomisi 6. Hafta.potx.pptx
7 Dışsallıklar, Dışsallıkların içselleştirilmesinde ve aksak rekabette devletin rolü. Kamu Ekonomisi 7. Hafta.potx.pptx
8 Ara sınav
9 Gelir dağılımı, önemi ve türleri, gelir dağılımında adaletin sağlanmasında devletin rolü. Kamu Ekonomisi 8. Hafta.potx.pptx
10 İktisadi kalkınmayı sağlamada devletin rolü. Kamu Ekonomisi 9. Hafta.potx.pptx
11 Ekonomik istikrarsızlıkları giderme ve krizi önlemede devletin rolü. Kamu Ekonomisi 10. Hafta.potx.pptx
12 Devletin ekonomide yarattığı sorunlar; bütçe açıkları, dışlama etkisi.
13 Etkinlik ve adalet.
14 Kamu harcamaları ve kamu gelirleri.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1148911 Kamu ekonomisinin kapsamı ve işlevlerini öğrenir.
2 1117991 Piyasa başarısızlıklarını öğrenir.
3 1145077 İktisat ekollerinde devlet yaklaşımlarını öğrenir.
4 1127123 Devletin ekonomideki faaliyetlerini ve etkilerini öğrenir.
5 1141059 Kamusal karar alma mekanizmaları ve oylama yöntemlerini öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64211 İktisat alanında teorik ve uygulamalı analizler yapabilecek bilgi düzeyine sahiptir.
2 64212 İktisat alanında mesleki yayın, dergi vb. den oluşan literatürü takip edebilecek teknik lisana sahiptir.
3 64213 Ulusal ve uluslar arası düzeydeki iktisadi sorunlar konusunda bilgi sahibidir.
4 64214 Temel bilgisayar bilgisi (Microsoft Office) yanı sıra iktisadi analiz programlarını da (SAS, SPSS, E-views, Microfit v.b) kullanır.
5 64215 Mikroiktisat, makroiktisat, uluslararası iktisat, para teorisi, maliye teorisi vb. alanlarda edindiği kuramsal bilgileri, iktisat politikalarının etkilerini analiz etmede kullanır.
6 64216 Temel matematiksel iktisat, istatistik ve ekonometrik yöntemleri mikro ve makro iktisadi problemleri analiz etmede kullanma yetisine sahiptir.
7 64217 Bir ekonomide tüketicilerin ve üreticilerin karar alma biçimlerini ve iktisat politikalarının bu sürece etkilerini analiz edebilme becerisine sahiptir
8 64218 İktisadın bir sosyal bilim olarak diğer sosyal bilimlerle olan ilişkisinin bilincinde olarak, güncel olayları sosyo-ekonomik olarak değerlendirebilme becerisine sahiptir.
9 64219 İşyerinde çalışma alanı ile ilgili karşılaştığı sorunlar karşısında bilimsel veri ve bulguları kullanarak çözüm önerileri getirebilir.
10 64220 Para, banka, uluslararası ticaret ve finans, iktisadi büyüme ve kalkınma, politik iktisat, tarım ve çevre iktisadı, endüstriyel iktisat, çalışma ekonomisi, ekonometrik yöntemler vb. alanlardan birinde temel bir araştırma raporu hazırlayabilir.
11 64221 İktisat alanında geliştirilen kavramsal ve bilişsel bilgiyi veri toplama, yorumlama ve analizde kullanma, bu bilgileri alanı ile ilgili proje ve faaliyetleri yürütmede kullanma becerisine sahiptir.
12 64222 Ekonomideki modern teknikleri takım çalışması ortamında kullanabilme becerisine sahiptir.
13 64226 Edindiği bilgileri iş yerinde deneyime dönüştürme ve aktarma yetisine sahiptir.
14 64225 İktisat alanında uygulamalı proje çalışması yapabilir.
15 64224 İktisat alanında bireysel olarak ve grup içinde sorumluluk üstlenebilir; proje planlayabilir ve yönetebilir, çözümler üretebilir.
16 64223 Ekonomik modelleri sosyal ve ekonomik problemlerin çözümünde kullanabilir.
17 64229 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke olarak benimser.
18 64228 Ekonomik önermeleri ve olayları eleştirel bir yaklaşımla sorgulayabilir.
19 64227 Öğrendiklerini değerlendirerek neye ihtiyacı olduğuna karar verebilir.
20 64232 İktisat alanında çeşitli bilimsel etkinliklere katılır.
21 64231 İktisat alanına giren konularda görüş, düşünce ve önerilerini ilgili kişi ve kurumlara yazılı ve sözlü olarak aktarabilir, sosyal çevresi ile paylaşabilir.
22 64230 İktisat alanında yaptığı çalışmalardan elde ettiği sonuçları etkin bir biçimde yazılı ve sözlü olarak sunabilir.
23 64236 Çalışmalarında bilimsel ve mesleki etik ilkelerine uygun hareket eder.
24 64235 İktisadi süreçlerin ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrar, bu konuda bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır.
25 64234 Edindiği kavramsal ve bilişsel bilgi ve uzmanlığı uygulamaya dönüştürebilir ve işyeri ortamına aktarabilir.
26 64233 İktsat literatürünü izleyerek ekonomik sorunları somutlaştırabilir, teori ve ampirik koşullar arasındaki bağlantıları anlar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 4 3 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4
2 4 4 3 4 4 3 4 5 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 4 4 4 3 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4
4 5 4 4 3 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4
5 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek