Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İŞL201 Yönetim ve Organizasyon 927001 2 3 4

Dersin Amacı

İşletme Yönetimi'nde yöneticilerinin uyguladıkları yönetim ilkeleri konusunda öğrencilerin temel yeteneklerini artırmak. Business Administration in management principles applied by managers to increase students' basic skills.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Hasan GÜL

Ön Koşul Dersleri

Genel İşletme I ve II

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

-Prof. Dr. Şerif Şimşek ve Prof. Dr. Adnan Çelik, Yönetim ve Organizasyon,Eğitim Yayınevi, Konya, 2017, 19. Baskı -Prof .Dr. Tamer Koçel, İşletme Yöneticiliği, Beta Yayınları, İstanbul, 2018, 17. Baskı -Demet Gürüz ve Emet Gürel, Yönetim ve Organizasyon, Nobel Yayınları, Ankara, 2016. -Mümin Ertürk, İşletmelerde Yönetim ve Organizasyon, Beta Yayıncılık, İstanbul, 2018.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Yönetim Kavramı, Tanımı, Özellikleri ve Gelişimi Yönetim Türleri ve Yönetimin Felsefi Alt Yapısı, Planlama: Amaçlara Göre Yönetim; Organizasyon Teorileri: Geleneksel Örgüt Teorileri, Davranışsal Örgüt Teorileri, Modern Organizasyon Teorisi: Sistem Yaklaşımı; Durumsallık Yaklaşımı; Yöneticilik ve Liderlik: Liderlik Teorileri; Yöneticilik ve Motivasyon: Motivasyon Teorileri; Organizasyonlarda İletişim ve Kontrol: Yönetim Labirenti.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 50 1
4 Quiz 3 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 12 12
2 Final Sınavı 1 12 12
4 Quiz 3 1 3
5 Derse Katılım 14 3 42
8 Rehberli Problem Çözümü 14 2 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Yönetim ve Organizasyon: Giriş YÖNETİM VE ORGANİZASYON-1.docx
2 Yönetim İlkeleri I: Planlama YÖNETİM VE ORGANİZASYON-2.docx
3 Yönetim İlkeleri II: Organizasyon YÖNETİM VE ORGANİZASYON-3.docx
4 Organizasyon Teorileri: Geleneksel, Neo-klasik, modern ve çağdaş yönetim teorileri YÖNETİM VE ORGANİZAASYON-4.docx
5 Yönetim İlkeleri III: Yöneltme YÖNETİM VE ORGANİZASYON-5.docx
6 Liderlik YÖNETİM VE ORGANİZASYON-6.docx
7 Motivasyon YÖNETİM VE ORGANİZASYON-7.docx
8 Örgütsel İletişim YÖNETİM VE ORGANİZASYON-8.docx
9 Ara Sınav
10 Yönetim İlkeleri IV: Kontrol YÖNETİM VE ORGANİZASYON-10.docx
11 Karar verme YÖNETİM VE ORGANİZASYON-11.docx
12 Koordinasyon (eşgüdüm) YÖNETİM VE ORGANİZASYON-12.docx
13 Çağdaş Yönetim Becerileri: Kaynak bağımlılığı, Strateji, Vekalet, İşlem Maliyeti, Kurumsallaşma, Outsourcing YÖNETİM VE ORGANİZASYON-13.docx
14 Çağdaş Yönetim Becerileri: Toplam Kalite, Temel yetenek, Güçlendirme, Kıyaslama, Öğrenen organizasyonlar, Kurumsal şirket yönetimi YÖNETİM VE ORGANİZASYON-14.docx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1131724 Kontrol, karar verme ve koordinasyon süreci hakkında bilgi sahibi olacaklardır.
2 1157992 İşletme Yönetimi'nde liderlik, motivasyon, iletişimin önemi hakkında yorum yapabileceklerdir.
3 1160034 Öğrenciler; planlama ve stratejik planlama süreci hakkında bilgi sahibi olacaklardır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64262 İşletme bilimi alanında temel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur
2 64263 İşletme alanında çağdaş gelişmeleri, yaklaşımları, temel sorunları bilir.
3 64264 İş/işletme kurmanın gereklerini kavrar, alanında edindiği bilgileri iş ve işletme düzeyinde kullanır
4 64265 İşletme yönetiminin örgüt ve diğer alanlarında verileri yorumlayıp değerlendirir, sorunları analiz eder; çözüm önerileri geliştirir.
5 64257 Alanında elde ettiği teorik ve kuramsal bilgiyi kavramsal ve bilişsel bilgiye dönüştürebilir; bu bilgi ile seçtiği kariyer alanında bir işi bağımsız olarak yapma ve yürütme becerisine sahiptir.
6 64260 İlgi ve yeteneği ile uyumlu bir alanda uzmanlaşma becerisine sahiptir.
7 64261 Uzmanlaşma ile birlikte geliştirilen kavramsal ve bilişsel bilgiye ait verileri toplama, yorumlama ve analizde kullanabilme, bu bilgileri alanı ile ilgili proje ve faaliyetleri yürütme ve yönlendirmede kullanabilme becerisine sahiptir.
8 64258 Alanında elde ettiği kavramsal ve bilişsel bilgi ve uzmanlığı tecrübeye (uygulamaya) dönüştürebilme ve işyeri ortamına aktarabilme becerisine sahiptir.
9 64259 Alanı ile ilgili olarak elde ettiği bilişsel bulguları iş ve sosyal çevresi ile paylaşır.
10 64240 Alanı ile ilgili olarak elde ettiği teorik bilgi ve bulguları staj, part-time çalışma ve kariyer seminerleri ve çalıştayları gibi kariyer geliştirme olanakları ile geliştirir.
11 64241 Alanı ile ilgili proje ve çalışmalarda söz sahibi olabilme, liderlik davranışı gösterebilmekte ve bağımsız davranabilmektedir.
12 64254 Yenilik ve innovasyonun önemi hakkında bilgi sahibi olur.
13 64242 Alanı ile ilgili ortaya çıkan sorunlarda sorumluluk alabilmekte, pragmatik düşünebilme ve çözüm önerisi getirebilmektedir.
14 64255 Girişimcilik hakkında bilgi sahibidir.
15 64243 Alanı ile ilgili konularda öngörü yapabilmekte ve yenilikçi olabilmektedir.
16 64256 Girişimcilik desteklerine ulaşma konusunda bilgi sahibidir.
17 64244 Alanı ile ilgili olarak edindiği teorik, kuramsal ve uygulamaya dayalı bilgi ve beceriyi kariyeri süresince verileri analiz etmede ve sorunlara bulgulara ve neden-sonuç ilişkisine dayalı çözüm önerileri geliştirmede kullanabilmektedir.
18 64245 Alanında edindiği bilgi ve becerileri yaşam boyu öğrenme felsefesi ile bütünleştirebilmektedir.
19 64246 Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriyi kariyer yaşamında kullanabilme ve işyeri ortamına aktarabilmektedir.
20 64237 İşyerinde karşılaştığı işletme olayları ile ilgili sorunlar karşısında ve proje faaliyetlerinde bilimsel veri ve bulguları kullanabilmektedir.
21 64247 Alanı ile ilgili olarak kazandığı bilgi, deneyim ve tecrübeyi işyerinde ve sosyal çevresinde öğrenme yetkinliğini artırmada kullanabilmektedir.
22 64248 İşletmenin sosyal çevresi ile ilişki kurmasına yardımcı olan sosyal sermaye yeteneğine sahip olabilmektedir.
23 64249 Sosyal sermaye ve iletişim yetkinliği ile işletmeyi sosyal çevrede temsil edebilmektedir.
24 64250 Alanı ile ilgili bir yabancı dili mesleki bilgileri takip etme, meslektaşları ile iletişim kurma ve uluslararası işletmelerle iletişimde kullanabilmektedir.
25 64238 Alanı ile ilgili yazılım programlarını kullanabilmekte ve yönetebilmekte, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmektedir.
26 64251 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçların duyurulmasında mesleki etik ve sorumluluğa sahiptir.
27 64252 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
28 64253 İşletme Yönetimi’nin yerel, ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrar.
29 64239 İşletme Yönetimi’nin stratejik, taktik ve operasyonel boyutlarını kavrar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 3 2 3 4 5 5 4 2 4 4 3 4 4 5 4 4 3
2 3 4 4 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 4 4 2 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3
3 5 3 5 4 3 3 3 3 4 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 4 4 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek