Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İKT452 Finansal Tablolar Analizi 927003 4 8 5

Dersin Amacı

Finansal tablolar ve finansal analiz yöntemlerinden yararlanarak işletmelerin finansal performansı, finansal durumu ve kazanma gücü hakkında bilgi edinerek işletmeler hakkında bir yargıya ulaşmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. İdris VARICI

Ön Koşul Dersleri

MUHASEBE I MUHASEBE II

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1-Mali Tablolar Analizi, Adem ÇABUK ve İbrahim LAZOL, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara 2008. 2-Finansal Tablolar ve Mali Analiz Teknikleri ,Nalan AKDOĞAN ve Nejat TENKER, Gazi Kitabevi, Ankara, 2007 3-Mali Tablolar Analizi, Öztin AKGÜÇ, Avcıoğlu Basımyayım, İstanbul, 2002. 4-29 Nolu Türkiye Muhasebe Standartları, 5024 Sayılı Vergi Usul Kanunu ve İlgili Tebliğler

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Finansal Tabloların; Tanımı, Önemi, Düzenlenme Amaçları, Sınıflandırılması, Sahip Olması Gereken Özellikler, Bilanço ve Gelir Tablosu Kalemlerinin Analiz Açısından İncelenmesi,Finansal Analizin Tanımı ve Önemi, Finansal Analiz Çeşitleri, Finansal Analiz Yöntemleri, Ek Mali Tablolar, Enflasyon Ortamında Mali Analiz, Örnek Uygulamalar

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 100
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 0
1 Ara Sınav 1 60 1
4 Quiz 1 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 9 4 36
2 Final Sınavı 1 2 2
10 Tartışma 14 3 42
20 Rapor Hazırlama 14 3 42

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Finansal Tabloların tanımı,Önemi, Düzenlenme Amaçları, Sınıflandırılması, Sahip Olması Gereken Özellikler
2 Bilanço ve Gelir Tablosu Kalemlerinin Analiz Açısından İncelenmesi
3 Finansal Analizin Tanımı ve Önemi, Finansal Analiz Çeşitleri
4 Finansal Analiz Yöntemleri
5 Oran Analizi Yöntemi ve Örnek Uygulamalar
6 Oran Analizi Yöntemi ve Örnek Uygulamalar
7 Karşılaştırmalı Mali Tablolar ve Örnek Uygulamalar
8 Karşılaştırmalı Mali Tablolar ve Örnek Uygulamalar
9 Ara sınav
10 Dikey Analiz Yöntemi ve Örnek Uygulamalar
11 Trend Analizi Yöntemi ve Örnek Uygulamalar
12 Ek Finansal Tablolar
13 Enflasyon Ortamında Mali Analiz, Örnek Uygulamalar
14 Genel uygulamalar
15 Final sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1271626 Temel Finansal Tabloları Hazırlama
2 1271625 Finansal Tabloların Önemini Vurgulama
3 1271624 Finasal Analiz Sonuçlarını Yorumlamayı Öğretme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64211 İktisat alanında teorik ve uygulamalı analizler yapabilecek bilgi düzeyine sahiptir.
2 64212 İktisat alanında mesleki yayın, dergi vb. den oluşan literatürü takip edebilecek teknik lisana sahiptir.
3 64213 Ulusal ve uluslar arası düzeydeki iktisadi sorunlar konusunda bilgi sahibidir.
4 64214 Temel bilgisayar bilgisi (Microsoft Office) yanı sıra iktisadi analiz programlarını da (SAS, SPSS, E-views, Microfit v.b) kullanır.
5 64215 Mikroiktisat, makroiktisat, uluslararası iktisat, para teorisi, maliye teorisi vb. alanlarda edindiği kuramsal bilgileri, iktisat politikalarının etkilerini analiz etmede kullanır.
6 64216 Temel matematiksel iktisat, istatistik ve ekonometrik yöntemleri mikro ve makro iktisadi problemleri analiz etmede kullanma yetisine sahiptir.
7 64217 Bir ekonomide tüketicilerin ve üreticilerin karar alma biçimlerini ve iktisat politikalarının bu sürece etkilerini analiz edebilme becerisine sahiptir
8 64218 İktisadın bir sosyal bilim olarak diğer sosyal bilimlerle olan ilişkisinin bilincinde olarak, güncel olayları sosyo-ekonomik olarak değerlendirebilme becerisine sahiptir.
9 64219 İşyerinde çalışma alanı ile ilgili karşılaştığı sorunlar karşısında bilimsel veri ve bulguları kullanarak çözüm önerileri getirebilir.
10 64220 Para, banka, uluslararası ticaret ve finans, iktisadi büyüme ve kalkınma, politik iktisat, tarım ve çevre iktisadı, endüstriyel iktisat, çalışma ekonomisi, ekonometrik yöntemler vb. alanlardan birinde temel bir araştırma raporu hazırlayabilir.
11 64221 İktisat alanında geliştirilen kavramsal ve bilişsel bilgiyi veri toplama, yorumlama ve analizde kullanma, bu bilgileri alanı ile ilgili proje ve faaliyetleri yürütmede kullanma becerisine sahiptir.
12 64222 Ekonomideki modern teknikleri takım çalışması ortamında kullanabilme becerisine sahiptir.
13 64226 Edindiği bilgileri iş yerinde deneyime dönüştürme ve aktarma yetisine sahiptir.
14 64225 İktisat alanında uygulamalı proje çalışması yapabilir.
15 64224 İktisat alanında bireysel olarak ve grup içinde sorumluluk üstlenebilir; proje planlayabilir ve yönetebilir, çözümler üretebilir.
16 64223 Ekonomik modelleri sosyal ve ekonomik problemlerin çözümünde kullanabilir.
17 64229 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke olarak benimser.
18 64228 Ekonomik önermeleri ve olayları eleştirel bir yaklaşımla sorgulayabilir.
19 64227 Öğrendiklerini değerlendirerek neye ihtiyacı olduğuna karar verebilir.
20 64232 İktisat alanında çeşitli bilimsel etkinliklere katılır.
21 64231 İktisat alanına giren konularda görüş, düşünce ve önerilerini ilgili kişi ve kurumlara yazılı ve sözlü olarak aktarabilir, sosyal çevresi ile paylaşabilir.
22 64230 İktisat alanında yaptığı çalışmalardan elde ettiği sonuçları etkin bir biçimde yazılı ve sözlü olarak sunabilir.
23 64236 Çalışmalarında bilimsel ve mesleki etik ilkelerine uygun hareket eder.
24 64235 İktisadi süreçlerin ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrar, bu konuda bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır.
25 64234 Edindiği kavramsal ve bilişsel bilgi ve uzmanlığı uygulamaya dönüştürebilir ve işyeri ortamına aktarabilir.
26 64233 İktsat literatürünü izleyerek ekonomik sorunları somutlaştırabilir, teori ve ampirik koşullar arasındaki bağlantıları anlar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Öğrenme Çıktısı
1 3
2 5
3 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek