Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İKT425 Uluslararası İktisadi İlişkiler 927003 4 7 5

Dersin Amacı

Uluslararası ekonomik ilişkiler tarihini öğretmek. Öğrencilere uluslararası meta ve para hareketlerini, uluslararası finans piyasalarını tanıtmak. Uluslararası eekonomik birleşmeler ve entegrasyon teorilerini öğretmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Yavuz YAYLA

Ön Koşul Dersleri

311 Uluslararası Iktisat I312 Uluslararası Iktisat II

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Uluslararası İktisat : Teori , Politika ve Uygulama, Halil Seyidoğlu, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş, İstanbul, 1999. • International Economics: Theory And Policy 7th Edition, Paul R. Krugman and Maurice Obstfeld, Addison Wesley, 2005. • Foundations of International Macroeconomics, Maurice Obstfeld and Kenneth S. Rogoff, The MIT Press, 1996. • International Economics, Thomas Pugel 13th Edition, McGraw-Hill/Irwin, 2006

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Uluslararası iktisadi ve finans ilişkileri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 20 20
5 Derse Katılım 14 3 42
8 Rehberli Problem Çözümü 14 2 28
54 Ev Ödevi 5 5 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Uluslararası Örgütler Teorisi-I 01-Uluslararası Örgütler Teorisi.pdf
2 Uluslararası Örgütler Teorisi-II 01-Uluslararası Örgütler Teorisi.pdf
3 Uluslararası Örgütler Teorisi-III 01-Uluslararası Örgütler Teorisi.pdf
4 Uluslararası Örgütler Teorisi-IV 01-Uluslararası Örgütler Teorisi.pdf
5 Küresel Ekonomik Örgütler-I 02-Küresel Ekonomik Örgütler.pdf
6 Küresel Ekonomik Örgütler-II 02-Küresel Ekonomik Örgütler.pdf
7 Ara Sınav
8 Küresel Ekonomik Örgütler-III 02-Küresel Ekonomik Örgütler.pdf
9 Küresel Ekonomik Örgütler-IV 02-Küresel Ekonomik Örgütler.pdf
10 Bölgesel Ekonomik Örgütler-I 03-Bölgesel Ekonomik Örgütler.pdf
11 Bölgesel Ekonomik Örgütler-II 03-Bölgesel Ekonomik Örgütler.pdf
12 Bölgesel Ekonomik Örgütler-III 03-Bölgesel Ekonomik Örgütler.pdf
13 Bölgesel Ekonomik Örgütler-IV 03-Bölgesel Ekonomik Örgütler.pdf
14 Final

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1144466 Uluslararası para sisteminin gelişimini özümser.
2 1145621 Küreselleşmenin ülke ekonomilerini olumlu ve olumsuz etkilerini ayırt eder.
3 1144644 Gelişmiş ülkelerin gelişmekte olan ülkelerdeki doğrudan yatırımlarının etkilerini ayırt eder.
4 1150631 Kur değişimlerini açıklayan teorileri öğrenir.
5 1159663 Doğrudan yabancı yatırımları açıklayan teorileri bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64211 İktisat alanında teorik ve uygulamalı analizler yapabilecek bilgi düzeyine sahiptir.
2 64212 İktisat alanında mesleki yayın, dergi vb. den oluşan literatürü takip edebilecek teknik lisana sahiptir.
3 64213 Ulusal ve uluslar arası düzeydeki iktisadi sorunlar konusunda bilgi sahibidir.
4 64214 Temel bilgisayar bilgisi (Microsoft Office) yanı sıra iktisadi analiz programlarını da (SAS, SPSS, E-views, Microfit v.b) kullanır.
5 64215 Mikroiktisat, makroiktisat, uluslararası iktisat, para teorisi, maliye teorisi vb. alanlarda edindiği kuramsal bilgileri, iktisat politikalarının etkilerini analiz etmede kullanır.
6 64216 Temel matematiksel iktisat, istatistik ve ekonometrik yöntemleri mikro ve makro iktisadi problemleri analiz etmede kullanma yetisine sahiptir.
7 64217 Bir ekonomide tüketicilerin ve üreticilerin karar alma biçimlerini ve iktisat politikalarının bu sürece etkilerini analiz edebilme becerisine sahiptir
8 64218 İktisadın bir sosyal bilim olarak diğer sosyal bilimlerle olan ilişkisinin bilincinde olarak, güncel olayları sosyo-ekonomik olarak değerlendirebilme becerisine sahiptir.
9 64219 İşyerinde çalışma alanı ile ilgili karşılaştığı sorunlar karşısında bilimsel veri ve bulguları kullanarak çözüm önerileri getirebilir.
10 64220 Para, banka, uluslararası ticaret ve finans, iktisadi büyüme ve kalkınma, politik iktisat, tarım ve çevre iktisadı, endüstriyel iktisat, çalışma ekonomisi, ekonometrik yöntemler vb. alanlardan birinde temel bir araştırma raporu hazırlayabilir.
11 64221 İktisat alanında geliştirilen kavramsal ve bilişsel bilgiyi veri toplama, yorumlama ve analizde kullanma, bu bilgileri alanı ile ilgili proje ve faaliyetleri yürütmede kullanma becerisine sahiptir.
12 64222 Ekonomideki modern teknikleri takım çalışması ortamında kullanabilme becerisine sahiptir.
13 64226 Edindiği bilgileri iş yerinde deneyime dönüştürme ve aktarma yetisine sahiptir.
14 64225 İktisat alanında uygulamalı proje çalışması yapabilir.
15 64224 İktisat alanında bireysel olarak ve grup içinde sorumluluk üstlenebilir; proje planlayabilir ve yönetebilir, çözümler üretebilir.
16 64223 Ekonomik modelleri sosyal ve ekonomik problemlerin çözümünde kullanabilir.
17 64229 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke olarak benimser.
18 64228 Ekonomik önermeleri ve olayları eleştirel bir yaklaşımla sorgulayabilir.
19 64227 Öğrendiklerini değerlendirerek neye ihtiyacı olduğuna karar verebilir.
20 64232 İktisat alanında çeşitli bilimsel etkinliklere katılır.
21 64231 İktisat alanına giren konularda görüş, düşünce ve önerilerini ilgili kişi ve kurumlara yazılı ve sözlü olarak aktarabilir, sosyal çevresi ile paylaşabilir.
22 64230 İktisat alanında yaptığı çalışmalardan elde ettiği sonuçları etkin bir biçimde yazılı ve sözlü olarak sunabilir.
23 64236 Çalışmalarında bilimsel ve mesleki etik ilkelerine uygun hareket eder.
24 64235 İktisadi süreçlerin ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrar, bu konuda bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır.
25 64234 Edindiği kavramsal ve bilişsel bilgi ve uzmanlığı uygulamaya dönüştürebilir ve işyeri ortamına aktarabilir.
26 64233 İktsat literatürünü izleyerek ekonomik sorunları somutlaştırabilir, teori ve ampirik koşullar arasındaki bağlantıları anlar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 4 5 3 2 2
2 2 4 3 2 2 3 2
3 3 3 3 3 3 3 3
4 3 3 3 3 4 5 5
5 2 2 2 2 3 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek