Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İKT433 Doğrusal Programlama 927003 4 7 5

Dersin Amacı

Lineer programlamayı, yani lineer yapıdaki eşitsizlik kısıtları sağlanacak şekilde bir lineer formun optimizasyonunu ele almak, gerçek hayatta karşılaşılan uygulama alanlarını göstermek ve çözüm yöntemlerini öğretmektir.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Prof.Dr. İ.Sezginman Lineer Programlama Teori ve Problemleri YTÜ, 1993 Mehmet Ahlatçıoğlu, Fatma Tiryaki, Kantitatif Karar Verme Teknikleri, YTÜ Yayın No: YTÜ.FE.DK-98.0349, İstanbul-1998 H.A.Taha, Operations Research: An Introduction, The MacMillan Company, NewYork, 7th baskı, 2003

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Lineer Programlama (LP) Problemlerinin tanıtılması/ LP modeli kurma/ Basit LP problemlerinin Grafik Yöntemle çözümü/ Temel kavramlar: hiperdüzlemler, konveks kümeler, konveks koniler, konveks kümelerde ekstrem(uç) noktalar, uygun çözüm, uygun taban çözüm, optimal çözüm, alternatif optimal çözüm, sınırsız çözüm, dejenere çözüm/ Temel teoremler/ Simpleks Yöntem/ M tekniği/ II-Faz yöntemi/ Sınırsız çözüm/ İşaret kısıtlaması olmayan değişkenler/ Alternatif optimal çözümler/ Sınırlı değişkenler/ Hiperbolik programlama/ Dual problem ve dualite teorisi/ Dual simpleks algoritma/ Duyarlılık Analizi/ Yenilenmiş (revised) simpleks yöntem/ Taşıma (Transportation) problemi/ Atama problem

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30
49 Performans 1 33 33

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Lineer Programlama (LP) Problemlerinin tanıtılması
2 Doğrusal programlama modelleri ve uygulamaları
3 İki değişkenli doğrusal programlama problemlerinin Grafik Yöntemle çözümü
4 Simpleks Yöntem
5 Doğrusal programlama problemlerinde yapay değişkenler
6 Sınırsız çözümler
7 Doğrusal programlama problemlerinde sınırsız değişkenler, sınırlı değişkenler/ dualite
8 Vize sınavı
9 Dual simpleks tablo ve çözüm
10 Dual simpleks algoritma, duyarlılık analizi, taşıma problemi
11 Taşıma (Transportation) problemin optimal çözümü
12 Taşıma problemine alternatif çözümler
13 Atama problemi
14 Gomory algoritma

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1242490 Karar vermede matematik modelleri kurma ve kullanma becerisini kazanır
2 1242491 Uygulamalı matematik sahasında verilen Yöneylem Araştırması, Optimizasyon dersi için gereken alt yapı bilgisini kazanır

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64211 İktisat alanında teorik ve uygulamalı analizler yapabilecek bilgi düzeyine sahiptir.
2 64212 İktisat alanında mesleki yayın, dergi vb. den oluşan literatürü takip edebilecek teknik lisana sahiptir.
3 64213 Ulusal ve uluslar arası düzeydeki iktisadi sorunlar konusunda bilgi sahibidir.
4 64214 Temel bilgisayar bilgisi (Microsoft Office) yanı sıra iktisadi analiz programlarını da (SAS, SPSS, E-views, Microfit v.b) kullanır.
5 64215 Mikroiktisat, makroiktisat, uluslararası iktisat, para teorisi, maliye teorisi vb. alanlarda edindiği kuramsal bilgileri, iktisat politikalarının etkilerini analiz etmede kullanır.
6 64216 Temel matematiksel iktisat, istatistik ve ekonometrik yöntemleri mikro ve makro iktisadi problemleri analiz etmede kullanma yetisine sahiptir.
7 64217 Bir ekonomide tüketicilerin ve üreticilerin karar alma biçimlerini ve iktisat politikalarının bu sürece etkilerini analiz edebilme becerisine sahiptir
8 64218 İktisadın bir sosyal bilim olarak diğer sosyal bilimlerle olan ilişkisinin bilincinde olarak, güncel olayları sosyo-ekonomik olarak değerlendirebilme becerisine sahiptir.
9 64219 İşyerinde çalışma alanı ile ilgili karşılaştığı sorunlar karşısında bilimsel veri ve bulguları kullanarak çözüm önerileri getirebilir.
10 64220 Para, banka, uluslararası ticaret ve finans, iktisadi büyüme ve kalkınma, politik iktisat, tarım ve çevre iktisadı, endüstriyel iktisat, çalışma ekonomisi, ekonometrik yöntemler vb. alanlardan birinde temel bir araştırma raporu hazırlayabilir.
11 64221 İktisat alanında geliştirilen kavramsal ve bilişsel bilgiyi veri toplama, yorumlama ve analizde kullanma, bu bilgileri alanı ile ilgili proje ve faaliyetleri yürütmede kullanma becerisine sahiptir.
12 64222 Ekonomideki modern teknikleri takım çalışması ortamında kullanabilme becerisine sahiptir.
13 64226 Edindiği bilgileri iş yerinde deneyime dönüştürme ve aktarma yetisine sahiptir.
14 64225 İktisat alanında uygulamalı proje çalışması yapabilir.
15 64224 İktisat alanında bireysel olarak ve grup içinde sorumluluk üstlenebilir; proje planlayabilir ve yönetebilir, çözümler üretebilir.
16 64223 Ekonomik modelleri sosyal ve ekonomik problemlerin çözümünde kullanabilir.
17 64229 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke olarak benimser.
18 64228 Ekonomik önermeleri ve olayları eleştirel bir yaklaşımla sorgulayabilir.
19 64227 Öğrendiklerini değerlendirerek neye ihtiyacı olduğuna karar verebilir.
20 64232 İktisat alanında çeşitli bilimsel etkinliklere katılır.
21 64231 İktisat alanına giren konularda görüş, düşünce ve önerilerini ilgili kişi ve kurumlara yazılı ve sözlü olarak aktarabilir, sosyal çevresi ile paylaşabilir.
22 64230 İktisat alanında yaptığı çalışmalardan elde ettiği sonuçları etkin bir biçimde yazılı ve sözlü olarak sunabilir.
23 64236 Çalışmalarında bilimsel ve mesleki etik ilkelerine uygun hareket eder.
24 64235 İktisadi süreçlerin ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrar, bu konuda bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır.
25 64234 Edindiği kavramsal ve bilişsel bilgi ve uzmanlığı uygulamaya dönüştürebilir ve işyeri ortamına aktarabilir.
26 64233 İktsat literatürünü izleyerek ekonomik sorunları somutlaştırabilir, teori ve ampirik koşullar arasındaki bağlantıları anlar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 5 4 5
2 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 4 3 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek