Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İKT491 Türk Vergi Sistemi 927003 4 7 5

Dersin Amacı

Türk Vergi Sisteminin genel ilke ve esasları ile sistem içinde yer alan merkezi ve yerel vergi uygulamaları konusunda bilgilendirmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Metin SAĞLAM

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Erdoğan Öner, Vergi Hukuku, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2019. Metin Taş, Şükrü Kızılot; Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi,4.Baskı, Yaklaşım 2011, Topluca Türk Vergi Kanunları,Yaklaşım, 2013 ve www.gib.gov.tr/mevzuat

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Vergi ve Benzeri Yükümlülükler Tanımlar ve Kavramlar, Vergi Hukukunun Bağlayıcı ve Bağlayıcı Olmayan Kaynakları, Vergi İlişkisinin Tarafları, Vergi Yönetimi. Vergi Mükellefi ve Vergi Sorumlusu, Vergileme Süreci I(Tarh ve Tahakkuk). Vergileme Süreci II Vergi Borcunu Sona Erdiren Sebepler Ödeme ve Diğer Nedenler, VergiÖdevleri, Vergi Denetimi ve Yargısı Gelir Vergisi Kurumlar Vergisi, Katma Değer Vergisi, Özel Tüketim Vergileri Veraset ve İntikal Vergisi Motorlu Taşıtlar Vergisi, Belediye Vergileri ve Emlak Vergisi ve Damga Vergisi ve Harçlar.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 50 1
4 Quiz 3 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 13 3 39
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30
52 Quiz için Bireysel Çalışma 3 11 33

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 DEVLETİN GELİR KAYNAKLARI VE VERGİLER
2 VERGİ HUKUKU VE TÜRK VERGİ SİSTEMİ
3 VERGİ KANUNLARININ YER VE ZAMAN BAKIMINDAN UYGULANMASI
4 VERGİ MÜKELLEFİYETİNE İLİŞKİN BAŞLICA KAVRAMLAR
5 VERGİ ALACAĞININ BELİRLENMESİ
6 VERGİ SUÇ VE CEZALARI
7 KARŞILAŞTIRMALI TÜRK VERGİ SİSTEMİ
8 GELİR VERGİSİ I
9 ara sınav
10 GELİR VERGİSİ II
11 KURUMLAR VERGİSİ I
12 KURUMLAR VERGİSİ II
13 KATMA DEĞER VERGİSİ
14 DIŞ TİCARETEN ALINAN VERGİLER

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1271544 Türk vergi sisteminin bir bütün içerisinde tanınması
2 1271545 Türk vergi sistemini, uluslar arası sistemlerle karşılaştırabilme imkanı

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64211 İktisat alanında teorik ve uygulamalı analizler yapabilecek bilgi düzeyine sahiptir.
2 64212 İktisat alanında mesleki yayın, dergi vb. den oluşan literatürü takip edebilecek teknik lisana sahiptir.
3 64213 Ulusal ve uluslar arası düzeydeki iktisadi sorunlar konusunda bilgi sahibidir.
4 64214 Temel bilgisayar bilgisi (Microsoft Office) yanı sıra iktisadi analiz programlarını da (SAS, SPSS, E-views, Microfit v.b) kullanır.
5 64215 Mikroiktisat, makroiktisat, uluslararası iktisat, para teorisi, maliye teorisi vb. alanlarda edindiği kuramsal bilgileri, iktisat politikalarının etkilerini analiz etmede kullanır.
6 64216 Temel matematiksel iktisat, istatistik ve ekonometrik yöntemleri mikro ve makro iktisadi problemleri analiz etmede kullanma yetisine sahiptir.
7 64217 Bir ekonomide tüketicilerin ve üreticilerin karar alma biçimlerini ve iktisat politikalarının bu sürece etkilerini analiz edebilme becerisine sahiptir
8 64218 İktisadın bir sosyal bilim olarak diğer sosyal bilimlerle olan ilişkisinin bilincinde olarak, güncel olayları sosyo-ekonomik olarak değerlendirebilme becerisine sahiptir.
9 64219 İşyerinde çalışma alanı ile ilgili karşılaştığı sorunlar karşısında bilimsel veri ve bulguları kullanarak çözüm önerileri getirebilir.
10 64220 Para, banka, uluslararası ticaret ve finans, iktisadi büyüme ve kalkınma, politik iktisat, tarım ve çevre iktisadı, endüstriyel iktisat, çalışma ekonomisi, ekonometrik yöntemler vb. alanlardan birinde temel bir araştırma raporu hazırlayabilir.
11 64221 İktisat alanında geliştirilen kavramsal ve bilişsel bilgiyi veri toplama, yorumlama ve analizde kullanma, bu bilgileri alanı ile ilgili proje ve faaliyetleri yürütmede kullanma becerisine sahiptir.
12 64222 Ekonomideki modern teknikleri takım çalışması ortamında kullanabilme becerisine sahiptir.
13 64226 Edindiği bilgileri iş yerinde deneyime dönüştürme ve aktarma yetisine sahiptir.
14 64225 İktisat alanında uygulamalı proje çalışması yapabilir.
15 64224 İktisat alanında bireysel olarak ve grup içinde sorumluluk üstlenebilir; proje planlayabilir ve yönetebilir, çözümler üretebilir.
16 64223 Ekonomik modelleri sosyal ve ekonomik problemlerin çözümünde kullanabilir.
17 64229 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke olarak benimser.
18 64228 Ekonomik önermeleri ve olayları eleştirel bir yaklaşımla sorgulayabilir.
19 64227 Öğrendiklerini değerlendirerek neye ihtiyacı olduğuna karar verebilir.
20 64232 İktisat alanında çeşitli bilimsel etkinliklere katılır.
21 64231 İktisat alanına giren konularda görüş, düşünce ve önerilerini ilgili kişi ve kurumlara yazılı ve sözlü olarak aktarabilir, sosyal çevresi ile paylaşabilir.
22 64230 İktisat alanında yaptığı çalışmalardan elde ettiği sonuçları etkin bir biçimde yazılı ve sözlü olarak sunabilir.
23 64236 Çalışmalarında bilimsel ve mesleki etik ilkelerine uygun hareket eder.
24 64235 İktisadi süreçlerin ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrar, bu konuda bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır.
25 64234 Edindiği kavramsal ve bilişsel bilgi ve uzmanlığı uygulamaya dönüştürebilir ve işyeri ortamına aktarabilir.
26 64233 İktsat literatürünü izleyerek ekonomik sorunları somutlaştırabilir, teori ve ampirik koşullar arasındaki bağlantıları anlar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Öğrenme Çıktısı
1 2
2 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek