Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İKT471 Uluslararası İlişkiler 927003 4 7 5

Dersin Amacı

Öğrencilerin Uluslararası İlişkiler disipliniyle tanışmasını sağlamak ve uluslararasında gerçekleşen politik, ekonomik ve kültürel ilişkilerin bilimsel analizini yapabilmeleri için gerekli alt yapıyı oluşturmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. İlhan AKSOY

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Tayyar Arı, Uluslararası İlişkiler ve Dış Politika, Bursa: MKM Yayınları, 2008. Faruk Sönmezoğlu, Uluslararası Politika ve Dış Politika Analizi, İstanbul: Filiz Kitabevi, 2005. Haydar Çakmak (Der.) Uluslararası İlişkiler: Giriş, Kavram ve Teoriler, Ankara, Platin Yayınları, 2006.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Uluslararası iliskilerin kavramsal çerçevesi; uluslararası düzen kavramı, uluslararası iliskiler ve dıs politika,diplomasi türleri, uluslararası iliskilerde devletler gibi aktörler, uluslararası aktörler, uluslarüstü gruplar, uluslarüstü kuruluslar ve .uluslar üstü güçler, uluslararası toplumu olusturan unsurlar, devlet ve hükümet-dısı kuruluslar, uluslararası çatısmaların sınıflandırılması, müzakere ve kuvvet kullanımı, diplomasi, uluslararası hukukun imkanları, isbirliği ve bütünlesme, uluslararası politik kararlarda merkez sorunu.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
4 Quiz 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 4 5 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
34 Okuma 3 5 15
54 Ev Ödevi 3 5 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Derse Giriş Bilgileri
2 Uluslararası İlişkilerin Tanımı, Tarifi, Doğuşu ve Gelişimi
3 Uluslararası İlişkilerin Coğrafyası ve Demografisi
4 Uluslararası İlişkilerin Aktörleri
5 Uluslararası İlişkilerin Kapsamı ve Kavramları
6 Uluslararası Politika Yaklaşımları
7 Uluslararası Politikanın Unsurları ve Araçları
8 Uluslararası Politikanın Kurumları
9 Modern Uluslararası Sistemin Süreci
10 Küreselleşme
11 Uluslararası Güvenlik, Silahlanma, Çatışmalar
12 Uluslarararası Örgütler
13 Uluslararası Hukuk, Adalet, Etik
14 Uluslararası Ekonomi Politik
15 Bazı Güncel Uluslararsı Gelişmelerin Analizi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
63782 1271487 1-Uluslararası İlişkiler’in olgusal, kurumsal, bilimsel ve ideolojik boyutlarını anlama
63783 1271483 2-Uluslararası ilişkilerin temel bilgilerine sahip olma
63784 1271484 3-Modern Uluslararası Sistemin yapısal ve süreçsel özelliklerini anlama
63785 1271485 4-Uluslararası politikada etkili olan başlıca araçları ve aktörleri kavrama
63786 1271486 5-Uluslararası politikayı etkileyen faktörleri kavrama
63787 1271488 6-Güncel uluslararsı gelişmeleri analiz edebiecek akademik alt yapıya sahip olma.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64211 İktisat alanında teorik ve uygulamalı analizler yapabilecek bilgi düzeyine sahiptir.
2 64212 İktisat alanında mesleki yayın, dergi vb. den oluşan literatürü takip edebilecek teknik lisana sahiptir.
3 64213 Ulusal ve uluslar arası düzeydeki iktisadi sorunlar konusunda bilgi sahibidir.
4 64214 Temel bilgisayar bilgisi (Microsoft Office) yanı sıra iktisadi analiz programlarını da (SAS, SPSS, E-views, Microfit v.b) kullanır.
5 64215 Mikroiktisat, makroiktisat, uluslararası iktisat, para teorisi, maliye teorisi vb. alanlarda edindiği kuramsal bilgileri, iktisat politikalarının etkilerini analiz etmede kullanır.
6 64216 Temel matematiksel iktisat, istatistik ve ekonometrik yöntemleri mikro ve makro iktisadi problemleri analiz etmede kullanma yetisine sahiptir.
7 64217 Bir ekonomide tüketicilerin ve üreticilerin karar alma biçimlerini ve iktisat politikalarının bu sürece etkilerini analiz edebilme becerisine sahiptir
8 64218 İktisadın bir sosyal bilim olarak diğer sosyal bilimlerle olan ilişkisinin bilincinde olarak, güncel olayları sosyo-ekonomik olarak değerlendirebilme becerisine sahiptir.
9 64219 İşyerinde çalışma alanı ile ilgili karşılaştığı sorunlar karşısında bilimsel veri ve bulguları kullanarak çözüm önerileri getirebilir.
10 64220 Para, banka, uluslararası ticaret ve finans, iktisadi büyüme ve kalkınma, politik iktisat, tarım ve çevre iktisadı, endüstriyel iktisat, çalışma ekonomisi, ekonometrik yöntemler vb. alanlardan birinde temel bir araştırma raporu hazırlayabilir.
11 64221 İktisat alanında geliştirilen kavramsal ve bilişsel bilgiyi veri toplama, yorumlama ve analizde kullanma, bu bilgileri alanı ile ilgili proje ve faaliyetleri yürütmede kullanma becerisine sahiptir.
12 64222 Ekonomideki modern teknikleri takım çalışması ortamında kullanabilme becerisine sahiptir.
13 64226 Edindiği bilgileri iş yerinde deneyime dönüştürme ve aktarma yetisine sahiptir.
14 64225 İktisat alanında uygulamalı proje çalışması yapabilir.
15 64224 İktisat alanında bireysel olarak ve grup içinde sorumluluk üstlenebilir; proje planlayabilir ve yönetebilir, çözümler üretebilir.
16 64223 Ekonomik modelleri sosyal ve ekonomik problemlerin çözümünde kullanabilir.
17 64229 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke olarak benimser.
18 64228 Ekonomik önermeleri ve olayları eleştirel bir yaklaşımla sorgulayabilir.
19 64227 Öğrendiklerini değerlendirerek neye ihtiyacı olduğuna karar verebilir.
20 64232 İktisat alanında çeşitli bilimsel etkinliklere katılır.
21 64231 İktisat alanına giren konularda görüş, düşünce ve önerilerini ilgili kişi ve kurumlara yazılı ve sözlü olarak aktarabilir, sosyal çevresi ile paylaşabilir.
22 64230 İktisat alanında yaptığı çalışmalardan elde ettiği sonuçları etkin bir biçimde yazılı ve sözlü olarak sunabilir.
23 64236 Çalışmalarında bilimsel ve mesleki etik ilkelerine uygun hareket eder.
24 64235 İktisadi süreçlerin ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrar, bu konuda bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır.
25 64234 Edindiği kavramsal ve bilişsel bilgi ve uzmanlığı uygulamaya dönüştürebilir ve işyeri ortamına aktarabilir.
26 64233 İktsat literatürünü izleyerek ekonomik sorunları somutlaştırabilir, teori ve ampirik koşullar arasındaki bağlantıları anlar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Öğrenme Çıktısı
63782 4
63783 2
63784 2
63785 3
63786 2
63787 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek