Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İKT372 İdari Yargı 927003 3 6 5

Dersin Amacı

İdari rejimi benimseyen ülkelerdeki yargısal mercilerin görev ve yetkileri hakkında bilgi sahibi olmak; idari karar, işlem ve eylemlerinin hukukilik denetiminin gerçekleştiriliş usullerini incelemektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Zehra KARAKUŞ IŞIK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Prof. Dr. Bahtiyar AKYILMAZ,/ Prof. Dr. Murat SEZGİNER/Prof. Dr. Cemil KAYA, Türk İdari Yargılama Hukuku (İİBF-SBF-MYO'lar için), Savaş Yayıncılık, Haziran 2019.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

İdarenin idari, hukuki ve siyasi denetimi, hukuk devleti kavramı ve yargısal denetim, idari yargının özellikleri, idari yargı kuruluşları, idare ve vergi mahkemeleri, bölge idare mahkemeleri, Yüksek Mahkemeler, Danıştay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi,idari yargının görev alanı, görev uyuşmazlıkları, iptal davası, ön koşullar, görev ve yetki, dava açma süresi, yetki uyuşmazlıkları, iptal nedenleri, idari işlemin hukuka aykırılığı, iptal davasının sonuçları, iptal kararının etkileri, tam yargı davaları, önkoşulları, görevli ve yetkili mahkeme, tam yargı davasının sonuçları, idari yargılama usulü, davada taraflar, dava açma süresi, deliller, yürütmenin durdurulması kararı, idari yargı yerlerince verilen kararların denetimi, kanun yolları, itiraz, temyiz, karar düzeltme ve yargılamanın yenilenmesi,idari yargı kararlarının yerine getirilmesi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
10 Tartışma 10 1 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 30 1 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 40 2 80

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İdari yargısal denetimin anlamı ve idari yargının gelişimi İİBF-YARGI-1. HAFTA.doc
2 İdari Yargı Örgütü: Alt derece mahkemelerin incelenmesi İİBF-YARGI-2. HAFTA.doc
3 İdari Yargı Örgütü: Üst derece mahkemelerin incelenmesi İİBF-YARGI-3. HAFTA.doc
4 İdari yargının görev alanı İİBF-YARGI-4. HAFTA.doc
5 İptal Davası: Davanın ön koşulları İİBF-YARGI-5.HAFTA.doc
6 İptal davasının esasa ilişkin koşulları İİBF-YARGI-6.HAFTA.doc
7 İptal davasının sonuçları İİBF-YARGI-7.HAFTA.doc
8 Tam Yargı Davası: Davanın niteliği, koşulları, iptal davalarıyla kıyaslanması İİBF-YARGI-8.HAFTA.doc
9 Arasınav S.pdf
10 Tam Yargı Davası: Davanın ön koşulları Tam yargı davasının ön koşulları.pdf
11 Tam yargı davasının esasa ilişkin koşulları ve sonuçları TAM YARGI ESAS İNCELEME.pdf
12 Yürütmenin durdurulması kararı ve idari yargı davalarında usul Y.D. .pdf
13 Kanun Yolları KANUN YOLLARI.pdf
14 Yılsonu Sınavı S.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
108135 1271705 İdari yargı teşkilatı hakkında bilgi sahibi olma ve işleyişini kavrama
108136 1271706 İdari yargıda dava açma ve takip etme becerisi geliştirme
108137 1271707 İtiraz ve temyiz usullerini takip becerisi geliştirme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64211 İktisat alanında teorik ve uygulamalı analizler yapabilecek bilgi düzeyine sahiptir.
2 64212 İktisat alanında mesleki yayın, dergi vb. den oluşan literatürü takip edebilecek teknik lisana sahiptir.
3 64213 Ulusal ve uluslar arası düzeydeki iktisadi sorunlar konusunda bilgi sahibidir.
4 64214 Temel bilgisayar bilgisi (Microsoft Office) yanı sıra iktisadi analiz programlarını da (SAS, SPSS, E-views, Microfit v.b) kullanır.
5 64215 Mikroiktisat, makroiktisat, uluslararası iktisat, para teorisi, maliye teorisi vb. alanlarda edindiği kuramsal bilgileri, iktisat politikalarının etkilerini analiz etmede kullanır.
6 64216 Temel matematiksel iktisat, istatistik ve ekonometrik yöntemleri mikro ve makro iktisadi problemleri analiz etmede kullanma yetisine sahiptir.
7 64217 Bir ekonomide tüketicilerin ve üreticilerin karar alma biçimlerini ve iktisat politikalarının bu sürece etkilerini analiz edebilme becerisine sahiptir
8 64218 İktisadın bir sosyal bilim olarak diğer sosyal bilimlerle olan ilişkisinin bilincinde olarak, güncel olayları sosyo-ekonomik olarak değerlendirebilme becerisine sahiptir.
9 64219 İşyerinde çalışma alanı ile ilgili karşılaştığı sorunlar karşısında bilimsel veri ve bulguları kullanarak çözüm önerileri getirebilir.
10 64220 Para, banka, uluslararası ticaret ve finans, iktisadi büyüme ve kalkınma, politik iktisat, tarım ve çevre iktisadı, endüstriyel iktisat, çalışma ekonomisi, ekonometrik yöntemler vb. alanlardan birinde temel bir araştırma raporu hazırlayabilir.
11 64221 İktisat alanında geliştirilen kavramsal ve bilişsel bilgiyi veri toplama, yorumlama ve analizde kullanma, bu bilgileri alanı ile ilgili proje ve faaliyetleri yürütmede kullanma becerisine sahiptir.
12 64222 Ekonomideki modern teknikleri takım çalışması ortamında kullanabilme becerisine sahiptir.
13 64226 Edindiği bilgileri iş yerinde deneyime dönüştürme ve aktarma yetisine sahiptir.
14 64225 İktisat alanında uygulamalı proje çalışması yapabilir.
15 64224 İktisat alanında bireysel olarak ve grup içinde sorumluluk üstlenebilir; proje planlayabilir ve yönetebilir, çözümler üretebilir.
16 64223 Ekonomik modelleri sosyal ve ekonomik problemlerin çözümünde kullanabilir.
17 64229 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke olarak benimser.
18 64228 Ekonomik önermeleri ve olayları eleştirel bir yaklaşımla sorgulayabilir.
19 64227 Öğrendiklerini değerlendirerek neye ihtiyacı olduğuna karar verebilir.
20 64232 İktisat alanında çeşitli bilimsel etkinliklere katılır.
21 64231 İktisat alanına giren konularda görüş, düşünce ve önerilerini ilgili kişi ve kurumlara yazılı ve sözlü olarak aktarabilir, sosyal çevresi ile paylaşabilir.
22 64230 İktisat alanında yaptığı çalışmalardan elde ettiği sonuçları etkin bir biçimde yazılı ve sözlü olarak sunabilir.
23 64236 Çalışmalarında bilimsel ve mesleki etik ilkelerine uygun hareket eder.
24 64235 İktisadi süreçlerin ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrar, bu konuda bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır.
25 64234 Edindiği kavramsal ve bilişsel bilgi ve uzmanlığı uygulamaya dönüştürebilir ve işyeri ortamına aktarabilir.
26 64233 İktsat literatürünü izleyerek ekonomik sorunları somutlaştırabilir, teori ve ampirik koşullar arasındaki bağlantıları anlar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Öğrenme Çıktısı
108135 1
108136 2
108137 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek