Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İŞL371 Türk İdare Tarihi 927003 3 5 5

Dersin Amacı

Ders, Türk kamu yönetimi sisteminin ilke, kuruluş ve işleyiş bakımından tarihsel özelliklerini tanıtmayı amaçlamaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Nuray Ertürk Keskin

Ön Koşul Dersleri

Türk Kamu Yönetimi

Önerilen Diğer Hususlar

Derse devam zorunludur. Öğrencilerin haftalık plan ve önerilen kaynaklar doğrultusunda derse hazırlıklı olarak gelmeleri beklenmektedir.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Sina Akşin (yay. haz.), Türkiye Tarihi 1: Osmanlı Devletine Kadar Türkler, Cem Yayınevi, İstanbul 2000. Sencer Divitçioğlu, Oğuz’dan Selçuklu’ya: Boy, Konat ve Devlet, İmge Kitabevi, Ankara 2005. Halil İnalcık, Osmanlı İmparatorluğu Klasik Çağ (1300-1600), 13. Baskı, YKY, İstanbul, 2009. Halil İnalcık, Devlet-i Aliye, Türkiye İş Bankası, İstanbul 2009. Halil İnalcık, Mehmet Seyitdanlıoğlu, Tanzimat, İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2011. Musa Çadırcı, Ülke Yönetimi - Tanzimat Sürecinde Türkiye, İmge Kitabevi, Ankara, 2007. Musa Çadırcı, Tanzimat Sürecinde Türkiye - Anadolu Kentleri, İmge Kitabevi, Ankara, 2011. İlber Ortaylı, İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı, Timaş, İstanbul 2006. Erkan Tural, Son Dönem Osmanlı Bürokrasisi: II. Meşrutiyet Dönemi’nde Bürokratlar, İttihatçılar ve Parlamenterler, TODAİE, Ankara 2009. Rıfa'at Ali Abou-El-Haj, Modern Devletin Doğası, İmge Kitabevi, Ankara 2000. Taner Timur, Osmanlı Çalışmaları, İmge Kitabevi, Ankara 1998. Nuray Ertürk Keskin, Türkiye’de Devletin Toprak Üzerinde Örgütlenmesi, Tan Kitabevi, Ankara 2009. Türkiye Cumhuriyeti İdare Tarihi, Açıklamalı Yönetim Zamandizini: 1929-1939, AÜ SBF KAYAUM Yayını, Ankara 2007. Türkiye Cumhuriyeti İdare Tarihi, Açıklamalı Yönetim Zamandizini: 1940-1949, AÜ SBF KAYAUM Yayını, Ankara 2009.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Osmanlı Devleti döneminde ve Cumhuriyet'in ilk yıllarına idare sisteminin kuruluşu, yapısı ve işleyişi ile her döneme rengini veren idari reformlar ele alınmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 75 1
4 Quiz 1 25 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 15 4 60
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 15 4 60

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin Tanıtımı
2 Orta Asya Türk Devletleri, Selçuklu, İran ve Bizans Mirası Üzerine Değerlendirme
3 Osmanlı Olgusuna Yaklaşım Sorunu
4 İdari Reformlar Tarihi
5 Osmanlı Devlet Örgütlenmesi: Klasik Dönem ve Tımar Düzeni
6 Osmanlı Devlet Örgütlenmesi: Değişme Dönemi ve İltizam Sistemi
7 Osmanlı Devlet Örgütlenmesi: Tanzimat ve Avrupa Islahat Programı
8 Osmanlı Devlet Örgütlenmesi: Genel İdare – Askeri İdare – Adli İdare alanlarının ayrışması
9 Ara Sınav
10 Osmanlı Devlet Örgütlenmesi: II. Meşrutiyet Uygulamaları
11 Cumhuriyet Olgusuna Yaklaşım Sorunu
12 Türkiye Cumhuriyeti İdare Tarihi: 1920’li yıllar
13 Türkiye Cumhuriyeti İdare Tarihi: 1930’lu yıllar
14 Türkiye Cumhuriyeti İdare Tarihi: 1940’lı yıllar

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1267495 Verilen bir tarihî konuda bir araştırma planlar.
2 1267493 Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki önemli siyasal-yönetsel olayların nedenlerini açıklar.
3 1267496 Türk kamu yönetimi sisteminin ilke, kuruluş ve işleyiş bakımından tarihsel özelliklerini tanır.
4 1267494 Geçmişin deneyimleri ile bugünün sorunları arasında bağlantı kurabilir.
5 1267497 Tarihsel karşılaştırma ve inceleme yöntemini kullanabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64262 İşletme bilimi alanında temel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur
2 64263 İşletme alanında çağdaş gelişmeleri, yaklaşımları, temel sorunları bilir.
3 64264 İş/işletme kurmanın gereklerini kavrar, alanında edindiği bilgileri iş ve işletme düzeyinde kullanır
4 64265 İşletme yönetiminin örgüt ve diğer alanlarında verileri yorumlayıp değerlendirir, sorunları analiz eder; çözüm önerileri geliştirir.
5 64257 Alanında elde ettiği teorik ve kuramsal bilgiyi kavramsal ve bilişsel bilgiye dönüştürebilir; bu bilgi ile seçtiği kariyer alanında bir işi bağımsız olarak yapma ve yürütme becerisine sahiptir.
6 64260 İlgi ve yeteneği ile uyumlu bir alanda uzmanlaşma becerisine sahiptir.
7 64261 Uzmanlaşma ile birlikte geliştirilen kavramsal ve bilişsel bilgiye ait verileri toplama, yorumlama ve analizde kullanabilme, bu bilgileri alanı ile ilgili proje ve faaliyetleri yürütme ve yönlendirmede kullanabilme becerisine sahiptir.
8 64258 Alanında elde ettiği kavramsal ve bilişsel bilgi ve uzmanlığı tecrübeye (uygulamaya) dönüştürebilme ve işyeri ortamına aktarabilme becerisine sahiptir.
9 64259 Alanı ile ilgili olarak elde ettiği bilişsel bulguları iş ve sosyal çevresi ile paylaşır.
10 64240 Alanı ile ilgili olarak elde ettiği teorik bilgi ve bulguları staj, part-time çalışma ve kariyer seminerleri ve çalıştayları gibi kariyer geliştirme olanakları ile geliştirir.
11 64241 Alanı ile ilgili proje ve çalışmalarda söz sahibi olabilme, liderlik davranışı gösterebilmekte ve bağımsız davranabilmektedir.
12 64254 Yenilik ve innovasyonun önemi hakkında bilgi sahibi olur.
13 64242 Alanı ile ilgili ortaya çıkan sorunlarda sorumluluk alabilmekte, pragmatik düşünebilme ve çözüm önerisi getirebilmektedir.
14 64255 Girişimcilik hakkında bilgi sahibidir.
15 64243 Alanı ile ilgili konularda öngörü yapabilmekte ve yenilikçi olabilmektedir.
16 64256 Girişimcilik desteklerine ulaşma konusunda bilgi sahibidir.
17 64244 Alanı ile ilgili olarak edindiği teorik, kuramsal ve uygulamaya dayalı bilgi ve beceriyi kariyeri süresince verileri analiz etmede ve sorunlara bulgulara ve neden-sonuç ilişkisine dayalı çözüm önerileri geliştirmede kullanabilmektedir.
18 64245 Alanında edindiği bilgi ve becerileri yaşam boyu öğrenme felsefesi ile bütünleştirebilmektedir.
19 64246 Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriyi kariyer yaşamında kullanabilme ve işyeri ortamına aktarabilmektedir.
20 64237 İşyerinde karşılaştığı işletme olayları ile ilgili sorunlar karşısında ve proje faaliyetlerinde bilimsel veri ve bulguları kullanabilmektedir.
21 64247 Alanı ile ilgili olarak kazandığı bilgi, deneyim ve tecrübeyi işyerinde ve sosyal çevresinde öğrenme yetkinliğini artırmada kullanabilmektedir.
22 64248 İşletmenin sosyal çevresi ile ilişki kurmasına yardımcı olan sosyal sermaye yeteneğine sahip olabilmektedir.
23 64249 Sosyal sermaye ve iletişim yetkinliği ile işletmeyi sosyal çevrede temsil edebilmektedir.
24 64250 Alanı ile ilgili bir yabancı dili mesleki bilgileri takip etme, meslektaşları ile iletişim kurma ve uluslararası işletmelerle iletişimde kullanabilmektedir.
25 64238 Alanı ile ilgili yazılım programlarını kullanabilmekte ve yönetebilmekte, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmektedir.
26 64251 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçların duyurulmasında mesleki etik ve sorumluluğa sahiptir.
27 64252 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
28 64253 İşletme Yönetimi’nin yerel, ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrar.
29 64239 İşletme Yönetimi’nin stratejik, taktik ve operasyonel boyutlarını kavrar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Öğrenme Çıktısı
1 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3
3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
5 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek