Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İKT470 Vergi Hukuku 927003 4 8 5

Dersin Amacı

Vergi hukuku hakkında genel bilgi verilmesi, vergi ve vergi hukuku kavramı, vergi hukukunun amacı, özellikleri konularının öğrenci tarafından kavranılması, vergi hukukuna ilişkin konularda analiz yapma ve sorun çözmenin öğrenilmesi

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Metin SAĞLAM

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1-Erdoğan Öner, Vergi Hukuku, 6. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2015. 2-Nurettin Bilici, Vergi Hukuku, 36. Baskı, Savaş Yayınevi, Ankara 2015. 3-Sadık Kırbaş, Vergi Hukuku, 17. Baskı, Siyasal Kitabevi, Ankara 2006. 4-Şükrü Kızılot, Doğan Şenyüz, Metin Taş, Recai Dönmez, Vergi Hukuku, Yaklaşım Yayıncılık, Ankara, 2006

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Vergi hukuku temel kavramlar, vergi hukukunun kaynakları, kanunların uygulanması ve yorumu, vergilendirme süreci ve denetimi, mükellefin hakları ve ödevleri, vergi uyuşmazlıklarının idari ve yargısal çözümü.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
3 Bütünleme Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 3 10 30
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 25 25
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 25 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Vergi, hukuk ve vergi hukuku kavramları, vergi hukukunun kapsamı ve niteliği, bölümleri, Vergi Hukuku 1. Hafta.potx.pptx
2 Vergi hukukunun kaynakları, vergi kanunlarının uygulanması, yorum türleri Vergi Hukuku 2. Hafta.potx.pptx
3 Vergilendirmeye ilişkin temel kavramlar, Verginin unsurları, verginin tarafları Vergi Hukuku 3. Hafta.potx.pptx
4 Mükellefin hakları ve ödevleri Vergi Hukuku 4. Hafta.potx.pptx
5 Vergi denetimi Vergi Hukuku 5. Hafta.potx.pptx
6 Vergi hukukunda süreler ve hesaplanması Vergi Hukuku 6. Hafta.potx.pptx
7 Zamanaşımı Vergi Hukuku 7. Hafta.potx.pptx
8 Ara sınav Vergi Hukuku 8. Hafta.potx.pptx
9 Vergilendirme işlemleri, verginin tarhı, verginin tebliği, verginin tahakkuku, vergi borcunun sona ermesi, Vergi Hukuku 9. Hafta.potx.pptx
10 Vergi suç ve cezaları Vergi Hukuku 10. Hafta.potx.pptx
11 Vergi uyuşmazlıklarının idari çözüm yolları Vergi Hukuku 11. Hafta.potx.pptx
12 Vergi uyuşmazlıklarının yargı aşamasında çözümlenmesi Vergi Hukuku 12. Hafta.potx.pptx
13 Vergi yargılamasında delil ve ispat Vergi Hukuku 13. Hafta.potx.pptx
14 Vergi alacağının zorla tahsili Vergi Hukuku 14. Hafta.potx.pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1271649 Mesleği ile ilgili mevzuatı takip etme ve temel hukuk bilgilerine sahip olma
2 1271650 Vergi ve vergi sorumlusunun yükümlülüklerini kavramış ve Türk Vergi Sistemi konusunda bilgi sahibi olma
3 1271651 Vergilendirme sürecini öğrenir.
4 1271652 Vergi denetimi hakkında bilgi sahibi olur.
5 1271653 Vergi uyuşmazlıklarının çözümü hakkında bilgi sahibi olur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64211 İktisat alanında teorik ve uygulamalı analizler yapabilecek bilgi düzeyine sahiptir.
2 64212 İktisat alanında mesleki yayın, dergi vb. den oluşan literatürü takip edebilecek teknik lisana sahiptir.
3 64213 Ulusal ve uluslar arası düzeydeki iktisadi sorunlar konusunda bilgi sahibidir.
4 64214 Temel bilgisayar bilgisi (Microsoft Office) yanı sıra iktisadi analiz programlarını da (SAS, SPSS, E-views, Microfit v.b) kullanır.
5 64215 Mikroiktisat, makroiktisat, uluslararası iktisat, para teorisi, maliye teorisi vb. alanlarda edindiği kuramsal bilgileri, iktisat politikalarının etkilerini analiz etmede kullanır.
6 64216 Temel matematiksel iktisat, istatistik ve ekonometrik yöntemleri mikro ve makro iktisadi problemleri analiz etmede kullanma yetisine sahiptir.
7 64217 Bir ekonomide tüketicilerin ve üreticilerin karar alma biçimlerini ve iktisat politikalarının bu sürece etkilerini analiz edebilme becerisine sahiptir
8 64218 İktisadın bir sosyal bilim olarak diğer sosyal bilimlerle olan ilişkisinin bilincinde olarak, güncel olayları sosyo-ekonomik olarak değerlendirebilme becerisine sahiptir.
9 64219 İşyerinde çalışma alanı ile ilgili karşılaştığı sorunlar karşısında bilimsel veri ve bulguları kullanarak çözüm önerileri getirebilir.
10 64220 Para, banka, uluslararası ticaret ve finans, iktisadi büyüme ve kalkınma, politik iktisat, tarım ve çevre iktisadı, endüstriyel iktisat, çalışma ekonomisi, ekonometrik yöntemler vb. alanlardan birinde temel bir araştırma raporu hazırlayabilir.
11 64221 İktisat alanında geliştirilen kavramsal ve bilişsel bilgiyi veri toplama, yorumlama ve analizde kullanma, bu bilgileri alanı ile ilgili proje ve faaliyetleri yürütmede kullanma becerisine sahiptir.
12 64222 Ekonomideki modern teknikleri takım çalışması ortamında kullanabilme becerisine sahiptir.
13 64226 Edindiği bilgileri iş yerinde deneyime dönüştürme ve aktarma yetisine sahiptir.
14 64225 İktisat alanında uygulamalı proje çalışması yapabilir.
15 64224 İktisat alanında bireysel olarak ve grup içinde sorumluluk üstlenebilir; proje planlayabilir ve yönetebilir, çözümler üretebilir.
16 64223 Ekonomik modelleri sosyal ve ekonomik problemlerin çözümünde kullanabilir.
17 64229 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke olarak benimser.
18 64228 Ekonomik önermeleri ve olayları eleştirel bir yaklaşımla sorgulayabilir.
19 64227 Öğrendiklerini değerlendirerek neye ihtiyacı olduğuna karar verebilir.
20 64232 İktisat alanında çeşitli bilimsel etkinliklere katılır.
21 64231 İktisat alanına giren konularda görüş, düşünce ve önerilerini ilgili kişi ve kurumlara yazılı ve sözlü olarak aktarabilir, sosyal çevresi ile paylaşabilir.
22 64230 İktisat alanında yaptığı çalışmalardan elde ettiği sonuçları etkin bir biçimde yazılı ve sözlü olarak sunabilir.
23 64236 Çalışmalarında bilimsel ve mesleki etik ilkelerine uygun hareket eder.
24 64235 İktisadi süreçlerin ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrar, bu konuda bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır.
25 64234 Edindiği kavramsal ve bilişsel bilgi ve uzmanlığı uygulamaya dönüştürebilir ve işyeri ortamına aktarabilir.
26 64233 İktsat literatürünü izleyerek ekonomik sorunları somutlaştırabilir, teori ve ampirik koşullar arasındaki bağlantıları anlar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Öğrenme Çıktısı
1 3
2 2
3 1
4 2
5 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek