Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İŞL305 Pazarlama Araştırmaları I 927001 3 5 4

Dersin Amacı

Pazarlama araştırmasının temel kavramlarını ve pazarlama araştırmasına metodolojik yaklaşımı öğretmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Ü. Murat BURUCUOĞLU

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Gegez, E. (2010). Beta Basım Yayım

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Pazarlama araştırmaları sürecinde yapılması gereken tüm faaliyetlerin öğretilmesi amaçlanmaktadır. Veri ihtiyaç analizinden, hipotez geliştirme, araştırma tasarımı, ölçme ve ölçek geliştirme, örnekleme, veri toplama süreci, veri hazırlama ve analizi konuları ile araştırma bulgularının raporlanması konuları işlenecektir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 10 5 50
8 Rehberli Problem Çözümü 12 4 48

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Pazarlama Araştırmasına Giriş ve Pazarlama Bilgi Sistemi Pazarlama Araştırmaları I ve II.pptx
2 Pazarlama Araştırması Sürecinde Aşamalar Pazarlama Araştırmaları I ve II.pptx
3 Keşifsel Araştırma ve Kalitatif Çalışmalar, Kalitatif Araştırma Teknikleri Pazarlama Araştırmaları I ve II.pptx
4 Keşifsel Araştırma ve Kalitatif Çalışmalar, Kalitatif Araştırma Teknikleri (Devam) Pazarlama Araştırmaları I ve II.pptx
5 İkincil Veri Toplama, İkincil Veri Toplama Nedenleri, İkincil Verilerin Önemi Pazarlama Araştırmaları I ve II.pptx
6 İkincil Veri Toplama Avantajları, Dezavantajları ve Sınıflandırılması Pazarlama Araştırmaları I ve II.pptx
7 Anketle Veri Toplama, Anketle Veri Toplama Yönteminin Seçilmesi Pazarlama Araştırmaları I ve II.pptx
8 Anketle Veri Toplama Yöntemleri Pazarlama Araştırmaları I ve II.pptx
9 Ara Sınav
10 Araştırma Tasarımı ve Potansiyel Hata Kaynakları Pazarlama Araştırmaları I ve II.pptx
11 Gözlem ve Deney Pazarlama Araştırmaları I ve II.pptx
12 Anket, Ölçme ve Ölçekleme Pazarlama Araştırmaları I ve II.pptx
13 Örnekleme Süreci Pazarlama Araştırmaları I ve II.pptx
14 Genel Değerlendirme Pazarlama Araştırmaları I ve II.pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1387283 Pazarlama araştırma sürecini tasarlayabilme, uygulayabilme ve sonuçlarını değerlendirebilme
2 1396336 Nitel araştırma yöntemleri hakkında bilgi sahibi olabilme
3 1409076 Araştırma problemini formüle eder, hipotezleri kurar ve gerekli analiz yöntemlerini belirler
4 1423016 Pazarlama araştırması için gerekli olan veri ve bilgilerin neler olduğuna karar verir ve uygun ölçekleri bulur ya da geliştirir
5 1438572 Temel istatistiksel analiz yöntemlerini bilir, sonuçları değerlendirir ve bulgulara ilişkin çıkarımlar yapar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71994 İşletme bilimi alanında temel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur
2 71995 İşletme alanında çağdaş gelişmeleri, yaklaşımları, temel sorunları bilir.
3 71996 İş/işletme kurmanın gereklerini kavrar, alanında edindiği bilgileri iş ve işletme düzeyinde kullanır
4 71997 İşletme yönetiminin örgüt ve diğer alanlarında verileri yorumlayıp değerlendirir, sorunları analiz eder; çözüm önerileri geliştirir.
5 71989 Alanında elde ettiği teorik ve kuramsal bilgiyi kavramsal ve bilişsel bilgiye dönüştürebilir; bu bilgi ile seçtiği kariyer alanında bir işi bağımsız olarak yapma ve yürütme becerisine sahiptir.
6 71992 İlgi ve yeteneği ile uyumlu bir alanda uzmanlaşma becerisine sahiptir.
7 71993 Uzmanlaşma ile birlikte geliştirilen kavramsal ve bilişsel bilgiye ait verileri toplama, yorumlama ve analizde kullanabilme, bu bilgileri alanı ile ilgili proje ve faaliyetleri yürütme ve yönlendirmede kullanabilme becerisine sahiptir.
8 71990 Alanında elde ettiği kavramsal ve bilişsel bilgi ve uzmanlığı tecrübeye (uygulamaya) dönüştürebilme ve işyeri ortamına aktarabilme becerisine sahiptir.
9 71991 Alanı ile ilgili olarak elde ettiği bilişsel bulguları iş ve sosyal çevresi ile paylaşır.
10 71972 Alanı ile ilgili olarak elde ettiği teorik bilgi ve bulguları staj, part-time çalışma ve kariyer seminerleri ve çalıştayları gibi kariyer geliştirme olanakları ile geliştirir.
11 71973 Alanı ile ilgili proje ve çalışmalarda söz sahibi olabilme, liderlik davranışı gösterebilmekte ve bağımsız davranabilmektedir.
12 71986 Yenilik ve innovasyonun önemi hakkında bilgi sahibi olur.
13 71974 Alanı ile ilgili ortaya çıkan sorunlarda sorumluluk alabilmekte, pragmatik düşünebilme ve çözüm önerisi getirebilmektedir.
14 71987 Girişimcilik hakkında bilgi sahibidir.
15 71975 Alanı ile ilgili konularda öngörü yapabilmekte ve yenilikçi olabilmektedir.
16 71988 Girişimcilik desteklerine ulaşma konusunda bilgi sahibidir.
17 71976 Alanı ile ilgili olarak edindiği teorik, kuramsal ve uygulamaya dayalı bilgi ve beceriyi kariyeri süresince verileri analiz etmede ve sorunlara bulgulara ve neden-sonuç ilişkisine dayalı çözüm önerileri geliştirmede kullanabilmektedir.
18 71977 Alanında edindiği bilgi ve becerileri yaşam boyu öğrenme felsefesi ile bütünleştirebilmektedir.
19 71978 Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriyi kariyer yaşamında kullanabilme ve işyeri ortamına aktarabilmektedir.
20 71969 İşyerinde karşılaştığı işletme olayları ile ilgili sorunlar karşısında ve proje faaliyetlerinde bilimsel veri ve bulguları kullanabilmektedir.
21 71979 Alanı ile ilgili olarak kazandığı bilgi, deneyim ve tecrübeyi işyerinde ve sosyal çevresinde öğrenme yetkinliğini artırmada kullanabilmektedir.
22 71980 İşletmenin sosyal çevresi ile ilişki kurmasına yardımcı olan sosyal sermaye yeteneğine sahip olabilmektedir.
23 71981 Sosyal sermaye ve iletişim yetkinliği ile işletmeyi sosyal çevrede temsil edebilmektedir.
24 71982 Alanı ile ilgili bir yabancı dili mesleki bilgileri takip etme, meslektaşları ile iletişim kurma ve uluslararası işletmelerle iletişimde kullanabilmektedir.
25 71970 Alanı ile ilgili yazılım programlarını kullanabilmekte ve yönetebilmekte, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmektedir.
26 71983 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçların duyurulmasında mesleki etik ve sorumluluğa sahiptir.
27 71984 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
28 71985 İşletme Yönetimi’nin yerel, ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrar.
29 71971 İşletme Yönetimi’nin stratejik, taktik ve operasyonel boyutlarını kavrar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 3 2 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 2
2 4 4 4 3 4 3 3 4 3 2 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 2
3 4 4 4 4 3 3 2 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 2 4 4 4 3 4 4 4 3
4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 2 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 2 3
5 4 4 4 3 4 2 4 4 4 3 4 4 4 3 4 2 4 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek