Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İŞL305 Pazarlama Araştırmaları I 927001 3 5 4

Dersin Amacı

Pazarlama araştırmasının temel kavramlarını ve pazarlama araştırmasına metodolojik yaklaşımı öğretmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Ü. Murat BURUCUOĞLU

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Gegez, E. (2010). Beta Basım Yayım

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Pazarlama araştırmaları sürecinde yapılması gereken tüm faaliyetlerin öğretilmesi amaçlanmaktadır. Veri ihtiyaç analizinden, hipotez geliştirme, araştırma tasarımı, ölçme ve ölçek geliştirme, örnekleme, veri toplama süreci, veri hazırlama ve analizi konuları ile araştırma bulgularının raporlanması konuları işlenecektir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 10 5 50
8 Rehberli Problem Çözümü 12 4 48

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Pazarlama Araştırmasına Giriş ve Pazarlama Bilgi Sistemi Pazarlama Araştırmaları I ve II.pptx
2 Pazarlama Araştırması Sürecinde Aşamalar Pazarlama Araştırmaları I ve II.pptx
3 Keşifsel Araştırma ve Kalitatif Çalışmalar, Kalitatif Araştırma Teknikleri Pazarlama Araştırmaları I ve II.pptx
4 Keşifsel Araştırma ve Kalitatif Çalışmalar, Kalitatif Araştırma Teknikleri (Devam) Pazarlama Araştırmaları I ve II.pptx
5 İkincil Veri Toplama, İkincil Veri Toplama Nedenleri, İkincil Verilerin Önemi Pazarlama Araştırmaları I ve II.pptx
6 İkincil Veri Toplama Avantajları, Dezavantajları ve Sınıflandırılması Pazarlama Araştırmaları I ve II.pptx
7 Anketle Veri Toplama, Anketle Veri Toplama Yönteminin Seçilmesi Pazarlama Araştırmaları I ve II.pptx
8 Anketle Veri Toplama Yöntemleri Pazarlama Araştırmaları I ve II.pptx
9 Ara Sınav
10 Araştırma Tasarımı ve Potansiyel Hata Kaynakları Pazarlama Araştırmaları I ve II.pptx
11 Gözlem ve Deney Pazarlama Araştırmaları I ve II.pptx
12 Anket, Ölçme ve Ölçekleme Pazarlama Araştırmaları I ve II.pptx
13 Örnekleme Süreci Pazarlama Araştırmaları I ve II.pptx
14 Genel Değerlendirme Pazarlama Araştırmaları I ve II.pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1158469 Pazarlama araştırma sürecini tasarlayabilme, uygulayabilme ve sonuçlarını değerlendirebilme
2 1168018 Nitel araştırma yöntemleri hakkında bilgi sahibi olabilme
3 1181509 Araştırma problemini formüle eder, hipotezleri kurar ve gerekli analiz yöntemlerini belirler
4 1196288 Pazarlama araştırması için gerekli olan veri ve bilgilerin neler olduğuna karar verir ve uygun ölçekleri bulur ya da geliştirir
5 1212774 Temel istatistiksel analiz yöntemlerini bilir, sonuçları değerlendirir ve bulgulara ilişkin çıkarımlar yapar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64262 İşletme bilimi alanında temel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur
2 64263 İşletme alanında çağdaş gelişmeleri, yaklaşımları, temel sorunları bilir.
3 64264 İş/işletme kurmanın gereklerini kavrar, alanında edindiği bilgileri iş ve işletme düzeyinde kullanır
4 64265 İşletme yönetiminin örgüt ve diğer alanlarında verileri yorumlayıp değerlendirir, sorunları analiz eder; çözüm önerileri geliştirir.
5 64257 Alanında elde ettiği teorik ve kuramsal bilgiyi kavramsal ve bilişsel bilgiye dönüştürebilir; bu bilgi ile seçtiği kariyer alanında bir işi bağımsız olarak yapma ve yürütme becerisine sahiptir.
6 64260 İlgi ve yeteneği ile uyumlu bir alanda uzmanlaşma becerisine sahiptir.
7 64261 Uzmanlaşma ile birlikte geliştirilen kavramsal ve bilişsel bilgiye ait verileri toplama, yorumlama ve analizde kullanabilme, bu bilgileri alanı ile ilgili proje ve faaliyetleri yürütme ve yönlendirmede kullanabilme becerisine sahiptir.
8 64258 Alanında elde ettiği kavramsal ve bilişsel bilgi ve uzmanlığı tecrübeye (uygulamaya) dönüştürebilme ve işyeri ortamına aktarabilme becerisine sahiptir.
9 64259 Alanı ile ilgili olarak elde ettiği bilişsel bulguları iş ve sosyal çevresi ile paylaşır.
10 64240 Alanı ile ilgili olarak elde ettiği teorik bilgi ve bulguları staj, part-time çalışma ve kariyer seminerleri ve çalıştayları gibi kariyer geliştirme olanakları ile geliştirir.
11 64241 Alanı ile ilgili proje ve çalışmalarda söz sahibi olabilme, liderlik davranışı gösterebilmekte ve bağımsız davranabilmektedir.
12 64254 Yenilik ve innovasyonun önemi hakkında bilgi sahibi olur.
13 64242 Alanı ile ilgili ortaya çıkan sorunlarda sorumluluk alabilmekte, pragmatik düşünebilme ve çözüm önerisi getirebilmektedir.
14 64255 Girişimcilik hakkında bilgi sahibidir.
15 64243 Alanı ile ilgili konularda öngörü yapabilmekte ve yenilikçi olabilmektedir.
16 64256 Girişimcilik desteklerine ulaşma konusunda bilgi sahibidir.
17 64244 Alanı ile ilgili olarak edindiği teorik, kuramsal ve uygulamaya dayalı bilgi ve beceriyi kariyeri süresince verileri analiz etmede ve sorunlara bulgulara ve neden-sonuç ilişkisine dayalı çözüm önerileri geliştirmede kullanabilmektedir.
18 64245 Alanında edindiği bilgi ve becerileri yaşam boyu öğrenme felsefesi ile bütünleştirebilmektedir.
19 64246 Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriyi kariyer yaşamında kullanabilme ve işyeri ortamına aktarabilmektedir.
20 64237 İşyerinde karşılaştığı işletme olayları ile ilgili sorunlar karşısında ve proje faaliyetlerinde bilimsel veri ve bulguları kullanabilmektedir.
21 64247 Alanı ile ilgili olarak kazandığı bilgi, deneyim ve tecrübeyi işyerinde ve sosyal çevresinde öğrenme yetkinliğini artırmada kullanabilmektedir.
22 64248 İşletmenin sosyal çevresi ile ilişki kurmasına yardımcı olan sosyal sermaye yeteneğine sahip olabilmektedir.
23 64249 Sosyal sermaye ve iletişim yetkinliği ile işletmeyi sosyal çevrede temsil edebilmektedir.
24 64250 Alanı ile ilgili bir yabancı dili mesleki bilgileri takip etme, meslektaşları ile iletişim kurma ve uluslararası işletmelerle iletişimde kullanabilmektedir.
25 64238 Alanı ile ilgili yazılım programlarını kullanabilmekte ve yönetebilmekte, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmektedir.
26 64251 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçların duyurulmasında mesleki etik ve sorumluluğa sahiptir.
27 64252 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
28 64253 İşletme Yönetimi’nin yerel, ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrar.
29 64239 İşletme Yönetimi’nin stratejik, taktik ve operasyonel boyutlarını kavrar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4
2 4 4 4
3 4 4 4
4 4 4 4
5 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek